Page 4 of 4 FirstFirst 1234
Results 31 to 33 of 33

Thread: Israel "Waarheid" of Leuen?

 1. #31
  Member
  Join Date
  Nov 2008
  Location
  west coast
  Posts
  72
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  48

  Default Re: Israel "Waarheid" of Leuen?

  Quote Originally Posted by witsybok View Post
  Daar WAS twee skeppings. Die eerste in Genesis 1 is die skepping van die ander nasies; Genesis 2 is die skepping van die blanke mense - Adamiete. Die Hemelse VADER het SY asem in die Adamiete geblaas - nie in die ander nie. !!!!!!
  Ek stem saam, The breath of life is only in the adamic race.

  But in my findings Gen1;1 was a creation and destruction all on it's own and then God started again this time with us as He said " replenish" that is to put back what was once there.
  We do not know for sure how many cycles this planet has had but Gen 1;1 clearly leads to a creation and total destruction of that lot.

  That is also why we find in Ecclesiastes Ec 1:10
  Is there any thing whereof it may be said, See, this is new? it hath been already of old time, which was before us.


  So if you see a space ship or a transformer, don't say " see it is new" as it has been here before.!

  When we first invented computers we also couldn't say " see it is new"
  as it was from old time, which was before us!

  This is called the Gap Theory.
  Blessings
  bee777

 2. #32
  Member
  Join Date
  Feb 2009
  Location
  Randburg
  Age
  80
  Posts
  4
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  0

  Default Re: Isreal Waarheid of Leuen?

  Quote Originally Posted by Luther View Post
  Omdat Jahweh deel van die Israel waarheid is wil ek u vriendelik vra om eers hierdie deel af te handel, dalk is ek maar swak van begrip, maar ek sukkel om die kloutjie by die oor te kry

  Volgens u is Jahweh die oosterse God, dus het slegs israel en omliggende gebiede die god Jahweh aanbid en Hom dus geken as God (u beweer dat Israel nooit in verstrooiing gegaan het nie)
  Ons weet almal dat die katolieke kerk se middelpunt Rome was, vandaar het dit soos 'n kanker regoor die wereld versprei, maar u beweer en tereg ook dat die Wyse Vroue op brandstapels gesterf het in die Heide, duisende myle vanaf die ooste, hoe het die God van Israel Jahweh dan daar gekom, vanwaar kom die Semiete dan nou ewe op die toneel
  Dit lyk vir my asof die “Israel Waarheid” teologie verwar word met die “Israel Visie” teologie wat uit “Brits-Israel” teologie ontstaan het. Die IW teologie wat ek ken, glo wel aan die verstrooiing van al 12 stamme.
  Wat die stad van die Samaritane betref – nadat Hyrkanus die stad Samaria wat deur Kittiërs bevolk was (2Kon.17:24) vernietig het, het Herodes dit herbou en daar gaan woon saam met sommige van sy volgelinge omdat hy bang was dat hy in Jerusalem vermoor sou word. Die stad was egter te groot vir hom en sy volgelinge alleen, en hy het sommige van die arm Israeliete wat rondom die stad geboer het verplig om in die stad te woon.
  Let ook op dat die woord “onbesnede” ook “onbevoeg” kan beteken, soos waar Moses sê hy is onbesnede van lippe (Ex.6:17,30, en Jeremia kla dat die volk onbesnede van hart en ore is, en dat fisiese besnydenis nie noodwendig bevoegdheid impliseer nie (Jer.6:10, 9:25,26).
  Besnydenis word dikwels verkeerd verstaan. Die verbond met Abraham is ‘n verbond wat verwerf is deur vertroue op Jahweh se beloftes, en is in daardie sin op sy nageslag van toepassing.
  Toe die Israeliete bv. gebrek aan vertroue getoon het, moes hulle vir 40 jaar in die woestyn deurbring tot al die wantrouiges dood was en was geen besnydenis toegelaat nie. Eers toe hulle nageslag die nodige vertroue toon deur oor die Jordaan te trek, het Jahweh beveel dat hulle besny word.
  Op hierdie stadium is die 10 stamme Israel nog steeds in hul verworpe toestand (Hos.1) , en is dit nognie geoorloof om besnydenis eensydig toe te pas nie.
  Ons moet ook kyk waar plaas die geskiedkundige Josephus, wat in die Messias se tyd skryf, die weggevoerdes: Jos.Bk.XI, Hfst.5:2: “there are but two tribes in Asia and Europe subject to the Romans, while the ten tribes are beyond Euphrates till now, and are an immense multitude, and not to be estimated by numbers.”
  Die volgende vraag is, wie is die “heidene” in die Nuwe Testament?
  Hand.13:45 “Maar toe die Jode (Judeërs) die skare sien, is hulle met nydigheid vervul en het met lasterlike woorde weerspreek wat deur Paulus gesê is. Maar Paulus en Barnabas het vryuit gespreek en gesê: Dit was noodsaaklik dat die woord van God aan julle eers verkondig moes word. Aangesien julle dit egter verwerp en julleself die ewige lewe nie waardig ag nie – kyk, ons wend ons tot die heidene. Want so het die Elohim aan ons bevel gegee: Ek het U ‘n lig van die nasies gemaak, sodat u tot redding sal wees tot aan die einde van die aarde. En toe die heidene dit hoor, was hulle bly; en hulle het die woord van Jahweh geprys; en daar het gelowig geword almal wat verordineer was tot die ewige lewe.”
  Kom ons kyk dan wie verordineer was tot die ewige lewe:
  Rom.8:29, 30:” Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die Eersgeborene kan wees onder baie broeders; en die wat Hy vantevore verordineer het, dié het Hy ook geroep; en die wat Hy geroep het, dié het Hy ook geregverdig; en die wat Hy geregverdig het, dié het Hy ook verheerlik.”
  Die volgende stap is dus om vas te stel wie Hy vantevore geken het:
  Amos 3:1,2 :”Hoor hierdie woord wat Jahweh oor julle gespreek het, o kinders van Israel, oor die hele geslag wat Ek uit Egipteland laat optrek het, naamlik: Julle alleen het Ek geken uit al die geslagte van die aarde; dáárom sal Ek by julle besoeking doen oor al julle ongeregtighede.”
  Dit is dus duidelik uit die getuienis dat die “heidene” in die Nuwe Testament Israeliete is, nie afstammelinge van Jafet nie.
  Onder die “heidene” van Europa, was ook die sg. Waldense, wat hul eie Nuwe Testamentiese geskrifte gehad het, wat op sy beurt daartoe gelei het dat die Roomse Kerk hulle later vervolg het en al hul geskrifte verbrand het.
  Dan is daar ook nog die “Skithe” in die Krim skiereiland, met hul oorsprong uit Dan se vlugtelinge.
  Jahweh self het die rituele en gebruike soos die feeste vir die 10 stamme tot niet gemaak (Hos.2:10). Jahshua het egter deurgaans Homself ondergeskik gestel aan sy Vader. Dat Hy enige van sy Vader se instellings tot niet sou gemaak het, bestaan daar geen getuienis voor nie. Al wat tot niet geraak het, is die instellings wat Moses ingestel het vir praktiese doeleindes, o.a. om onderhoud van die priesters en Leviete te verseker. Jahweh se Wette staan nog steeds vas.
  Ons kan aantoon dat al Paulus en die Apostels se briewe uitsluitlik aan Israeliete geskryf was.
  Die woord “Adam”, waar dit nie direk na die man Adam verwys nie, is ongelukkig deurgaans met “mens” vertaal. In werklikheid verwys dit na ‘n besondere geslag. Ander woorde en voor- of agtervoegsels wat na die algemene mens verwys, is Enosh en –ish. Ek vermoed dat op sommige plekke in die Nuwe Testament, waar die woord “mens” of “mensdom” voorkom, die Adamiese geslag bedoel word. Ons moet deegliker na konteks kyk. Wanneer Hy praat van “En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak…” vermoed ek dus dat Hy die Adamiese geslag bedoel. Dit is vir my duidelik dat alles op aarde wat ‘n spoor soos ‘n mens trap nie uit een bloed kom nie.
  In die Nuwe Testament vind ons die Griekse woord “kosmos”, een van 4 woorde wat met “wêreld” vertaal is. "Kosmos" beteken nie "tydvak", of "aarde" wat op alle aardbewoners betrekking het nie. Ons kry die regte betekenis deur te kyk wat daaroor gesê is en binne konteks te vertolk:
  Matt.13:34,35 "...sonder gelykenis het Hy vir hulle niks gesê nie; sodat vervul sou word wat gespreek is deur die profeet: Ek sal My mond open deur gelykenisse; Ek sal uitspreek dinge wat verborge was van die grondlegging van die wêreld (Kosmos) af."

  Die profeet is Asaf, 'n tydgenoot van Dawid, en die woord wat gespreek is, is Ps.78, 'n lang profesie wat begin met:
  Ps.78:1-7 "My volk, luister na My onderrig...Ek wil My mond open met 'n spreuk, raaisels uit die voortyd laat stroom...Hy tog het 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel, wat Hy ons vaders beveel het - om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet...en hulle vertroue op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie, maar Sy gebooie kan bewaar,"
  'n Oorsig oor Israel se geskiedenis, herhaalde oortredings en Vader se herhaalde gerigte en genade, verlede en toekoms, volg.

  Die Psalm se profetiese aard is duidelik:
  Ps.78:58-62 "...En hulle het Hom geterg deur hul hoogtes en deur hul gesnede beelde sy jaloersheid gewek...Hy het Israel heeltemal verwerp...En Hy het Sy sterkte oorgegee in gevangenskap (dit het toe nognie gebeur nie, want Dawid regeer nog)...En Hy het Sy volk oorgelewer aan die swaard en toornig geword op Sy erfdeel."

  Aan die einde word 'n keuse gemaak:
  Ps.78:67-71 "En Hy het die tent van Josef verwerp, en die stam van Efraim het Hy nie uitverkies nie, maar die stam van Juda uitverkies, die berg Sion wat Hy liefhet. En Hy het Sy heiligdom soos hemelhoogtes gebou, soos die aarde (Hebr.- Ha-Erets, wat ook "die land" kan beteken) wat Hy vir ewig gegrondves het. En Hy het Sy kneg Dawid uitverkies...om Jakob, Sy volk, op te pas, en Israel, Sy erfdeel." Wat sou u dan sê, in die lig van Mat.13:34,35, is die "Kosmos" wat gegrondves is?

  Wie hul binne die "Kosmos" bevind, word duideliker wanneer Jahshua die gelykenis van die saailand uitlê:
  Mat.13:38,39 "en die saailand is die wêreld (Gr.-Kosmos). Die goeie saad - dit is die kinders van die Koninkryk, en die onkruid is die kinders van die Bose, en die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die voleinding van die wêreld (Gr.-Aioon =tydvak), en die maaiers is die engele (Gr.-Angelos=Boodskapper, wat ook op dié wat die evangelie uitdra betrekking kan hê)."
  Daar is noodwendig ook dié wat nie betrokke is nie, wat buite beide groepe, buite die "Kosmos" of "saailand" val.

  Verskeie dinge kom na vore:

  a) Die onderrig is slegs tot Israel, "Sy volk", gerig.

  b) Uit Israel word 'n verdere uitverkiesing gedoen, nl. die stam Juda, wat terselfdertyd geëtiketeer is as "die berg Sion" en miskien die uitverkiesing verder vernou na die geslag van Dawid, want Sion is die stad van Dawid (1 Kon.8:1) omdat hy dit oorspronklik verower het (2 Sam.5:7).

  c) Sover dit die grondlegging van die wêreld (Kosmos) betref, is die uitverkiesing binne hierdie ruimte, die "Kosmos" "wat Hy vir ewig gegrondves het", waaruit Jahweh Sy "hemelhoogtes" (Sy Koninkryk?) bou.

  d) Die "Kosmos" saailand, bevat beide goeie- en ingesmokkelde slegte saad.

  Nadat die skape van die bokke geskei is, sê Jahshua:
  Matt.25:34 "Dan sal die Koning vir die wat aan Sy regterhand is, sê: Kom julle geseëndes van My Vader, beërf die Koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld (Kosmos) af."

  Wie hierdie erfgename van Jahweh is, is maklik om vas te stel:
  Jes.65:9 "En Ek sal 'n nakroos uit Jakob laat voortkom en uit Juda die erfbesitter van My berge (volke); en My uitverkorenes (Israel) sal dit erflik in besit neem en My knegte daar woon...vir My volk wat My gesoek het."

  Jer.12:14,15 "So sê Jahweh: Aangaande al My goddelose bure wat die erfenis aantas wat Ek My volk Israel laat erf het - kyk, Ek ruk hulle uit hul land uit, en die huis van Juda sal Ek uit hulle midde wegruk. Maar nadat Ek hulle uitgeruk het, sal Ek My weer oor hulle ontferm; en Ek sal terugbring, elkeen na sy erfenis en elkeen na sy land."

  Ps.149:4 "Want Jahweh het 'n welbehae in Sy volk....Laat die gunsgenote juig in heerlikheid...Lofverheffings van God is in hulle keel, en 'n tweesnydende swaard in hulle hand; om wraak uit te oefen onder die heidene, strafgerigte onder die volke; om hulle konings met kettings te bind en hulle edeles met ysterboeie; om 'n vonnis wat opgeskrywe is, aan hulle te voltrek. 'n Eer is dit vir al Sy gunsgenote! Halleluja!" (Heb.4:12; Open.1:16) Jahweh het net Israel ooit "My volk" genoem.

  Rom.4:13-16 "Want die belofte dat hy erfgenaam van die wêreld (Kosmos) sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet verkry nie, maar deur die geregtigheid van die geloof...waar geen wet is nie, daar is ook geen oortreding nie. Daarom is dit uit die geloof, sodat dit volgens die genade kan wees en die belofte kan vasstaan vir die hele nageslag; nie alleen vir die (nageslag) wat uit die wet is nie, maar ook vir die (nageslag) wat uit die geloof van Abraham (in Jahweh) is, die vader van ons almal."
  Wanneer Paulus skryf van "ons almal", moet ons onthou dat hy in dieselfde brief, vir dieselfde gemeente in Rome skryf as in Rom.4:1, waar hy sê: "...Abraham, ons vader na die vlees..."

  Let ook op dat hy aan die Israeliete wat in 1Kor.10:1 uitgeken is, in I Kor.12:2 sê "Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode...” sodat ons weet dat Paulus met "heidene" verstrooide en afgedwaalde Israeliete bedoel.

  Die uitverkore erfgename uit Israel, sal as priesterkonings oor die "Kosmos" heers (I Pet.2:9; Deut.26:19). Ook Petrus praat hier met niemand anders as verstrooide Israel nie, soos ons in die brief se adres in I Pet.1:1 duidelik lees:
  "...aan die (uitverkore - uitgelaat met vertaling na Afrikaans) vreemdelinge van die verstrooiing..."
  As ons dit alles begryp en aanneem, sal ons ook Rom.8:17, Gal.3:29, Efe.3:6 en Jak.2:5 verstaan.

  Waar die grondlegging van die "Kosmos" begin, kan ons vasstel:
  Luk.11:50,51 "sodat van hierdie geslag (Joodse Fariseërs) afgeëis kan word die bloed van al die profete wat vergiet is van die grondlegging van die wêreld (Kosmos) af, van die bloed van Abel af..." D.w.s. van die Adamiese geslag se vestiging af, vanaf die oprigting van 'n geordende Adamiese skepping met haar sending, veel jonger as die wanorde wat in die bykans 1-miljoen jaar voor Adam ongeveer 6000jr. gelede geheers het. Dit sluit duidelik nie alle aardbewoners in nie.

  Nou kan ons beter verstaan wat die Kerk se geliefkoosde Joh.3:15,16 beteken: "sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld (Kosmos) gehad, dat Hy Sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen (in hierdie Kosmos) wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê."

  Jahshua onderskei egter skerp:
  Joh.17:9 "Ek bid vir hulle; Ek bid nie vir die (hele) wêreld (Kosmos) nie, maar vir die wat U My gegee het (Uitverkore Israel), omdat hulle aan U behoort."
  Klaarblyklik is daar ook verwarring oor wie Sem of Jafet verteenwoordig, ‘n onderwerp wat ek nie hier sal behandel nie.
  Dit pla my ook wanneer Jahweh en sy Seun se Name verloën word. (Open.3:8)

 3. #33
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default Re: Isreal Waarheid of Leuen?

  Quote Originally Posted by johann.mal View Post

  Die volgende vraag is, wie is die “heidene” in die Nuwe Testament?
  Hand.13:45 “Maar toe die Jode (Judeërs) die skare sien, is hulle met nydigheid vervul en het met lasterlike woorde weerspreek wat deur Paulus gesê is. Maar Paulus en Barnabas het vryuit gespreek en gesê: Dit was noodsaaklik dat die woord van God aan julle eers verkondig moes word. Aangesien julle dit egter verwerp en julleself die ewige lewe nie waardig ag nie – kyk, ons wend ons tot die heidene.

  ........Dit is dus duidelik uit die getuienis dat die “heidene” in die Nuwe Testament Israeliete is, nie afstammelinge van Jafet nie.
  johann.mal.

  Die heidene van die Nuwe Testament was die onbesnedenes. Hulle was nie deel van die Israeliete in verstrooiing nie. As jy die onderstaande aanhaling van die Christus se woorde oorweeg, kan jy nie tot 'n ander gevolgtrekking kom nie.

  Matthéüs 10
  1 EN Hy het sy twaalf dissipels na Hom geroep en aan hulle mag gegee oor onreine geeste, om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees.

  2 En dit is die name van die twaalf apostels: die eerste Simon wat Petrus genoem word, en Andréas, sy broer; Jakobus, die seun van Sebedéüs, en Johannes, sy broer;

  3 Filippus en Bartholoméüs; Thomas en Matthéüs, die tollenaar; Jakobus, die seun van Alféüs, en Lebbéüs wat genoem word Thaddéüs;

  4 Simon Kananítes en Judas Iskáriot, die een wat Hom verraai het.

  5 Jesus het hierdie twaalf uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê: Moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in 'n stad van die Samaritane nie;

  6 maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel.

  7 En gaan preek en sê: Die koninkryk van die hemele het naby gekom.

  8 Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee.

  Die Christus onderskei tussen die heidene en die verlore skape van die huis van Israel. Die heidene kan dus nie Israeliete wees nie. Die een sluit die ander uit.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

Similar Threads

 1. Zuma: "Eindtyd Profeet"
  By Die Ou Man in forum Nuus
  Replies: 5
  Last Post: 13th April 2019, 01:11
 2. Reënmaker is enigste "ware" god
  By Die Ou Man in forum Artikels uit die media
  Replies: 1
  Last Post: 22nd June 2010, 22:45
 3. THE DAYS OF NOAH and the "Sons of God"
  By Stefanus in forum Artikels
  Replies: 11
  Last Post: 2nd January 2010, 18:15
 4. Erichthonios, the "Earth-Born" One
  By Stefanus in forum Mitologie
  Replies: 0
  Last Post: 8th February 2009, 02:12
 5. I.V.M. "Die Koningin Van Die Suide"
  By Fulcrum X in forum Besprekings
  Replies: 22
  Last Post: 26th January 2009, 13:55

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •