Results 1 to 3 of 3

Thread: Van wie word hier gepraat, God, Jesus of Yahweh, dit maak geen sin

 1. #1
  Member Silencio's Avatar
  Join Date
  Oct 2010
  Location
  Bloemfontein
  Age
  39
  Posts
  208
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  43

  Default Van wie word hier gepraat, God, Jesus of Yahweh, dit maak geen sin

  Goed ek weet ek is nuut en het BAIE om nog te leer maar die boekdele maak nie sin nie, eerstens God is mos 'n God van liefde, waarom word Hy uitgemaak as 'n gewelddadige God, tweedens, as mens na al die dele saam kyk kan daar mos onmoontlik nie van dieselfde God gepraat word nie? sal die wyses my reg help hier asseblief sodat ek mag regte insig kry om die dele reg te kan interpreteer.

  Hosea 6
  1. Kom en laat ons terugkeer tot die HERE; want Hy het verskeur en sal ons genees, Hy het geslaan en sal ons verbind.
  2. Hy sal ons n twee dae lewend maak, op die derde dag ons laat opstaan, sodat ons voor sy aangesig kan lewe.
  3. En laat ons kenlaat ons dit najaag om die HERE te ken; sy opgang is so seker soos die dagbreek, en Hy sal tot ons kom soos die ren, soos die laat rens wat die aarde besproei.
  4. Wat sal Ek met jou doen, o Efraim; wat sal Ek met jou doen, o Juda? aangesien julle liefde is soos n mrewolk en soos n dou wat vroeg weer verdwyn.
  5. Daarom het Ek hulle neergekap deur die profete, hulle gedood deur die woorde van my mond, en die oordele oor jou kom te voorskyn soos n ligstraal.
  6. Want Ek het n behae in liefde en nie in offerande nie, en in kennis van God meer as in brandoffers.
  7. Maar hulle het soos Adam die verbond oortree, daar het hulle troueloos teen My gehandel.
  8. Glead is n stad van kwaaddoeners, vol bloedspore.
  9. En soos n rower op die loer l, loer n priesterbende; hulle pleeg moord op die pad na Sigem, ja, hulle het skandelike dade gedoen.
  10. In die huis van Israel het Ek n afskuwelike ding gesien: Efraim het daar tot hoerery verval, Israel is verontreinig.
  11. Ook vir jou, o Juda, is daar n oes beskik as Ek die lot van my volk verander.

  Romans 8
  1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.
  2. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood.
  3. Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees deur sy eie Seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees,
  4. sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.
  5. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge.
  6. Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede,
  7. omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.
  8. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie;
  9. julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, di behoort nie aan Hom nie.
  10. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanwe die sonde, maar die gees is lewe vanwe die geregtigheid.
  11. En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.
  12. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie;
  13. want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe.
  14. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, di is kinders van God.
  15. Want julle het nie ontvang n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader!
  16. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is;
  17. en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word.
  18. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie.
  19. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God.
  20. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het
  21. in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God.
  22. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe.
  23. En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam.
  24. Want ons is gered in hoop; maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie; want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog?
  25. Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding.
  26. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge.
  27. En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree.
  28. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.
  29. Want die wat Hy vantevore geken het, di het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders;
  30. en die wat Hy vantevore verordineer het, di het Hy ook geroep; en die wat Hy geroep het, di het Hy ook geregverdig; en die wat Hy geregverdig het, di het Hy ook verheerlik.
  31. Wat sal ons dan van hierdie dinge s? As God vr ons is, wie kan teen ons wees?
  32. Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles genadiglik skenk nie?
  33. Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak.
  34. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree.
  35. Wie sal ons skei van die liefde van Christus verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard?
  36. Soos geskrywe is: Om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape.
  37. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.
  38. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge
  39. of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie.

  Ephesians 5
  1. Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders;
  2. en wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en Hom vir ons oorgegee het as n gawe en offer aan God tot n lieflike geur.
  3. Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam;
  4. ook nie gemeenheid en dwase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging.
  5. Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, wat n afgodedienaar is, n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie.
  6. Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid.
  7. Wees dan nie hulle deelgenote nie.
  8. Want vroer was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Herewandel soos kinders van die lig.
  9. Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid.
  10. En beproef wat die Here welbehaaglik is;
  11. en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer.
  12. Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem.
  13. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar; want alles wat openbaar word, is lig.
  14. Daarom s Hy: Ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn.
  15. Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse;
  16. en koop die tyd uit, omdat die dae boos is.
  17. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is.
  18. Moenie dronk word van wyn niedaarin is losbandigheid; maar word met die Gees vervul.
  19. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere; en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here,
  20. terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die Naam van onse Here Jesus Christus,
  21. en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God.
  22. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here.
  23. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook Hoof is van die gemeente; en Hy is die Verlosser van die liggaam.
  24. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hul eie mans wees.
  25. Manne, julle moet jul eie vroue liefh, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het
  26. om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord,
  27. sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees.
  28. So behoort die mans hulle eie vroue lief te h soos hul eie liggame. Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief;
  29. want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente.
  30. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene.
  31. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word.
  32. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek s dit met die oog op Christus en die gemeente.
  33. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou liefh net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig.

  Ephesians 2
  1. En julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes
  2. waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wreld, volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk,
  3. onder wie ons almal ook vroer gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het; en ons was van nature kinders van die toorn net soos ook die ander.
  4. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het,
  5. ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christusuit genade is julle gered
  6. en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus,
  7. sodat Hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus.
  8. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;
  9. nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.
  10. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.
  11. Daarom, onthou dat julle wat vroer heidene in die vlees was en onbesnedenes genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word,
  12. dat julle in di tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wreld.
  13. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroer ver was, naby gekom deur die bloed van Christus.
  14. Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het
  15. deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan; sodat Hy, deur vrede te maak, die twee in Homself tot een nuwe mens kon skep
  16. en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat Hy daaraan die vyandskap doodgemaak het.
  17. En Hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was;
  18. want deur Hom het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader.
  19. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God,
  20. gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is,
  21. in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot n heilige tempel in die Here,
  22. in wie julle ook saam opgebou word tot n woning van God in die Gees.

  Romans 15
  1. En op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie.
  2. Want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting.
  3. Want ook Christus het Homself nie behaag nie, maar soos geskrywe is: Die smaadhede van die wat U smaad, het op My geval.
  4. Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die Skrifte hoop kan h.
  5. En mag die God van lydsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees ooreenkomstig die wil van Christus Jesus,
  6. sodat julle die God en Vader van onse Here Jesus Christus eendragtiglik uit een mond kan verheerlik.
  7. Neem daarom mekaar aan, soos Christus ons ook aangeneem het, tot heerlikheid van God.
  8. En ek s dat Jesus Christus n dienaar geword het van die besnydenis ter wille van die waaragtigheid van God, om die beloftes aan die vaders te bevestig;
  9. en dat die heidene ter wille van sy barmhartigheid God kan verheerlik, soos geskrywe is: Daarom sal ek U loof onder die nasies en tot eer van u Naam psalmsing.
  10. En ook s Hy: Verbly julle, o nasies, saam met sy volk;
  11. en ook: Loof die Here, alle nasies, en prys Hom, alle volke.
  12. En Jesaja s ook: Die wortel van Isai sal daar wees, en Hy wat opstaan om oor die nasies te heers, op Hom sal die nasies hoop.
  13. En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees!
  14. Maar ek self ook, my broeders, is oortuig aangaande julle, dat julle self ook vol van goedheid is, vervuld met alle kennis, in staat om ook mekaar te vermaan.
  15. Tog het ek ten dele taamlik gewaag om aan julle te skrywe, broeders, as een wat julle herinner, kragtens die genade wat my deur God gegee is
  16. om n dienaar van Jesus Christus onder die heidene te wees, n dienaar van die evangelie van God, sodat die offer van die heidene welgevallig kan wees, geheilig deur die Heilige Gees.
  17. Ek het dan rede om te roem in Christus Jesus, in die dinge aangaande God.
  18. Want ek sal nie waag om iets te s van dinge wat Christus nie deur my gewerk het nie om die heidene tot gehoorsaamheid te bring, met woord en daad,
  19. deur die krag van tekens en wonders, deur die krag van die Gees van God, sodat ek die evangelieverkondiging van Christus volbring het van Jerusalem af en rondom tot by Illrikum;
  20. maar s, dat ek my eer daarin gestel het om die evangelie te verkondig, nie waar Christus alreeds bekend was nie om nie op die fondament van n ander te bou nie
  21. maar soos geskrywe is: Hulle aan wie niks van Hom vertel is nie, sal dit sien; en hulle wat nie gehoor het nie, sal dit verstaan.
  22. Daarom is ek ook elke keer verhinder om na julle te kom.
  23. Maar nou dat ek geen plek meer het in hierdie streke nie en al baie jare die begeerte het om na julle te kom,
  24. sal ek na julle kom wanneer ek na Spanje reis; want ek hoop om julle op my deurreis te sien en deur julle daarheen voortgehelp te word, as ek eers n tyd lank van julle geniet het.
  25. Maar nou reis ek na Jerusalem in diens van die heiliges.
  26. Want Macedni en Achje het dit goedgevind om iets by te dra vir die armes onder die heiliges in Jerusalem.
  27. Hulle het dit goedgevind, s ek, en hulle is ook hul skuldenaars; want as die heidene deel gekry het aan hulle geestelike voorregte, is hulle ook verskuldig om hulle met stoflike goedere te dien.
  28. As ek dit volbring het en vir hulle hierdie vrug veilig oorgebring het, sal ek by julle langs na Spanje afreis.
  29. En ek weet dat as ek na julle kom, ek met die volle sen van die evangelie van Christus sal kom.
  30. Maar ek vermaan julle, broeders, by onse Here Jesus Christus en by die liefde van die Gees, om saam met my in die gebede te stry vir my by God,
  31. dat ek verlos mag word van die ongehoorsame mense in Juda en dat my diensbetoning aan Jerusalem aanneemlik mag wees vir die heiliges,
  32. sodat ek met blydskap deur die wil van God by julle kan kom en my saam met julle kan verkwik.
  33. En die God van vrede sy met julle almal! Amen.

  2 Kor. 13
  11. Verder, broeders, wees bly; word volmaak; laat julle vermaan; wees eensgesind; hou vrede, en die God van liefde en vrede sal met julle wees.

  MICAH 6
  1. Hoor tog wat die HERE s: Staan op, twis in teenwoordigheid van die berge, en laat die heuwels na jou stem luister!
  2. Hoor, berge, die twis van die HERE! En onwankelbares, grondslae van die aarde! Want die HERE het n twis met sy volk en sal met Israel n regsgeding hou.
  3. My volk, wat het Ek jou aangedoen, en waarmee het Ek jou vermoei? Antwoord My!
  4. Ja, Ek het jou uit Egipteland laat optrek en jou uit die slawehuis losgekoop, en Ek het voor jou uit gestuur Moses, Aron en Mirjam.
  5. My volk, dink tog aan wat Balak, die koning van Moab, beraadslaag het, en wat Bleam, die seun van Beor, hom geantwoord het, en wat gebeur het van Sittim af tot by Gilgal, sodat jy kennis kan dra van die regverdige dade van die HERE.
  6. Waarmee sal ek die HERE tegemoetgaan en my buig voor die ho God? Sal ek Hom tegemoetgaan met brandoffers, met jaaroud kalwers?
  7. Sal die HERE n welbehae h in duisende ramme en tien duisende strome van olie? Sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel?
  8. Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is; en wat vra die HERE van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God?
  9. Die stem van die HERE roep tot die staddit is heilsaam om u Naam te vrees:Hoor die roede, en wie dit bestel het.
  10. Is daar nog altyd in die huis van die goddelose skatte van onreg en n skrale efa wat vervloek is?
  11. Sal Ek rein kan wees by n valse weegskaal en by n sak vol bedrieglike gewigte?
  12. Want die rykes in die stad is vol geweld, en die inwoners daarvan spreek leuentaal, en hulle tong is bedrog in hulle mond.
  13. So slaan Ek jou dan ook met n smartlike wond, met verwoesting weens jou sondes.
  14. Jy sal eet, maar nie versadig word nie, sodat jou honger in jou binneste bly; en jy sal wegbring sonder om iets te red; en wat jy red, sal Ek aan die swaard oorgee.
  15. Jy sal saai, maar nie maai nie; jy sal olywe uittrap, maar jou nie met olie salf nie, en mos maak, maar geen wyn drink nie.
  16. Want die insettinge van Omri word onderhou en al die werke van die huis van Agab; en julle wandel ooreenkomstig hulle planne, sodat Ek jou tot n woesteny sou maak en die inwoners daarvan n bespotting: en die smaad van my volk sal julle dra.  Vriendelike groete
  Silencio
  Cause and effect applies to us all, consider therefore your thoughts, words and actions carefully.

 2. #2
  Stefanus's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Bloemfontein
  Age
  57
  Posts
  1,607
  Blog Entries
  1
  Total Downloaded
  477.1 KB
  Videos
  128
  Rep Power
  10

  Default God, Jesus of Yahweh

  Orals waar die term HERE, alles in hoofletters, in die Ou Testament voorkom kan mens dit terugvertaal na "YHWH" of Yahweh, daar is egter redelik baie skrifte in die Ou Testament wat vervals was deur die oorspronklike naam uit te vee en die letters "YHWH" in te werk. Hierdie geskrifte is dan ook netso met vervalsings en al in die "bybel opgeneem. Die Joodse skrifgeleerdes het swaar gesteun op volke rondom hulle en het hul gebruike en geskrifte "geleen" en hul "eie" gemaak, daarom dat name van die gode verander moes word om eenheid te behou.

  Die verwysings na God vertaal van EL of Elohim verwys weer na 'n ander God, sien El, god of Israel - Yahweh, god of Judah.

  Due to a failure to distinguish between myth and history, biblical interpreters have implicitly accepted the view that Elism was an old form of Yahwism because the Elohist (Ex 3:13-15) and the Priestly Writer (Ex 6:2-3) declared it so. Actually, but a moments reflection will show that El and Yahweh are not the same god. It is easily demonstrated that Yahwism and Elism were distinct religions, differing in more ways than they were alike.

  The earliest Yahwistic traditions reveal that Yahweh was a bedouin war god from the deserts of Edom and of the surrounding regions. His essentially warlike characteristics are demonstated by his name, by cultic celebrations of his mighty deeds, and by his ark.
  Hierdie verskil is duidelik waarneembaar reg deur die Ou Testament waar Yahweh die gewelddadige een is en El die God van liefde. Die Nuwe Testament maak ook die verskil, waar die God van Die Christus 'n God van Liefde is in teenstelling met die jaloerse Yahweh (die HERE).

  Om die Bybel reg te verstaan moet ons weet wie aan die woord is, die is egter nie so moeilik nie, meet die aan 'n liefdevolle Vader teenoor 'n wrede heerser wat in alle omstandighede totale gehoorsaamheid vereis om in sy goeie boekie te mag bly.

  'n Goeie voorbeeld van hoe die bybel saamgevlans was om as een storie te lees is hier te sien:

 3. #3
  Stefanus's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Bloemfontein
  Age
  57
  Posts
  1,607
  Blog Entries
  1
  Total Downloaded
  477.1 KB
  Videos
  128
  Rep Power
  10

  Default Re: God, Jesus of Yahweh

  Quote Originally Posted by Silencio View Post
  eerstens God is mos 'n God van liefde, waarom word Hy uitgemaak as 'n gewelddadige God, tweedens, as mens na al die dele saam kyk kan daar mos onmoontlik nie van dieselfde God gepraat word nie?

  Die Nuwe Testament word deur die kerk voorgehou as 'n verlengstuk van die Ou testament, waar die Vader van Die Christus dan ook die HERE/Yahweh van die Ou Testament sou wees, hierdie is egter 'n bedrogspul en klop glad nie. Die Christus was juis gestuur met 'n ander boodskap as wat die "kerk" van die tyd verkondig het, daarom dat daar so 'n groot verskil tussen die Koningkryk van die Hemele en die heerskappy van Yahweh is.

  Die groot verskil tussen die twee is dat die heerskappy onder Yahweh jy onderwerp was met 'n magdom "wette" wat jy moes onderhou anders was jy jou lewe nie seker nie!

  Wat ook baie interressant is, is dat Jesus die god van die ou testament uitwys as die duiwel en as mensemoordenaar en die isrealiete as kinders van die hierdie wese.

  Hosa 'n laer-orde profeet van Yahweh, die Joodse stamgod, hier is weereens 'n duidelike voorbeeld van die stamgod se bestuurstyl waar hy sy volk dreig met die allervreeslikste strawwe as hulle nie aan sy wense voldoen nie.

  Hosea (הושֵעַ) prophesied during a dark and melancholic era of Israel's history, the period of the Northern Kingdom's decline and fall in the 8th century BC. The apostasy of the people was rampant, having turned away from Yahweh in order to serve the calves of Jeroboam II (see 1 K 12.26-30; Ho 8.4-6) and Baal, a Canaanite god.

  The figures of marriage and adultery are common in the Hebrew Bible as representations of the relationship between Yahweh and the people of Israel. Here we see the apostasy of Israel and its punishment, with its future repentance, forgiveness, and restoration.

  First, Hosea was directed by Yahweh to marry a harlot, and he did so. Marriage here is symbolic of the covenantal relationship between Yahweh and Israel. However, Israel has been unfaithful to Yahweh by following other gods and breaking the commandments which are the terms of the covenant, hence Israel is symbolized by a harlot who violates the obligations of marriage to her husband.

  During Hosea's lifetime, the kings of the Northern Kingdom, their aristocratic supporters, and the priests had led the people away from the Law of Yahweh, as given in the Pentateuch. Forsaking the worship of Yahweh, they worshiped other gods, especially Baal, the Canaanite fertility god. Other sins followed, including homicide, perjury, theft, and sexual sin (Ho 4.1-2). Hosea declares that unless they repent of these sins, Yahweh will allow their nation to be destroyed, and the people will be taken into captivity by Assyria (Ho 9.3; 11.5), the greatest nation of the time.

  In fact, Assyria did capture Samaria, the capital of the Northern Kingdom, in 722 BC. All the members of the upper classes and many of the ordinary people were taken captive and carried off to live as prisoners of war.
  Miga, die Morastiet ook een van die laer-orde profete van Yahweh.

  Micah of Moresheth (most likely the same city as Moresheth-Gath, mentioned in Micah) prophesied during the days of King Hezekiah of Judah. This paraphrase of Jeremiah 26:18 contains practically everything we know of the Prophet himself. Moresheth-Gath was most likely a small town in southwestern Judah.

  Micah was active in Judah from before the fall of Samaria (1:2-7) in 722 BCE; he lived under king Ahaz (735715 BCE) and king Hezekiah (715687), and (apparently) experienced the devastation brought on by Senacheribs invasion of Judah (701 BCE). The heading of the book (1:1) also adds the name of king Jotham (742735 BCE). This would make Micah active from 742 (at earliest) to 701 (at latest) BCE. The message in Micah 1:2-9 was given before the destruction of Samaria in 721. The appeal of Jeremiah's supporters to the prophecy of Micah confirms his connection with Hezekiah: "And some of the land arose and said to all the assembled people, Micah of Moresheth prophesied during the days of Hezekiah king of Judah" (Jeremiah 26:17).

  During the reigns of Uzziah, king of Judah, and Jeroboam II, king of Israel, a period of relative peace and prosperity began to wane. This was in part due to the rise of the nation of Assyria, who, after a period of quiescence, became a potent political force in the Near East. With the rise of Assyria came a rise in military pressure upon the kingdoms of Judah and Israel.

  At the same time, as trade and commerce flourished, this was done largely at the expense of small landowners and peasants, who lost their land to the greed of the wealthy classes. Rich landowners bribed judges to look favorably upon illicit land acquisitions, which resulted in a rapid disappearance of small farmers. Those who were dispossessed drifted from the countryside to the cities, which led to overcrowding in the major population centers. Micah outspokenly reproaches these practices of perverting the covenant so as to increase economic gains.

  Micah, and the other minor prophets, also speak out against the lack of obedience to the Covenantal stipulations. Many aspects of the covenant had been abandoned in favor of Baal-worship and other Pagan practices. In this light, Samaria, one of the leaders in this apostasy, is condemned to destruction.

  Micahs period of activity also overlaps that of Isaiahs, and it is possible that the two contemporaries were often mistaken for one another. Jeremiah 26:18 - 20 speaks of Micahs effect on the king, and that he and the king not only were able to meet, but also that Micahs message was able to bring the king to repentance. However, some scholars view that it may be more probable that Isaiah was the one who caused the kings repentance, as he, having access to the king, was much more likely to influence the kings decisions.

  Micah also includes an example of "covenant lawsuit" (6.1-8). "Covenant Lawsuit" is a distinct genre, "in which, Yahweh sues Israel for breach of contract, that is, for violation of the Sinai covenant" This section concludes with "what does the Lord require of you? But to do justice, love kindness and walk humbly with your God"; this scripture is an example seen throughout prophetic literature attacking empty rituals and for sincere sacrifice of self to God. Micah shares this content feature with the prophetic books of Isaiah, Jeremiah and Hosea.

  In die Nuwe Testament word ons verseker dat die koningkryk van God binne ons is en dat liefde vir God en ons medemens die enigste verwagting is, want God is 'n God van Liefde.

  1Jn 3:1 Kyk wat n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word! Om hierdie rede ken die wreld ons nie, omdat dit Hom nie geken het nie.

Similar Threads

 1. Kerk Maak Afrikaners Ruggraatloos
  By Die Ou Man in forum Nuus
  Replies: 4
  Last Post: 18th July 2010, 20:37
 2. Wanneer god nie meer sin maak nie
  By Stefanus in forum Nuus
  Replies: 0
  Last Post: 12th March 2010, 23:18
 3. Hoe word die Christendom verstaan?
  By nieuwoudtrl in forum Kletshoekie
  Replies: 2
  Last Post: 19th December 2008, 20:06
 4. Baldursson is hier
  By Baldursson in forum Aanmelding
  Replies: 5
  Last Post: 4th August 2008, 20:14
 5. Die Witboek hier beskikbaar.
  By knipmes in forum Witboek
  Replies: 1
  Last Post: 15th July 2008, 12:43

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •