Results 1 to 4 of 4

Thread: Soms is ʼn skeiding onafwendbaar.

 1. #1
  Member
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Noord Transvaal
  Age
  52
  Posts
  38
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  39

  Default Soms is ʼn skeiding onafwendbaar.

  Nie net is dit onafwendbaar nie maar is die n realitiet van wat besig is om te gebeur.[/SIZE]

  Soms is ʼn skeiding onafwendbaar

  Agtergrond:


  Die Boere-Afrikaner Vryheidsinisiatief (BVI), het reeds in 2008 die inisiatief geneem om ʼn Volksaamtrek te reël. Die gedagte was rein van hart en aanprysenswaardig. Twee van die organiseerders was by my aan huis en het my oortuig om betrokke te raak. Hulle het ook die saambindende term “Geloftevolk” voorgestel, wat as voorlopige kompromie gebruik sou word om die Boer en die Afrikaner (die “regse Afrikaner”) bymekaar uit te bring en met mekaar te laat praat. Dit is ook later, tydens die Vergadering by Vegkop, so gestel.

  Hierdie Volksaamtrek het inderdaad plaasgevind in 2009 by Vegkop se Geloftefeesterrein. Tydens hierdie vergadering het verskeie persone, leiers uit verskeie organisasies, deelgeneem. Dit sluit oa. persone verteenwoordigend van die BVS (wat die Plaaswerf of boerevryheid insluit), die BVR, die BVI, die Verkenners, die AWB, Praag, die HNP, die VVK, die AF, die Volksbond, die Suidlanders en die Brandwag, in. Daar was ook ʼn baie sterk kontingent persone teenwoordig wat uit ʼn religieuse en ideologiese hoek beskou, wat verskeie vertakkings van die sg. “Israelwaarheid,” verteenwoordig het.

  Die komitee wat verkies is, was inderdaad redelik verteenwoordigend van die verskeie groeperinge. Hierdie Komitee is later as die Geloftevolk Koördinerings Komitee (GKK) bekend gestaan. Die GKK het hom dan ook vir die afgelope jaar besig gehou om oor ʼn verskeidenheid onderwerpe, met mekaar, per Vonkpos, te debatteer. Die debatte het ook tot gevolg gehad dat sommige persone, in die proses bedank het uit die GKK.

  Tussen 8 en 10 Oktober 2010, is ʼn opvolgvergadering op Nampopark, Bothaville, gehou. Tydens hierdie vergadering was daar aansienlik minder belangstelling in vergelyking met die vorige jaar. Daar was wel mense van die BVI, die BVS (dit sluit ʼn beduidende aantal lede van die Plaaswerf of te wel “ Boerevryheid” in), ʼn paar lede van die AWB, die Geloftevolk Republikeine, mense van die HNP, asook lede van die Boerevolk Verteenwoordigende Raad (BVR) teenwoordig. Ek het Saterdagoggend 120 persone in die saal getel.

  Die Inhoud van die Vergadering.

  Rakende die Identiteit van die Boerevolk
  Die vergadering is gekenmerk deur religieuse en dogmatiese kommentare oor elke enkele onderwerp wat aangeroer is. Sommige persone het na byna elke bydrae, teksverse aangehaal. Baie vroeg in die verloop van die vergadering, het ek onder die indruk gekom dat die vergadering vooraf georkestreer is en tydens die vergadering gemanipuleer is deur die Dagbestuur. Die stelling dat “die Volk moet besluit”, is telkens die nek ingeslaan deurdat die dagbestuur self besluite geneem het en stellings wat deur sprekers en persone van die vloer af gemaak is, telkens te ignoreer.

  Ek het verder onder die indruk gekom dat verskeie persone uit die “Israelwaarheid” (soos hierbo verduidelik), wat hulleself as die nuwe en regmatige “Volk” beskou, die term Boerevolk verwerp. Die organiseerders het doelbewus ʼn debat oor die identiteit van die Boerevolk voorkom en vermy en voortdurend die term Geloftevolk, as ʼn nuwe naam vir die Boerevolk, gepropageer.

  Wat vir my waarskynlik as die grootste ontnugtering gekom het, was toe een van die bestuurslede vir wie ek nogal baie respek gehad het, aan die Buitelandse Gas verklaar het dat hy glad nie belangstel in Suid Afrika as grondgebied nie, dat hy NIE ʼn Boer is nie, maar ʼn Israeliet is en dat hy hom in Israel wil gaan vestig!
  Daar was vir my duidelik dat die vergadering:
  • Verward is oor hul identiteit
  • Identiteit nie as belangrik beskou nie
  • Die term Boerevolk lukraak aanwend, maar geen werklike erns daaroor uitspreek nie.
  • Die term Geloftevolk probeer vestig het
  • Die term Israeliet as prioriteit stel vir “Boerskap”.

  Die Vryheidspad
  Na voorleggings oor die Langtermyn Vryheidspad, was dit duidelik dat die vergadering:
  • Geen dringendheid ervaar om strategiese beplanning rakende vryheid te doen nie. Daar is in teendeel, deur die Voorsitter verwys na 2020 en later.
  • Nie belangstel om daadwerklike planne op die tafel te plaas nie.
  • Ideologiese bespiegelinge en verskeie (dikwels valse en aanvegbare) filosofiese stellings, bo fisiese beplanning en konstruktiewe aksies, verkies word.
  • Die belangrikste uitgangspunt is om “na JHWH terug te keer en Hy sal ʼn plan maak”
  • Opgesom, hulle wil praat, nie beplan nie en nog minder doen.

  Databasis vir die Geloftevolk Koördinerings Komitee
  Die werklike keerpunt in die naweek se verrigtinge het ingetree nadat ʼn voorlegging oor die databasis van die Volksregister aan die vergadering voorgelê is. Alhoewel die databasis wat deur die Boerevolk Verkiesingskommissie (nou bekend as die Volksregister Komitee) ontwikkel is, die eiendom van die Boerevolk is, is dit tot beskikking van die GKK gestel. Dit is verwerp deur verskeie sprekers, op grond van die feit dat dit ʼn “organisasie” (volgens hulle), se doelwitte bevorder. Die aanbieding was baie professioneel en het geen naam van enige organisasie bevat nie behalwe die van die Boerevolk Verteenwoordigende Raad of BVR. Die totstandkoming van ʼn wettige leiersgroepering of “Raad” van die Boerevolk (wat op die Volksregister geregistreer is), is ʼn absolute voorvereiste om by Vryheid uit te kom.

  Die vergadering, (veral onder aanvoering van Frikkie Strauss en Gustav Muller,) het in geen onduidelike taal nie, die gebruik of aanwending van Volksregister as databasis, van die hand gewys.
  Dit het verder in die gesprekke duidelik na vore getree dat die GKK:
  • sy eie databasis van e-posse wil skep.
  • Sy eie organisatoriese volkshuishouding (lees “Organisasie”) wil skep vir ʼn “Geloftevolk”.
  • Sy eie naam wil stel as Geloftevolk.
  • Bereid is om in die proses die identiteit en die volkswaardes van die Boerevolk te kaap sonder om die naam van die Volk, as die BOEREVOLK te aanvaar.
  • Geen beplanning in plek wil kry nie maar slegs op JHWH sal wag.


  Kommentaar

  Dit is verstaanbaar dat lede van die Boerevolk tans identiteitsloos rond dobber. Die Anglofiliese Afrikaner het tog vanaf 1910, asook die Afrikaner Broederbond (AB)veral vandat die Afrikaner die Politieke mag verkry het, alle moontlike poginge aangewend om van die term en identiteit van die BOEREVOLK ontslae te raak. Die term en identifisering van die Boerevolk, het ʼn opdraande stryd om weg te breek van die term “Afrikaner” wat die afgelope 100 jaar van letterlik elke verhoog en platvorm gepropageer is. Ek kan self daarvan getuig aangesien ek as ʼn Afrikaner groot geword het en eers nadat ek in praktyk was, ideologies “tot bekering” gekom het, nadat ek besef het dat ek my, om verskeie redes, nie met die oorkoepelende term Afrikaner kan assosieer nie, maar baie gemaklik en heeltemal tuis voel met die term “Boer.”

  As gevolg van die feit dat die Engelse na 1902 en veral die Broederbond na 1948, die naam Boerevolk doelbewus in die agtergrond gestoot het, is dit verstaanbaar dat lede van die Boerevolk wat ʼn gevoel van identiteitsloosheid ervaar, hulle met die Bybelse Israel kan identifiseer. Onder die Voortrekkers was daar alreeds die sg. "Jerusalemgangers” wat “op pad was na Israel”. Die vertellings wil dit hê dat hulle het gedink Kranskop is die piramiedes en hulle reeds Egipte bereik het en het daarom die rivier by Nylstroom die “Nyl” genoem het. Verwysende na Israel is daar ʼn geykte stelling; “What happened to them, will happend to us” wat sekerlik nie buite rekening gelaat kan word nie.

  Daar is egter tans fanatieke mense binne die Israelgroeperinge wat totaal oorboord gaan met die gedagte. Om by werklike vryheid vir die Boerevolk uit te kom, kan ons nie op dieselfde roete as hulle beweeg nie.
  Dit is ook die korrekte uitganspunt dat die Volk na ons Hemelse Vader moet terugkeer en verootmoedig. Dit is ook korrek dat ons op Sy genade en uitkoms moet wag. Bloedrivier is vir ons ʼn sprekende voorbeeld. Die Voortrekkers (grondleggers van die Boerevolk) het nadat hulle verootmoedig het en ʼn Gelofte afgelê het, nie net gaan sit en wag nie. Hulle het lood gesmelt, kruit verdeel, veghekke gemaak, hul gewere nagesien, skroot vir Grietjie voorberei, verkenners uitgestuur, ʼn rigiede dissipline in plek gekry, ʼn bevelstruktuur geskep. In kort, hulle het alles in hul vermoë gedoen om in eie reg gereed te maak sodat God se verlossing, deur hulle as (parate) mense, bewerkstellig kon word.

  Die Plaaswerf (Boerevryheid), het die BVI, die Suidlanders asook alle “Israeliete” tot dusver, as deel van die Boerevolk verwelkom. Ten spyte van enorme druk van baie Bestuurslede en ook gewone deelnemers op die Plaaswerf, is die Israelgroepe tot vandag toe met deernis en baie geduld op die Plaaswerf geakkommodeer. Die uitgangspunt was dat hulle net so deel van die Boerevolk is, soos iemand wat lid van ʼn ander denominasie of Kerk is.

  Ongelukkig het sommige van die Israelgroeperinge, die leiers van die BVI, asook die leier van die Suidlanders, die naweek duidelik en amptelik, die hand van vriendskap en samewerking wat na hulle uitgereik is, verwerp. Daar was nie net verwerping nie maar ook openlike vyandigheid.
  Daar word deeglik deur die BVR, die BVS asook deur die Redaksie en die Bestuur van die Plaaswerf, daarvan kennis geneem.

  Dit noop ons dan om daaroor ʼn duidelike standpunt in te neem.
  Die BVR, die BVS asook die Redaksie en Bestuur van die Plaaswerf, se standpunt was nog altyd, dat die vryheidstrewe in naam van die Boerevolk sal geskied. Die Boerevolk IS die Geloftevolk maar daar bestaan nie ʼn volk met die naam “Geloftevolk” nie. Om hierdie rede word dit dan onomwonde gestel dat die term “Geloftevolk” as plaasvervangende term vir BOEREVOLK verwerp word.

  Verder word verklaar dat, aangesien sommige van die Israelgroeperinge nou amptelik standpunt ingeneem het teen die Boerevolk, die beleid, soos in die verlede, steeds sal wees dat lede van die Israelgroeperinge, wat hulleself as lede van die Boerevolk beskou, op die Plaaswerf welkom sal wees. Hulle sal steeds slegs toegelaat word om op spesifiek geskepte drade (soos van toepassing op ander gelowe) oor dogma rakende die Israelvisie debat te voer. Dit word ook onomwonde gestel dat die akkommodering van die sg. Israelwaarheidgroepe, nie impliseer dat dit die beleid of amptelike geloofsoortuiging van die Plaaswerf is nie. Lede van die Israelgroeperinge wat op die Volksregister registreer, word steeds soos in die verlede, as volwaardige lede van die Boerevolk hanteer.

  Ten spyte daarvan dat samewerking van die kant van die BVI, die Israelgroeperinge, of die Suidlanders, eensydig deur genoemde organisasies (deur hulle leiers) verbreek is, is persone wat deel van hierdie organisasies is, steeds welkom om op die Volksregister te registreer en ook om lid van die Plaaswerf te word.
  Ons gaan ongesteurd en toegewyd voort op ons beplande pad van Vryheid. Die registrasie van lede van die Boerevolk vorm ʼn Volksregister van die Boerevolk wat die suiwer kern daar gaan stel waarom ander groeperinge óf direk kan inskakel en betrokke raak, of koördinerend met die Boerevolk kan assosieer in ʼn groter geheel.

  Hierdie egskeidings was klaarblyklik onvermydelik en onafwendbaar maar aan die ander kant maak dit ons meer gedetermineerd om met ʼn suiwer visie en missie, die Boerevolk se pad na Vryheid uit te bou.

  Dr Johan (Lets) Pretorius
  Die drie Fleur de Lills

 2. #2
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  70

  Default Re: Soms is ʼn skeiding onafwendbaar.

  Ek het voorheen gemeld dat die Voorsienigheid aan die werk is. En dan praat ek nie van Jahweh van Israel nie. Ek praat van die Skepper van hemel en aarde.

  Siener het twee roetes voorspel, naamlik die grijs pad en die bruyn pad.

  Dit kom daarop neer dat die staatkundige roete en die geestelike roete aanvanklik onafhanklik van mekaar sal loop. Maar iewers vorentoe voorspel hy dat hulle kruis en daar sal die vortex wees waar twee kragte saamgesnoer gaan word.

  Intussen moet die twee paaie afsonderlik hul weg oopkap en hul misie suiwer.

  Terselfdertyd is dit raadsaam dat elke roete die een oog op die ander hou.

 3. #3
  Member
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Noord Transvaal
  Age
  52
  Posts
  38
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  39

  Default Re: Soms is ʼn skeiding onafwendbaar.

  Hier volg Dr. Ronnie v.d. Merwe se antwoord wat aan die Sunday Times gestuur is n.a.v. die berig.

  Die Redakteur
  Sunday Times

  Geagte Meneer

  Ek reageer op die artikel van Anton Ferreira met betrekking tot die vergadering van die Geloftevolk te Nampopark, 8 – 10 Oktober 2010.

  Ek begryp dat vanweë die groot afstand tussen die denkwyse van u redaksie en dié van die Geloftevolk, volkome objektiewe beriggewing in die betrokke verband nie moontlik is nie. Tog dank ek u dat u aan die saak aandag gegee het.

  Graag wil ek net u inlig met betrekking tot die Heilige Kontrak (Gelofte) wat te Bloedrivier deur die Vaders van die Geloftevolk aangegaan is. Daar is (soos u berig het) onderneem om die dag te gedenk (16 Desember 1838). Die kernaspek van die Gelofte is egter dat ‘n onderneming aangegaan is; dat ‘n volkshuishouding tot eer van die HERE (JHWH) gestig sal word. Dit beteken dat dié Gelofte tot volle uitvoering sal kom wanneer die Geloftevolk soewerein in sy eie grondgebied sal regeer en die hele volkshuishouding (van Staatkundige Bestuur tot op grondvlak lewensingesteldheid) tot eer van die God van Abraham, Isak en Jakob en van Bloedrivier en Paardekraal, sal funksioneer.

  Graag wil ek een versoek tot die redaksie rig, naamlik: Sal u asseblief die berig waarin u lighartig oor my volk en sy geesteswaardes omgegaan het inbewaring hou. Sal u bereid wees wanneer die God van die Geloftevolk ons weer genade betoon en ons ‘n vrye soewereine volk maak, om dan te erken dat JHWH (HERE) deur die werk van Sy Seun, Jesus Christus (Jahshua die Messias) die Enige en Almagtige God is en dat daar langs Hom geen ander lewende God is nie. Sal u dan asseblief hierdie erkenning plaas langs die ou artikel wat u geplaas het onder “In Search of a volk - By Anton Ferreira.” 17 Oktober 2010

  Met dank

  Ronnie van der Merwe
  Die drie Fleur de Lills

 4. #4
  Member
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Noord Transvaal
  Age
  52
  Posts
  38
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  39

  Default Re: Soms is ʼn skeiding onafwendbaar.

  Nie net distansieer die Boervolk hom van hierdie media verklaring nie maar wil die skrywer van hierdie pos dit duidelik stel dat geen Boer hierdie IW wispilturigheid sal aanvaar nie.

  Let mooi op na die sinspeeling van JHWH en die God van Jakob, Isak ens.
  Die drie Fleur de Lills

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •