Results 1 to 5 of 5

Thread: Volksplanting en Eerste Gelofte

 1. #1
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  73

  Default Volksplanting en Eerste Gelofte

  APRILIS ANNO 1654

  [Maandag] 6en ditto ... Heden voor de tweede mael jarich sijnde dat wij door Godes Hulpe geleyde met de scheepen Drommedarus, Reyger ende Goede Hoope hier ter plaetse behouden sijn aengelandt omme dese fortresse ende colonie nae dí ordre onser Heeren Meesters op te maecken ende stabileren, ende gemerckt Godt de Heere alle die saecken tot den dach van heden met veele segeningen wel ende gewenscht heeft laeten succederen ende voltrecken,

  soo hebben beslooten, ende oock voor dí eerste reyse begonnen, desen dach, den 6en April wesende, tot Godes eere met dancksegginghen te vieren ende voor altijt tot een vastblijvenden danck- ende bededach in te stellen, ten eynde daerbij des Heeren weldaeden, aen ons bewesen, bij ons naecomelingen nooyt vergeten, maer altijt tot Godes eere ter gedachtenisse in memorie gehouden mogen worden.
  Afrikaans

  APRIL 1654

  ď[Maandag] 6e ditto ... Aangesien dit vandag twee jaar gelede is dat ons met Gods hulp en leiding met die skepe Drommedarus, Reyger en Goede Hoope veilig hier aangeland het, om hierdie fort en kolonie na die opdrag van ons here en meesters op te bou en te vestig, en ons gemerk het dat God die Here al die sake tot vandag toe met baie seŽninge, goed en gewens laat slaag en voltrek het,

  het ons besluit, en ook voordat die reis begin het, om hierdie dag, synde die 6e April, tot Gods eer met danksegging te vier en dit altyd as ín dank- en biddag in te stel, sodat die weldade wat God aan ons bewys het nooit deur ons nakomelinge vergeet word nie, maar altyd tot Gods eer voortdurend in gedagte gehou moet word
  English

  6th APRIL 1654. Today is the second anniversary of our safe arrival with the ships Drommedaris, Reijger and Goede Hoop at this place through the Holy guidance of God to build this fortress and establish this settlement according to the instructions of our Lords and Masters, and the Lord God has hitherto given His abundant blessing to the satisfactory and successful accomplishment of all these matters.

  We have therefore, resolved, and also for the first time begun to celebrate this 6th day of April in the name of the Almighty, and henceforth to set it aside for all time as a day of thanksgiving and prayer, so that our descendants may never forget the mercies we have received at the Lordís Hands, but may always remember them to the Glory of God. (Honikman, 1966)
  Met dank aan Taaloord

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 2. #2
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  73

  Default Re: Volksplanting en Eerste Gelofte

  Nadat ek die bostaande inset geplaas het, was ek in gesprek daaroor met 'n Boer van die Ou Transvaal. Anders as ons uit die Oos-Kaap, beskou hy nie die Van Riebeeck onderneming aan God as 'n gelofte nie. Met die verdere verloop van die gesprek het dit aan die lig gekom dat daar onder die Transvalers 'n meningsverskil is aangaande hierdie aspek. Sommige beskou Van Riebeeck se onderneming as 'n gelofte en ander nie.

  Die beswaar teen Van Riebeeck se onderneming is dat hy God nie onder 'n verpligting plaas nie. Hy maak slegs 'n aanbod.

  In teenstelling met Van Riebeeck se aanbod, moes God by Bloedrivier eers sy deel van die ooreenkoms nakom. Daarna sou die Trekkers se aanbod geldend wees.

  Van Riebeeck se aanbod plaas God nie onder 'n verpligting nie en daarom word sy belofte onder sekere lede van die Boervolk nie as 'n gelofte beskou nie.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 3. #3
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  73

  Default Re: Volksplanting en Eerste Gelofte

  Om klarigheid te verkry is dit wenslik om die woordeboek te raadpleeg ten einde vas te stel wat die woord "gelofte" beteken.

  Gelofte: Plegtige belofte, onderneming, veral teenoor God: Ďn Gelofte aflÍ, breek, betaal, gestand doen, hou, nakom, vervul. Die Gelofte, die gelofte wat elke aand van die 9de tot die 15de Desember 1838 by die aandgodsdiens afgelÍ is deur die kommando wat uitgetrek het om Dingaan te gaan straf vir die moord op Piet Retief en sy manne. (HAT 1985)
  Vow: A voluntary promise made to God, or to a saint or to a god or gods: a binding undertaking or resolve: a solemn or formal promise of fidelity or affection: a firm assertion: an earnest wish or prayer. (Chambers 20th Century Dictionary 1987)
  'n Blote belofte of onderneming teenoor God geld dus as 'n gelofte. Van Riebeeck se onderneming is dus geldend as gelofte en bindend op die Volk.

  Neem gerus weer kennis:

  het ons besluit, en ook voordat die reis begin het, om hierdie dag, synde die 6e April, tot Gods eer met danksegging te vier en dit altyd as ín dank- en biddag in te stel, sodat die weldade wat God aan ons bewys het nooit deur ons nakomelinge vergeet word nie, maar altyd tot Gods eer voortdurend in gedagte gehou moet word.
  Die Grondwet van die ReŽnboognasie maak voorsiening vir godsdiensvryheid. Daar is dus geen rede waarom hierdie gelofte nie nagekom kan word nie.

  Kruip en word verswelg of staan op jou regte en seŽvier!

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 4. #4
  Member Ou Sanna's Avatar
  Join Date
  Jan 2009
  Location
  Potchefstroom
  Posts
  75
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  49

  Default Re: Volksplanting en Eerste Gelofte

  Hier is die Paardekraal Gelofte:

  GELOFTE: PAARDEKRAAL
  (1880)

  In de tegenwoordigheid van den Almachtigen God, de kenner aller harten onder bidden opzien om Zijn genadige hulp en ontferming, zijn wij Burgers van de Zuid-Afrikaansche Republiek, plegtig overeenkomen, om voor ons en onze kinderen een heilige verbond op te rigten, het welk wij met plegtigen eed bezzweren.

  Ruim veertig jaren is het geleden, dat onze vadere de Kaapkolonie ontvlugt zijn, om een vrij en onafhanklik volk te worden. Deze veertig jaren waren veertig jaren van smart en lijden.

  Wij hebben Natal. Den Oranje-Vrijstaat en de Zuid-Afrikaansche Republiek gesticht, en driemaal heeft de Engelsche Regering onze vrijheid vertrapt .... En onze vlag, die onze vaderen met hum bloed en tranen gedoopt hebben van den grond neergehaal.

  Als door een dief in de nacht in onze vrije Republiek weggestolen. Wij kunnen en wij mogen dat nie dragen.

  God wil, dat de eerbied onze vaderen en de liefde jegen onze kinderen ons voorscrijft, het erfpand der vaderen geschonden aan onze kinderen over te leven.

  Daarom is het dat wij hier bijeentreden en dat wij elkander de hand geven als mannen, broeders, plegtig beloven, trouw te houden aan ons land en volk en met het oog "Zoo waarlijk helpe ons God Almachtig".

  (Die oorspronklike stapel klippe is in 1880 deur ongeveer 6 000 burger op Paardekraal opmekaar gepak as 'n bewys van hulle voorneme om tot die bitter einde vir hulle vryheid en die herstel van die republikeinse staatvorm te veg. gedurende die Driejarige oorlog is hierdie hoop klippe deur die vyand per spoor na Vereeniging vervoer en daar in die Vaalrivier onder die treinbrug gegooi. Dit lÍ nou nog daar in die water onder 'n dik laag modder.)

  Hierdie is vir my ook 'n Heilige Verbond wat die Boerevolk voor GOD gemaak het en het dus dieselfde status as die Bloedrivier Gelofte.

  Wat min mense sekerlik van bewus is; is dat daar in 1986 'n "vernuwing of bevestiging" van hierdie verbond met GOD gesluit is:
  TWEELEDIGE VERBOND: PAARDEKRAAL
  (1986)

  In teenwoordigheid van die Almagtige Drie-enige God, onder biddende opsien om Sy genade, hulp en ontferming en bewus van ons verantwoordelikheid voor God en teenoor ons volk rig ons 'n tweeledige verbond op:

  Eerstens met God

  In nederige erkentlikheid teenoor U, Drie-enige God, beskikker oor die lotgevalle en toekoms van volke en deur wie se beskikking ook die Boerevolk tot stand gekom en tot volwaardige volk uitgegroei het, is ons hier byeen om gehoor te gee aan U Woord in Psalm 50: 5 waarin U ons oproep om die offer by die GELOFTE te bring en volgens vers 14 ons beloftes aan God die Allerhoogste te betaal:
  Vers 5: "Versamel my gunsgenote vir My, hulle wat my verbond by die offer sluit!"
  Vers 14: "Offer dank aan God, en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste;"
  Voor U buig ons ootmoedig in berou en skuldbelydenis.
  Ons vra om Christus wil vergifnis van ons volk se sondes.
  Ons bid om krag vir die offer van terugkering en diens.
  Ons onderneem as volk en as individuele volksgenote:
  1.Om ons volksroeping te vervul, naamlik om heilig te lewe, U dankbaar te dien en te eer en U Koninkryk te laat kom.
  2.Om ons voortdurend tot U te bekeer.
  3.Om getrou te wees in die omgang met U Woord en die beoefening van die gebed.
  4.Om elk 'n lewende en getroue lidmaat van die gemeente van U Seun, Jesus Christus, te wees.
  5.Om die Dag van die Here heilig te hou.
  6.Om die Gelofte van Bloedrivier te handhaaf en na te kom wat soos volg lui: "My broeders en mede-landsgenote, hier staan ons voor die Heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan Hom te doen, dat, as Hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot Sy eer sal oprig waar dit Hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sÍ dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte.
  Want die eer van Sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan Hom te gee."

  Tweedens rig ons met mekaar 'n verbond op.

  Steeds gedagtig aan die offer van die verbond, wil ons in teenwoordigheid van die Kenner van die harte aan mekaar sÍ: Kom lÍ jou hand in myne volksgenoot, sodat ons voor die Heilige God met mekaar 'n verbond kan sluit:
  1.Om tot die dood toe aan mekaar getrou te bly in die stryd om die herstel van ons vryheid in 'n Christelike Republikeinse Boerevolkstaat.
  2.Om die offers te bring wat ter bereiking van diŤ ideaal geverg en gevra sal word.
  3.Om ons kinders Christelik-Nasionaal op te voed.
  4.Om elke onderneming waartoe ons ingestem het, nougeset na te kom. So waarlik help ons God Almagtig.

 5. #5
  Member oppiweb's Avatar
  Join Date
  Jan 2009
  Location
  Barberton
  Age
  69
  Posts
  2
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  0

  Default Re: Volksplanting en Eerste Gelofte

  Van die gelofte van 6 April 1654 het ek tot vandag toe nie geweet nie...as ek op skool daarvan geleer het, het ek daarvan vergeet!

  Die geloftemakery is 'n slegte gewoonte, lyk dit my nou, wat met die Nederlanders hier aangekom het. Geen wonder dat die boerevolk se kerke, die gereformeerde kerke die gewoonte het om by elke geleentheid 'n gelofte op te rig! Wanneer iemand "voorgestel en aangeneem" word, doen hy dit deur te beowe om vir die res van sy lewe by daardie gereformeerde kerk te bly, aktief aan al hul ritueele deel te neem ens. Dan, wanneer die lidmaat dan endag trou, word daar weer 'n gelofte gemaak om sy vrou lief te he tot die dood hulle skei en wanneer die paartjie eendg kinders het, woord daar weer geloftes angaandie die grootmaak van die kinders afgele,. en as die pa endag diaken of ouderling word, is daar al weer gepaste geloftes wat gemaak word! ( Die dominee se sataniese geloftes wat hy met sy legitimasie afle bevat sewe of agt geloftes...o.a. dat hy NOOIT vir homself 'n standplaas sal aanskaf nie! Hoe belaglik!

  Eienaardig dat sulke mense hulle nogal verbeel dat hulle die Christelikste volk ter wereld is!

  Mat. 5:33 Verder het julle gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesÍ is: Jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou.
  34 Maar Ek sÍ vir julle: Sweer hoegenaamd nie - nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is;
  35 ook nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is; ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad is van die groot Koning;
  36 ook by jou hoof mag jy nie sweer nie, omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie.
  37 Maar laat julle woord wees: Ja ja, nee nee. Wat meer as dit is, is uit die Bose.


  Jakobus 5:12 Maar bo alles, my broeders, moenie sweer nie: nie by die hemel nie, ook nie by die aarde nie en ook geen ander eed nie;maar laat julle ja ja wees en julle nee nee, sodat julle nie onder ín oordeel val nie.

  Die Bybel: Ou Vertaling, (SuidĖAfrika: Bybelgenootskap Van SuidĖAfrika) 1953.

  Die veragting van die Woord van God is dan die rede waarom hierdie "Christelike" volk se vryheid so aanhoudend deur andere vertrap is! Einde laaste, deur die heidene!

Similar Threads

 1. Bloedrivier gelofte: Van wie, met wie, vir wie?
  By Carel van Heerden in forum Kletshoekie
  Replies: 19
  Last Post: 17th December 2009, 16:47

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •