Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 12

Thread: Twaalf Stamme van Israel

 1. #1
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Twaalf Stamme van Israel

  Volgens die Bybel is Jakob die stamvader van die Israeliete. Hy is teen ongeveer 1800 vC gebore. Jakob het die eersgeboortereg deur middel van bedrog by sy ouer broer Esau gesteel. (Genesis 27:22)

  Jakob het die twaalf stamvaders van Israel verwek by sy niggies Lea en Rachel (met wie hy getrou het), die bediende van Rachel, naamlik Bilhah en die bediende van Lea, naamlik Zilpah.



 2. #2
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Twaalf Stamme van Israel

  tribes_of_israel_chart.jpg

  Klik op diagram vir vergroting

  Die onmiddelike voorgeslagte van die Israeliete maak hulle deur ondertrouery en bloedskande verwant aan elke Midde-Oosterse volk.

  Noag was die vader van Sem, Gam en Jafet.

  • Gam was die vader van Kanašn (Kanašniete)


  • Kanašn was die vader van die Sidoniete, Hetiete, Jebusiete, Amoriete, Girgasiete. Hewiete, Arkiete, Siniete, Arwadiete, Semariete, Hamatiete.

  Terah (afstammeling van Sem), was die Vader van Abraham, Nahor, Haran.

  • Abraham en Hagar verwek Ismael (Arabiere)
  • Abraham en Ketura verwek Zimran, Jokshan, Medan, Midian (Midianiete), Ishbak, Shuah.
  • Nahor and Milga verwek Uz, Buz, Kemuel, Kesed, Hazo, Pildash, Jidlaph, Bethuel.


  • Kemuel is die vader van Aram (ArameŽrs).
  • Bethuel was die vader van Laban en Rebekka.

  • Laban was die vader van Lea en Rachel.

  • Nahor en Reumah verwek Tebah, Gaham, Tahash, Maacah.
  • Haran is die vader van Lot


  • Lot en sy oudste dogter verwek Moab (Moabiete)
  • Lot en sy jongste dogter verwek Ben-ammi (Ammoniete)

  • Abraham en Sarah verwek Isak.


  • Isak en Rebekka verwek Jakob (Israeliete) en Esau (Edomiete).

  • Esau en Adah verwek Eliphaz.

  • Eliphaz en Timnam verwek Amalek (Amalekiete)

  • Jakob en Lea verwek Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issakar, Zebulon.
  • Jakob en Rachel, verwek Josef, Benjamin.
  • Jakob en Bilhah, verwek Dan, Naphtali.
  • Jakob en Zilpah, verwek Gad, Asher.

  • Josef and Asenat (dogter van die Sonpriester van Egipte) verwek Manasse, Efraim.

  Die twaalf stamme van Israel bestaan uit die tien seuns van Jakob (Levi en Josef uitgesluit) en die twee seuns van Josef, naamlik Manasse en Efraim (kleinseuns van die Sonpriester van On).

 3. #3
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Twaalf Stamme van Israel

  Kingdoms_of_Israel_and_Judah_map.png
  Israel sou na die dood van Salomo teen vC 931 verdeel in twee nasies, naamlik Israel (Noordryk) met Samaria as hoofstad en Juda (Suidryk) met Jerusalem as hoofstad.

 4. #4
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Twaalf Stamme van Israel

  Patriarge en konings van Israel het met afstammelinge van Gam en ander volke getrou.

  • Abraham het die Arabiese volke verwek by die Egiptiese slavin, Hagar.(Genesis 17:20)

  • Rebekka, die grootmoeder van die Israeliete was 'n ArameŽr. (Genesis 25:20)

  • Josef het met die Egiptiese priester van On se dogter getrou. (Genesis 46:20)

  • SŪmeon het met 'n Kanašnitiese vrou getrou. (Genesis 46:10)

  • Juda het vir Bat-Sua, 'n Kanašnitiese meisie, raakgeloop en met haar getrou. (Genesis 38:2)

  • Moses het met die dogter van 'n Keniet (nageslag van Kain) getrou. (Rigters 1:16 ; 4:11)

  • Koning Rehobeam, opvolger van Salomo se moeder was 'n Ammoniet. Volgens die Bybel het die Ammoniete ontstaan uit bloedskande tussen Lot en sy jongste dogter. (Genesis 19:37-38)


  Na die uittog uit Egipte het Jahweh duidelike opdrag gegee dat geen huwelike met nie-Israeliete geduld sou word nie.

  6. Maar julle moet daar baie vas by staan om sorgvuldig te doen alles wat geskrywe staan in die wetboek van Moses, dat julle daar nie regs of links van afwyk nie;

  7 dat julle met hierdie nasies wat met julle saam oorgebly het, nie meng nie;
  (Josua 23)

  Hierdie opdrag het blykbaar op dowe ore geval.

  5 SO het die kinders van Israel dan onder die Kanašniete, Hetiete en Amoriete en Feresiete en Hewiete en Jebusiete gewoon,

  6 en hķl dogters vir hulle as vroue geneem en hulle eie dogters aan hķl seuns gegee en hul gode gedien.
  (Rigters 3)

  Boas toegelaat om met die Moabitiese vrou, Rut te trou en sy het deel van die koninklike bloedlyn van Dawid geword. Dawid se oumagrootjie was Rut, die Moabiet. Die Moabiete het volgens die Bybel ontstaan uit bloedskande tussen Lot en sy oudste dogter (Genesis 19:37).

  13 So het Boas Rut dan geneem, en sy het sy vrou geword; en hy het by haar ingegaan, en die HERE het vir haar swangerskap gegee, en sy het ín seun gebaar. (Rut 4)

  Koning Dawid se liefde vir vreemde vroue is legendaries.

  Salomo het in sy vader se voetspore gevolg.

  1 EN koning Salomo het baie uitlandse vroue liefgehad; en wel behalwe die dogter van Farao, Moabitiese, Ammonitiese, Edomitiese, Sidoniese, Hetitiese ó

  2 uit die nasies waarvan die HERE aan die kinders van Israel gesÍ het: Julle mag nie met hulle meng nie, en hulle mag nie met julle meng nie; hulle sal voorwaar julle hart verlei agter hulle gode aan ó Salomo het hulle met liefde aangehang.
  (1 Konings 11)

  Die ondertrouery met vreemde volke het vir eeue voortgeduur.

  1 EN toe dit klaar was, het die owerstes na my gekom en gesÍ: Die volk van Israel en die priesters en die Leviete het hulle nie afgesonder van die volke van die lande, wat hulle gruwels betref nie, naamlik van die Kanašniete, Hetiete, Feresiete, Jebusiete, Ammoniete, Moabiete, Egiptenaars en Amoriete.

  2 Want hulle het van hķlle dogters vir hulleself en vir hul seuns geneem, sodat die heilige geslag hom met die volke van die lande vermeng het; en die owerstes en die leiers het in hierdie ontrou eerste die hand gehad.

  3 En toe ek dit hoor, het ek my kleed en my mantel geskeur en van die hare van my hoof en my baard uitgepluk en verslae neergesit.
  (Esra 9)

  Die gevolg van die ondertrouery was dat die Israeliete nie meer op sigwaarde as 'n suiwer volk beskou is nie. Suiwerheid is slegs aanvaar op grond van skriftelike bewys in die vorm van 'n geslagsregister.

  61 En van die kinders van die priesters: die kinders van HabŠja, die kinders van Hakkos, die kinders van BarsŪllai, wat uit die dogters van BarsŪllai, die Gileadiet, ín vrou geneem het en na hulle naam genoem is.

  62 Hulle het hul stamboom gesoek onder die wat in die register opgeneem is, maar dit was nie te vinde nie; daarom is hulle onbevoeg verklaar vir die priesterskap.
  (Esra 2)

  Teen die tyd dat die sogenaamde verlore Tien Stamme deur AssiriŽ in ballingskap weggestuur is, was hulle 'n genetiese allegaartjie van al die volke genoem in pos #2.

 5. #5
  Mod knipmes's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Polokwane
  Age
  59
  Posts
  612
  Blog Entries
  7
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  64

  Default Re: Twaalf Stamme van Israel

  Quote Originally Posted by Die Ou Man View Post
  Noag was die vader van Sem, Gam en Jafet.
  Die Ou Man,

  Dankie vir hierdie uiteensetting... duidelik is die Boerseuns van Afrika nie israliete nie! in geen vorm nie!

  Onthou tog (soos ons jou in elk geval al ken) om onderaan vir ons die uiteensetting van die kinders van Jafet ook by te sit, sodat ons die onderskeid kan sien...

  groetnis
  knipmes

 6. #6
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Twaalf Stamme van Israel

  This picture shows Ancient (kinky haired) Israelites
  being taken captive by King Sennacherib's army at
  Lachish. This was taken from relief's found in his
  palace at Nineveh, located in modern day Iraq.


  Gedurende 740 v.C. is die stamme Ruben, Gad en die helfte van Menasse tydens die eerste golf van opeenvolgende Assiriese invalle weggevoer na AssiriŽ. (1 Kronieke 5:26)

  Twintig jaar later is SamarŪa, die hoofstad van die Noordryk, Israel deur die die koning van AssiriŽ ingeneem en Israel in ballingskap weggevoer na AssiriŽ. Hulle is geplaas in Halag en aan die Habor, die rivier van Gosan, en in die stede van MediŽ. ( 2 Konings 17:3-6)

  Assiriese anale in tablet-vorm meld dat 27 290 Israeliete van SamarŪa weggevoer is. Dit is ook bekend dat menige Israeliete nie weggegevoer is nie en dat baie na die Suidryk van Juda gevlug het.

  AssiriŽ is op sy beurt oorwin deur Babilon en Babilon op sy beurt deur die Mede en Perse. Die banneling Israeliete het dus van hand verwissel en uiteindelik onder beheer van die Mede en Perse geval. Hulle was dus ingesluit in die edik wat toestemming verleen het vir die terugkeer van Juda na Jesrusalem. Baie het egter verkies om nie terug te keer nie.

  Gedurende die tyd van die Nuwe Testament het die apostels met die Israeliete wat verkies het om in verstrooiing te bly, gekorrespondeer. Die apostel Petrus het hulle per brief bereik in Pontus, GalŠsiŽ, KappadůciŽ, AsiŽ en BithŪniŽ. (1 Petrus 1:1) Dit was steeds in dieselfde landstreek waarheen hulle aanvanklik weggevoer is.

  Bron

  Deportation_of_Jews_by_Assyrians.png

 7. #7
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Twaalf Stamme van Israel

  Juda, die veronderstelde suiwer koninklike stam van Israel, het bestaan uit 'n genetiese poel van Ammonite, Amoriete, Kanašniete, Hawiete, Hittiete, ChaldeŽrs, Filistyne, Jebusiete, Moabiete, Midianiete, Egiptenare en meer.

  Dit word gestaaf deur veelvuldige verwysings in die Joodse Tenakh (Ou Testament).

 8. #8
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Twaalf Stamme van Israel

  Deportation_of_Jews_by_Assyrians.png Die Tien Stamme van Israel is teen 740 v.C na AssiriŽ weggevoer.

  Daar is egter 'n verbete poging deur die ideologies vergiftigde Israel Visie faksies om die Boer te probeer oortuig dat hy van hierdie verstrooide Jode afstam. Sien Israel Waarheid Psigose.

  Vergelykende tydlyne maak sodanige argument egter af as blote ideologiese snert. Die Tien Stamme is weggevoer ongeveer twee en 'n half eeue na die Germaanse Wikings reeds voet aan wal gesit het in Noord-Amerika.

  In die tweede opsig verskil die psige en kultuur van die Germaanse volke drasties van die Semitiese volke van die Midde-Ooste.

  Lees gerus aangaande die geskiedenis van ons Germaanse voorouers op Wendag Wiki.

  Vergelyk ook die kultuur en geloof wat ons voorouers beoefen het by Germane. Dit verklaar heelwat van ons hedendaagse kultuur, gewoontes en benadering tot geloof.

  Dit verklaar ook die rede waarom soveel van die heidense gebruike van ons voorouers in die Christendom opgeneem is en waarom ons dit steeds onbewustelik uitleef.

 9. #9
  Member
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Noord Transvaal
  Age
  53
  Posts
  38
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  42

  Default Re: Twaalf Stamme van Israel

  Quote Originally Posted by Die Ou Man View Post
  Juda, die veronderstelde suiwer koninklike stam van Israel, het bestaan uit 'n genetiese poel van Ammonite, Amoriete, Kanašniete, Hawiete, Hittiete, ChaldeŽrs, Filistyne, Jebusiete, Moabiete, Midianiete, Egiptenare en meer.

  Dit word gestaaf deur veelvuldige verwysings in die Joodse Tenakh (Ou Testament).
  By die volksvergadering het daar verskeie judieers opgestaan. Ek was pleinweg verstom oor die mentaliteit van die mense. Sal my nooit laat ompraat na bg. pos nie.
  Die drie Fleur de Lills

 10. #10
  Member
  Join Date
  Jul 2010
  Location
  ZAR
  Age
  54
  Posts
  113
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  43

  Default Re: Twaalf Stamme van Israel

  Quote Originally Posted by Die Ou Man View Post
  Volgens die Bybel is Jakob die stamvader van die Israeliete. Hy is teen ongeveer 1800 vC gebore. Jakob het die eersgeboortereg deur middel van bedrog by sy ouer broer Esau gesteel. (Genesis 27:22)

  Jakob het die twaalf stamvaders van Israel verwek by sy niggies Lea en Rachel (met wie hy getrou het), die bediende van Rachel, naamlik Bilhah en die bediende van Lea, naamlik Zilpah.

  More Ou Man,

  U foutiewe stelling spruit uit u selektiewe lees van die Bybel:

  Gen 25:33 Toe antwoord Jakob: Sweer eers vir my. En hy het vir hom gesweer en sy eersgeboortereg aan Jakob verkoop.

  BoereGroete.
  amichaEL

Similar Threads

 1. Israel Waarheid Psigose
  By Die Ou Man in forum Volksake:
  Replies: 11
  Last Post: 22nd October 2010, 22:16
 2. The twelve tribes of Israel
  By Annie van Rensburg in forum Bybel
  Replies: 6
  Last Post: 8th October 2010, 22:26
 3. El, god of Israel - Yahweh, god of Judah
  By Stefanus in forum Gods of Israel
  Replies: 0
  Last Post: 8th October 2010, 18:07
 4. Die Verbondsvolk Israel: Wie is Hulle?
  By Stefanus in forum Blanke-Israelisme en Wit teologie
  Replies: 3
  Last Post: 25th August 2010, 00:21
 5. Gode van Israel
  By Die Ou Man in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 13
  Last Post: 25th May 2008, 10:13

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •