Results 1 to 8 of 8

Thread: Heilige Nagmaal of Simboliese Kannibalisme?

 1. #1
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Heilige Nagmaal of Simboliese Kannibalisme?

  Formulier Vir Die Viering Van Die Heilige Nagmaal


  Geliefdes in die Here Jesus Christus,

  Instelling

  Luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus soos die apostel Paulus dit vir ons beskrywe in die eerste KorintiŽrbrief (I KorintiŽrs 11:23-29):

  Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin Hy verraai is, brood geneem het; en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek en gesÍ: Neem, eet; dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink, eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie.

  Om tot ons troos die nagmaal van die Here te kan hou is dit ten eerste nodig dat ons ons vooraf reg sal ondersoek en, ten tweede, dat ons dit sal hou soos Christus beveel het, naamlik tot sy gedagtenis.

  Selfondersoek

  Die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte:

  Ten eerste: Elkeen moet nadink oor sy sonde en vervloeking, sodat hy homself kan mishaag en hom voor God kan verootmoedig; want die toorn van God teen die sonde is so groot dat Hy dit, eerder as om dit ongestraf te laat bly, aan sy geliefde Seun, Jesus Christus, met die bittere en smadelike kruisdood gestraf het.

  Ten tweede: Elkeen moet sy hart ondersoek of hy die vaste belofte van God glo dat al sy sondes hom alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is en dat die volkome geregtigheid van Christus hom as sy eie toegereken en geskenk is, ja, so volkome asof hy in eie persoon vir al sy sondes betaal en alle geregtigheid volbring het.

  Ten derde: Elkeen moet sy gewete ondersoek of hy van voorneme is om van nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon en opreg voor Hom te wandel; ook om eerlik alle vyandskap, haat en nyd te laat vaar en voortaan in ware liefde en eensgesindheid met sy naaste te lewe.

  Almal wat so gesind is, wil God in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy Seun, Jesus Christus, beskou. Maar die wat, aan die ander kant, hierdie getuienis nie in hulle hart ondervind nie, eet en drink 'n oordeel oor hulleself. Volgens die bevel van Christus en van die apostel Paulus vermaan ons dan ook almal wat weet dat hulle met die volgende aanstootlike Sondes besmet is, om nie die nagmaal van die Here te gebruik nie, en ons verkondig aan hulle dat hulle geen deel aan die ryk van Christus het nie: alle afgodsdienaars; almal wat afgestorwe heiliges, engele of ander geskape dinge aanroep, en die wat beelde vereer; alle towenaars en waarsÍers wat diere of mense of ander dinge besweer en die wat aan so 'n beswering glo; alle veragters van God en sy Woord en die heilige sakramente; alle Godslasteraars; almal wat skeuring en oproer in kerk en staat wil veroorsaak; almal wat vals sweer(Levitikus 19:12) en wat hulle ouers en owerhede ongehoorsaam is; alle moordenaars en twissoekers en die wat in haat en nyd teen hulle naaste lewe; alle egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, onwettige winsmakers, rowers, dobbelaars, gierigaards en almal wat aanstootlik lewe (I KorintiŽrs 5:11; EfesiŽrs 5:5; Eksodus 20:12-17; Sagaria 8:17). Hulle almal moet, solank hulle in sulke sondes volhard, hulle van die nagmaal onthou, wat Christus alleen vir sy gelowiges ingestel het, sodat hulle oordeel en verdoemenis nie nog swaarder word nie.

  Maar, geliefde broeders en susters in die Here, die bedoeling is nie om die verslae harte van die gelowiges kleinmoedig te maak nie, asof slegs die wat sonder enige sonde is, na die nagmaal van die Here mag kom. Ons kom tog nie na die nagmaal om daarmee te kenne te gee dat ons in onsself volmaak en regverdig is nie; inteendeel, ons kom juis omdat ons ons lewe buite onsself in Christus soek, en daarmee bely ons dat ons deur ons misdade dood is. Dit is wel so dat ons nog baie ellende en gebreke in onsself vind, byvoorbeeld dat ons nie 'n volmaakte geloof het nie; dat ons God ook nie met so 'n ywer dien as wat ons verskuldig is nie; dat ons daagliks moet stry teen die swakheid van ons geloof en ons sondige drifte. Waar ons egter deur die genade van die Heilige Gees oor sulke gebreke van harte berou het en opreg begeer om volgens al die gebooie van God te lewe, mag ons daarvan heeltemal seker wees dat geen sonde of swakheid wat teen ons wil in ons oorgebly het, kan verhinder dat God ons in genade aanneem en hierdie hemelse voedsel en drank waardig en deelagtig maak nie.

  Gedagtenis

  Laat ons nou verder oordink vir watter doel die Here vir ons sy nagmaal ingestel het, naamlik dat ons dit tot sy gedagtenis moet doen. Dit beteken dat ons Hom daarby soos volg moet gedenk:

  Ons moet van harte glo dat Jesus Christusóvolgens die beloftes wat van die begin af aan die aartsvaders gegee isódeur die Vader in hierdie wÍreld gestuur is; dat Hy ons vlees en bloed aangeneem het en die toorn van God, waaronder ons ewig moes versink het, van die begin van sy menswording af tot aan die einde van sy lewe op aarde vir ons gedra het; dat Hy in alle gehoorsaamheid aan die Goddelike wet die geregtigheid vir ons volbring het, veral toe die las van ons sonde en van die toorn van God Hom bloedsweet in Getsťmanť ontpers het (Lukas 22:44); dat Hy Hom laat bind het om ons te ontbind en daarna ontelbare smaadhede gely het, sodat ons nooit meer in skande sou geraak nie; dat Hy onskuldig tot die dood veroordeel is, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word; ja, dat Hy sy geseŽnde liggaam aan die kruis laat spyker het om die skuldbrief van ons sonde (Kolossense 2:14) daaraan vas te heg; dat Hy so ons vervloeking op Hom gelaai het om ons met sy seŽn te vervul; dat Hy Hom aan die kruishout, na liggaam en siel, tot in die allerdiepste smaad en angs van die hel verneder het, toe Hy hardop geroep het: My God, my God, waarom het U My verlaat? (Matteus 27:46; Markus 15:34)ósodat ons tot God geneem en nooit meer deur Hom verlaat sou word nie; dat Hy aan die einde met sy dood en bloedstorting die nuwe en ewige testament, die verbond van genade en versoening, bevestig het toe Hy gesÍ het: Dit is volbring (Johannes 19:30).

  Dat ons vas kan glo dat ons tot hierdie genadeverbond behoort, het die Here Jesus toe Hy die nagmaal ingestel het, die brood geneem, en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek, aan sy dissipels gegee en gesÍ: Neem, eet; dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot my gedagtenis. Net so het Hy na die ete die beker geneem, en nadat Hy gedank het, het Hy dit aan hulle gegee en gesÍ: Drink almal daaruit; hierdie beker is die nuwe testament in my bloed wat vir julle en vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Dit wil sÍ, so dikwels as wat julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, sal julle daardeur, soos in die geval van 'n blywende aandenking en pand, herinner en verseker word van hierdie hartlike liefde en trou van My teenoor julle. Dit blyk daaruit dat Ek vir julle, wat anders die ewige dood moes sterwe, my liggaam aan die kruishout in die dood gee en my bloed stort en julle hongerige en dorstige harte met my gekruisigde liggaam en uitgestorte bloed tot die ewige lewe voed en verkwik. Julle word hiervan verseker deur die brood wat voor julle oŽ gebreek word, die beker wat aan elkeen gegee word, en die feit dat julle dit tot my gedagtenis met die mond eet en drink (I KorintiŽrs 11:23-25).

  Uit hierdie instelling van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus sien ons dat Hy ons geloof en vertroue op sy volmaakte offer rig, wat eenmaal aan die kruis volbring is, as die enigste grondslag van ons saligheid. Daardeur het Hy die ware voedsel en drank van die ewige lewe vir ons hongerige harte geword; want deur sy dood het Hy die oorsaak van ons ewige honger en kommer, naamlik die sonde, weggeneem. So het Hy vir ons die lewendmakende Gees verwerf, sodat ons deur die Geesówat in Christus as die Hoof en in ons as sy lede woonóware gemeenskap met Hom kan hÍ en aan al sy rykdom, die ewige lewe, geregtigheid en heerlikheid deel kan kry.

  Verder word ons ook deur dieselfde Gees onderling as lede van een liggaam in ware broederlike liefde saamgebind, soos die apostel sÍ: Omdat dit een brood is, is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood (I KorintiŽrs 10:17). Net soos uit baie graankorrels een meel gemaal en een brood gebak word en uit baie druiwekorrels, as hulle gepars word, een wyn vloei, so moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, een liggaam wees. Ter wille van ons geliefde Saligmaker, wat ons eerste so uitnemend liefgehad het, moet ons broederlike liefde nie alleen met woorde nie maar ook met die daad teenoor mekaar bewys. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus deur sy Heilige Gees ons daartoe help. Amen.

  Laat ons nou, om dit alles te verkry, ons voor God verootmoedig en Hom met waaragtige geloof om sy genade aanroep:

  Gebed

  Barmhartige God en Vader,

  In hierdie nagmaal herdenk ons die heerlike gebeurtenis van die bittere dood van u geliefde Seun, Jesus Christus. Ons bid U dat U deur u Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons harte sal bewerk om ons al meer aan u Seun oor te gee, sodat ons belaste en verslae harte met sy liggaam en bloed, ja, met Hom, waaragtige God en mens, die enige hemelse brood, deur die krag van die Heilige Gees gevoed en verkwik word en ons nie meer in ons sondes lewe nie maar Hy in ons en ons in Hom. Laat ons so waarlik deel hÍ aan die nuwe en ewige testament en verbond van genade, sonder om te twyfel dat U ewig ons genadige Vader is wat ons ons sondes nooit toereken nie en ons as u geliefde kinders en erfgename na liggaam en siel met alle dinge versorg. Verleen ons ook u genade om getroos ons kruis op te neem, onsself te verloŽn, ons Heiland te bely en onder alle droefheid met verlange ons Here Jesus Christus uit die hemel te verwag, waar Hy ons sterflike liggame aan sy verheerlikte liggaam gelyk sal maak en ons tot in ewigheid by Hom sal neem. Verhoor ons, o almagtige God en barmhartige Vader, deur Jesus, wat ons geleer het om so te bid:

  Ons Vader wat in die hemele is,

  laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom;

  laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;

  gee ons vandag ons daag1ikse brood;

  en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;

  en lei ons nie in versoeking nie maar verlos ons van die Bose.

  Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid (Matteus 6:9-13). Amen.

  Daarna se die bedienaar van die Woord:

  Hartverheffing

  Om dan nou met die ware hemelse brood, Christus, gevoed te word moet ons nie met ons harte aan die sigbare tekens van brood en wyn verkleef bly nie maar ons harte ophef na die hemel, waar Jesus Christus ons Voorspraak aan die regterhand van sy hemelse Vader is, soos ons ook in die Artikels van ons Christelike geloof bely. Laat ons ook nie daaraan twyfel nie dat ons lewe net so werklik deur die werking van die Heilige Gees met sy liggaam en bloed gevoed en verkwik word as wat ons die brood en drank tot sy gedagtenis ontvang.

  Formule

  As die brood gebreek en uitgedeel word, sÍ die bedienaar:

  Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet; gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes.

  En as hy die beker aangee:

  Die beker van danksegging wat ons met danksegging seŽn, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit; gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes.

  Na die bediening sÍ die bedienaar:

  Lofverheffing

  Geliefdes in die Here, aangesien die Here ons siele nou aan sy tafel gevoed het, laat ons almal saam sy Naam met dankbaarheid prys en in ons hart soos volg sÍ:

  Loof die HERE, o my siel, en alles wat binne-in my is, sy heilige Naam! Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie! Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die HERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat Hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die HERE Hom oor die wat Hom vrees (Psalm 103:1-4, 8-13).

  Hy het selfs sy eie Seun nie gespaar nie maar Hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met Hom geskenk (Romeine 8:32). Aangesien God reeds sy liefde vir ons daarin bewys het dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was, soveel te meer sal ons deur Hom van sy toorn gered word nou dat ons in sy bloed geregverdig is. As ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy Seun, hoeveel te meer sal ons deur sy lewe gered word nou dat ons met Hom versoen is (Romeine 5:8-10). Daarom sal my mond en hart die lof van die Here verkondig van nou af tot in ewigheid. Amen.

  Gebed

  Almagtige, barmhartige God en Vader, Ons dank U met ons hele hart dat U uit grondelose barmhartigheid u eniggebore Seun aan ons as 'n Middelaar en offer vir ons sondes en as 'n spys en drank van die ewige lewe geskenk het. Ons dank U ook dat U ons 'n opregte geloof gee, waardeur ons hierdie weldade deelagtig word, en dat U ook tot versterking van die geloof vir ons die nagmaal laat instel en verorden het. Ons bid U, getroue God en Vader, dat U deur die werking van u Heilige Gees die gedagtenis van ons Here Jesus Christus en die verkondiging van sy dood bevorderlik wil laat wees vir ons daaglikse vooruitgang in die regte geloof en in die salige gemeenskap.

  Dit bid ons deur Hom, u geliefde Seun, Jesus Christus. Amen.

 2. #2
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Heilige Nagmaal of Simboliese Kannibalisme?

  Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink, eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie.


  Om skuldig te wees "aan die liggaam en bloed van die Here", impliseer skuld aan die aanvanklike marteling en moord op die Christus. Ingevolge die Christus se eie profesie deur sy "Gelykenis van die Boere en die Wingerd", word die koninkryk van God weggeneem van diegene wat aan sy dood aandadig is. (MatthťŁs 21:43)

  Met sodanige oordeel gekoppel aan die nagmaal ritueel, sou dit waarskynlik beter wees om nie daaraan deel te hÍ nie.

  Ek het menigmaal aan die nagmaal tafel gesit en kan daarvan getuig dat die sogenaamde heilige nagmaal as potensiŽle verdoemenis eerder 'n rituele gebruik as 'n religieuse poort tot saligheid is. Dit is dus 'n tragedie dat die kerke besluit het om hierdie ritueel te verkoop aan minderjariges onder die voorwendsel van geestelike bemagting.

  In wese is die gebruik van die nagmaal dalk 'n onskuldige herinnering aan die lyding en moord op die Christus, maar die inhoud van die formulier waarop ingekoop word, maak dit uiters riskant!

 3. #3
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Heilige Nagmaal of Simboliese Kannibalisme?

  Ten eerste: Elkeen moet nadink oor sy sonde en vervloeking, sodat hy homself kan mishaag en hom voor God kan verootmoedig; want die toorn van God teen die sonde is so groot dat Hy dit, eerder as om dit ongestraf te laat bly, aan sy geliefde Seun, Jesus Christus, met die bittere en smadelike kruisdood gestraf het.


  Ek dink daagliks na oor my tekortkominge en verkeerde besluite. Sommige sal my negatiewe eienskappe dalk as sonde beskou. Ek sien dit nie so nie. Ten minste leer ek uit my foute en poog deurgaans om my lewe te verbeter. Ons foutemakery (sonde) is juis 'n wonderlike leerskool waardeur die mens homself kan ophef met insluiting van die aardse strawwe daarvoor.

  Nietemin lees ek uit die formulier dat my aardse tekortkominge by God 'n toorn veroorsaak. So erg dat Hy sy eie Seun laat vermoor om sy toorn te paai. Hierdie stelling behoort enige persoon met 'n gewete te noop om onder 'n wolk van 'n groteske skuldkompleks te lewe. Die blote gedagte dat God sy eie Seun 2000 jaar voor my geboorte vermoor het oor dit wat ek vandag verkeerd doen, is te bisar om te verwerk.

  Die Kerk verkondig in die een opsig dat God genade en vergifnis bied aan diegene wat opreg belydenis doen van hul skuld. Maar terselfdertyd verklaar die Kerk dat God nie in staat is om te vergewe sonder dat daar gestraf word en die bloed vloei nie.

  Die Kerk se standpunt dat die Christus deur God vermoor is sodat ons sonde vergewe sou word, maak nie sin nie. Jesus het self die sonde van eenvoudige mense vergewe deur slegs die woord te spreek en sonder dat die bloed van stiere, bokke en mense moes vloei. Selfs die apostels is na die kruisdood gemagtig om sonde te vergewe of om nie te vergewe nie. (Johannes 20:23) Hierdie posisie maak die doel van "God se moord op die Christus" soos in die formulier verwoord, belaglik en absurd.

 4. #4
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Heilige Nagmaal of Simboliese Kannibalisme?

  Ten tweede: Elkeen moet sy hart ondersoek of hy die vaste belofte van God glo dat al sy sondes hom alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is en dat die volkome geregtigheid van Christus hom as sy eie toegereken en geskenk is, ja, so volkome asof hy in eie persoon vir al sy sondes betaal en alle geregtigheid volbring het.


  Die Kerk verkondig dat 'n God (Jesus) 2000 jaar gelede vir ons sondes moes sterf. Ons is dus sonder sonde gebore. Vanwaar dus die ewige kerklike gedweep met sonde?

  Weereens moet ek bely dat God 'n kind by 'n aardse vrou (Maria) verwek het, met die uitsluitlike doel om daardie kind later te vermoor ter wille van God se onvermoŽ om die sonde van die mens te vergewe. Dit kom neer op kinder offerande ala Molog.

  Ons weet dat Judas Iskariot die Christus op gesag van Satan verraai het aan 'n priesterdom wat vooraf beplan het om hom te vermoor. Die implikasie van die stelling uit die nagmaal formulier is dat God met Satan en die priesterdom saamgespan het om 'n mede-God (Jesus) te vermoor.

 5. #5
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Heilige Nagmaal of Simboliese Kannibalisme?

  As die brood gebreek en uitgedeel word, sÍ die bedienaar:

  Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet; gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes.

  En as hy die beker aangee:

  Die beker van danksegging wat ons met danksegging seŽn, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit; gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes.


  Die nagmaal ritueel behels die simboliese drink van menslike bloed en die eet van mensvleis. Dit kan dus beskou word as simboliese kannibalisme.

  Soos met meeste simboliese rituele het hierdie vorm van simboliese kannibalisme ook sy grondslag in die werklike drink en eet van mense bloed en mensvleis. Daardie oorsprong, soos met die praktyk van kinder offerande, is ook ontleen uit die Ou Testsment.

  Nķmerie 23.

  21 'n Mens aanskou geen ongeregtigheid in Jakob en sien geen onheil in Israel nie. Die HERE sy God is met hom, en die gejubel tot eer van die Koning is by hom.

  22 God wat hulle uit Egipte uitgelei het, is vir hulle soos die horings van 'n buffel.

  23 Want daar is geen towery teen Jakob of waarsÍery teen Israel nie. Nou sal van Jakob en van Israel gesÍ word wat God gedoen het.

  24 Kyk, 'n volk wat opstaan soos 'n leeuin, en soos 'n leeu verhef hy hom. Hy gaan nie lÍ voordat hy roof eet en die bloed van die wat verslaan is, drink nie.


  EsťgiŽl 39

  17 En jy, mensekind, so spreek die Here HERE: SÍ vir die voŽls van allerhande vere en vir al die wilde diere van die veld: Kom bymekaar en kom aan, versamel julle van alle kante by my slagoffer wat Ek vir julle slag, 'n groot slagoffer op die berge van Israel; en eet vlees en drink bloed!

  18 Vlees van die helde sal julle eet en bloed van die vorste van die aarde drink -- ramme, lammers en bokke en stiere, vetgemaaktediere van Basan almal saam --

  19 vet sal julle eet totdat julle versadig is, en bloed drink totdat julle dronk is, van my slagoffer wat Ek vir julle geslag het.

  20 En julle sal aan my tafel versadig word van perde en ruiters, van helde en alle soorte krygsmanne, spreek die Here HERE.


  Dit is interessant dat die HERE/Jahweh die drink van bloed aanbeveel terwyl God (Elohim) dit uitdruklik in die ewige verbond met Noag verbied.

  Genesis 9


  4 Net die vleis met sy siel, met sy bloed, mag julle nie eet nie.


  Maar tog weerspreek Jahweh homself deur sy skrywers met die volgende stelling:

  LevŪtikus

  10 En elkeen uit die huis van Israel en uit die vreemdelinge wat onder hulle vertoef, wat maar enigsins bloed eet teen die een wat die bloed eet, sal Ek my aangesig rig en hom uitroei onder sy volk uit.

 6. #6
  Member Pionier's Avatar
  Join Date
  Jul 2007
  Location
  Boerland
  Posts
  141
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  55

  Default Re: Heilige Nagmaal of Simboliese Kannibalisme?

  DOM

  Wat hou die Avondmaal wat Jesus saam met die Dissipels gehou het dan vir ons in?

 7. #7
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Heilige Nagmaal of Simboliese Kannibalisme?

  Jesus Christus het die volgende aan Johanna Brandt oorgedra:
  I shall come to My own and My own will cast Me out, and many who rejected Me in the past will receive Me now; indeed, it will be difficult for any but the upright and pure in heart to recognize Me when I come. For I must overthrow much that I established with My blood when two thousand years ago I opened the conflict with the last enemy, Death; when by My Example on the Cross I taught men how to die for righteousness; óóto sacrifice their lives for an ideal.

  By many the lesson has been learntóthe last enemy has been wellnigh conquered, and I must come to abolish the Sacrament of My Death, and to replace it with the Sacrament of Eternal Life, There was no other way to overcome the last enemy, Death, than by Death, and through Death, and now that the lesson has been learnt, men must learn to live for righteousness.

  But because well-established customs are not overthrown without causing new upheavals, many will reject My teachings as wholly unacceptable and in conflict with what I taught two thousand years ago. Even as the Jews of old rejected their Messiah because He came not as they would have Him comeóeven so the Son of Man will be rejected for a time by His own. There will be new dissensions though without violent persecutions, and there will be Christian Churches celebrating the Sacrament of My Blood and Body long after I have established the new Sacrament of Life.

  For men learn slowly.

  Uit Millenium bl.103

 8. #8
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Heilige Nagmaal of Simboliese Kannibalisme?

  Quote Originally Posted by Pionier View Post
  DOM

  Wat hou die Avondmaal wat Jesus saam met die Dissipels gehou het dan vir ons in?
  Judas Iskariot het reeds saam met Satan en die "kerkraad" vergader om hul moordplanne te finaliseer. Hulle sou die Christus inwag wanneer Hy die pasga bywoon.

  Intussen het die Christus twee dissipels vooruit gestuur om die tafel te dek en die voedsel voor te berei vir sy laaste avondmaal.

  Markus 14

  13 En Hy stuur twee van sy dissipels en sÍ vir hulle: Gaan na die stad toe; en 'n man wat 'n kruik water dra, sal julle tegemoetkom. Volg hom,

  14 en waar hy ook mag ingaan, moet julle vir die eienaar van die huis sÍ: Die Meester laat weet: Waar is die kamer waar Ek met my dissipels die pasga kan eet?

  15 En hy sal julle 'n groot bovertrek wys, in gereedheid gebring. Daar moet julle vir ons klaarmaak.

  16 En sy dissipels het gegaan en in die stad gekom en dit gevind soos Hy vir hulle gesÍ het; en hulle het die pasga toeberei.

  Lukas 22

  8 Toe stuur Hy Petrus en Johannes en sÍ: Gaan berei die pasga vir ons, dat ons dit kan eet.

  9 En hulle sÍ vir Hom: Waar wil U hÍ moet ons dit berei?

  10 En Hy antwoord hulle: Kyk, as julle in die stad ingaan, sal 'n man julle ontmoet wat 'n kruik water dra; volg hom na die huis waar hy ingaan.

  11 En julle moet vir die eienaar van die huis sÍ: Die Meester vra u--waar is die kamer waar Ek die pasga met my dissipels kan eet?

  12 En hy sal julle 'n groot bovertrek wys wat reggemaak is; daar moet julle dit berei.

  13 En hulle het gegaan en dit gevind soos Hy vir hulle gesÍ het, en die pasga berei.

  14 En toe die uur kom, het Hy aan tafel gegaan en die twaalf apostels saam met Hom.

  Dit is opvallend en ongewoon dat dit 'n man is wat die kruik met die water dra. Dit was 'n vrou se werk. Maar soos met al die Christus se boodskappe is dit nie toevallig dat die waterdraer 'n man is nie.

  Die Christus sluit dus sy werk op aarde af in die huis van die waterdraer.

  Dit is hier in die bovertrek van die waterdraer waar Hy die wederkoms aankondig.

  Die sleutels is ooglopend.

  5. Jesus het gesÍ: "Sorg dat jy dit wat reg voor jou oŽ is begryp. Dan sal die Vader vir jou dit wat weggesteek is laat verstaan, want daar is niks weggesteek wat die Vader nie sal bekend maak nie." (Evangelie van Thomas)

  Ons is nou weer by die punt waar dissipels vooruit gestuur word om die vertrek gereed te kry. In teendeel, ons is reeds in die huis van die waterdraer.

  Die Witboek vertel ook van die Waterdraer op bl. 261.

  Nie voordat die geheime kamers van die Dag van die Visse vervaag het, kon die teken van die Man wat die waterkruik dra, dit vervang nie.

  En die koms van die Dag van die Christus van God sal skielik en openlik wees, net soos die flits van 'n weerligstraal-

  Die Man wat die waterkruik dra, is die teken van die Wederkoms. Die ure is besig om af te tel.

Similar Threads

 1. Die Heilige Gees
  By Ou Sanna in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 6
  Last Post: 2nd February 2009, 12:26

Tags for this Thread

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •