Page 5 of 5 FirstFirst 12345
Results 41 to 48 of 48

Thread: Geestelike Reis Na Sterwe?

 1. #41
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  50

  Default Re: Geestelike Reis Na Sterwe?

  DIE WESE VAN DIE SONDE


  Die aard van die eerste sonde: Daar is alreeds genoem dat dit blyk of by die engele die eerste opstand teen God in hoogmoed gewortel was. Die sonde van Adam en Eva was ‘n komplekse verskynsel en het sulke dinge ingesluit soos ongehoorsaamheid, selfverheffing, twyfel, ongeloof, diefstal (van die verbode vrug), begeerlikheid, ensomeer. Die eet van daardie verbode vrug, wat op sigself so nietig lyk, was in werklikheid ‘n growwe misdaad en het in hom die kiem gedra van al die liederlike en vuile sondes wat daaruit gebore is.

  Daardie eerste oortreding was des te ernstiger omdat dit teen ‘n direkte bevel van God ingegaan het, omdat dit gepleeg is deur ‘n skepsel wat na Gods beeld geskape was, omdat dit om so ‘n betreklike nietigheid gegaan het soos iets om te eet, terwyl die hele tuin vol heerlike vrugte was, en omdat dit geskied het so kort nadat God dit direk verbied het op straf van die dood.

  Wat alles onder sonde ingesluit word: In die Bybel word die begrip sonde op baie maniere aangedui. So word die sonde byvoorbeeld aangedui as afdwaling, afwyking, verdraaidheid, oortreding van grense, afval, opstand, verbreking van die verbondsverhouding tussen God en mens. Dit word aangedui as skuld, troubreuk, nietigheid, valsheid, dwaasheid, goddeloosheid, kwaad, onreg, vleeslikheid, ensomeer.

  Dit word beskryf as vyandskap teen God (Romeine 8:7). Dit word voorgestel as jouself soek (Filippense 2:21; 1 Korintirs 10:24).

  Romeine 8:7 omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.

  Philippense 2:21 want hulle soek almal hul eie belange, nie di van Christus Jesus nie.
  1 Korintirs 10:24 Laat niemand sy eie voordeel soek nie, maar elkeen die voordeel van ‘n ander.


  Die sonde word met “die wreld” in verband gebring vir sover dit onder die mag van die bose l. (Galasirs 6:14; 1 Johannes 2:15; 5:19).


  Galasirs 6:14 Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onse Here Jesus Christus, deur wie die wreld vir my gekruisig is en ek vir die wreld.
  1 Johannes 2:15 Moenie die wreld liefh of die dinge wat in die wreld is nie. As iemand die wreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie.
  1 Johannes 5:19 Ons weet dat ons uit God is en die hele wreld in die mag van die Bose l.


  Die sonde leef in “die oue mens” (Kolessense 3:9). Sonde is die verbreking van die liefdesband wat ons aan God en ons naaste verbind (Mattheus 22: 36-40).


  Kolossense 3:9 Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgel het.

  Mattheus 22
  (36) Meester, wat is die groot gebod in die wet? (37) En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefh met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. (38) Dit is die eerste en groot gebod. (39) En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefh soos jouself. (40) Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.


  In 1 Johannes 3:4 lees ons dat die sonde die ongeregtigheid is. Dit is miskien die mees fundamentele tekening van die wese van die sonde. Dis onreg teenoor God en mens en ‘n omkering van alle geregtigheid.


  1 Johannes 3:4 Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid.


  Carel
  Last edited by Carel van Heerden; 19th October 2009 at 10:39.
  [SIGPIC][/SIGPIC]

 2. #42
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  50

  Default Re: Geestelike Reis Na Sterwe?

  Fundamentele eenheid van alle sonde: Jakobus s: Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword (Jakobus 2:10). Al sou ons die ganse wet onderhou en net in n klein opsig sonde doen, het ons die hele wet verbreek en waardeloos, soos n diamant wat n kraak het. Geen jota of tittel van die wet mag verbygaan nie (Mattheus 5:17-19). Daarom het Jesus alle geregtigheid volbring en geen enkele sonde gehad of gedoen nie. Daar is geen neutrale terrein nie. Wie nie goed doen nie, doen kwaad. Wie God nie verheerlik nie, doen sonde (Mattheus 10:32; 33; 12:30). Of dit nou in die kerk is of op n politieke vergadering, of ons met ons werk besig is of met sport, of ons in diens is of met vakansie, of ons met godsdiens besig is of met wetenskaplike navorsing, altyd en oral word ons geroep om gehoorsame en toegewyde kinders van God te wees.

  Mattheus 10
  (32) Elkeen dan wat My sal bely voor die mense, hom sal Ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. (33) Maar elkeen wat My verlon voor die mense, hom sal Ek ook verlon voor my Vader wat in die hemele is.


  Mattheus 12:30 Hy wat nie met My is nie, is teen My; en hy wat nie saam met My versamel nie, verstrooi.


  Alle sondes is sonde teen God: Die kwaad wat ons doen, is nie maar net n misdaad teenoor die owerheid of n onreg teenoor die maatskappy nie, maar is n aanranding van God self. Alles wat ons doen, selfs vas en bid, moenie gedoen word om deur die mense gesien te word nie, maar met die oog op God (Mattheus 6:16-18).


  Mattheus 6
  (16) En wanneer julle vas, moenie lang gesigte trek soos die geveinsdes nie; want hulle mismaak hul gesigte, sodat dit deur die mense gesien kan word dat hulle vas. Voorwaar Ek s vir julle, hulle het hul loon weg. (17) Maar jy, as jy vas, salf jou hoof en was jou gesig, (18) sodat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde.


  As ons die goeie navolg, moet dit nie wees omdat ons daardeur die mensheid wil dien en gelukkig maak nie, maar omdat ons God daardeur verheerlik (Mattheus 5:48).


  Mattheus 5:48 Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is.


  Sonde wortel in die hart: Die sonde dra nie in die eerste plek n vleeslik-sinlike karakter nie, maar kom uit die hart op. Dit was omdat versinsels wat die mens in sy hart bedink het, altyd deur net sleg was, dat God die ou wreld deur die sonvloed verdelg het. (Genesis 6:5; vergelyk Psalm 7:10; 139:13; Spreuke 23:26 en andere)


  Genesis 6:5 Toe die HERE sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was,

  Psalm 7:10 My skild is by God wat die opregtes van hart verlos.

  Psalm 139:13 Want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef.

  Spreuke 23:26 My seun, gee my jou hart, en laat jou o n welgevalle h in my we.


  Dawid bid om n rein hart. (Psalm 51:2; Lukas 6:45; 12:33-35; 15:17-20)


  Psalm 51:2 Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde.

  Lukas 6:45 Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart te voorskyn wat goed is; en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart te voorskyn wat sleg is; want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond.

  Lukas 12
  (33) Verkoop julle besittings en gee aalmoese; maak vir julle beurse wat nie oud word nie, n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief by kom of mot verteer nie. (34) Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. (35) Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand.

  Lukas 15
  (17) Maar hy het tot homself gekom en ges: Hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger! (18) Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom s: Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, (19) en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie; maak my soos een van u huurlinge. (20) En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen.


  Uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. Daarom s die Bybel: Bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe (Spreuke 4:23).


  Carel
  [SIGPIC][/SIGPIC]

 3. #43
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  50

  Default Re: Geestelike Reis Na Sterwe?

  Sonde dra die karakter van Christusverwerping: Die evangelie is vir die eerste keer deur God self verkondig aan Adam en Eva in die paradys (Genesis 3:15).


  Genesis 3:15 En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.


  Alhoewel alle mense nie salig word nie, word die evangelie tog aan alle mense verkondig en die genade hulle aangebied. Die mens wat hom verhard in die sonde, staan dus dubbel skuldig, nie net dat hy van God afvallig geraak het nie, maar hom ook nog teen God se reddened genade verset het. Johannes 15: 22; Mattheus 11:6)


  Joh 15:6 As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand.
  Mat 11:6 En salig is elkeen wat aan My nie aanstoot neem nie.  Ons kan dus s dat die verwerping van God se genade in Christus die kern en samevatting van alle sondes uitmaak, selfs ook by hulle wat Christus nie bewustelik verwerp nie omdat hulle nie met die Skrifte bekend is nie, Die sondaar verwerp sowel God as sy genade.


  Sonde is nie iets substansieels nie: Sonde is nie n soort geestelike of stoflike smetstof nie. Dit is nie een van die baie dinge wat God geskape het nie, want dan sou God die outeur van die sonde wees. Die sonde leef as te ware van die goeie, omdat as die goeie nie bestaan het nie, die sonde dit ook nie sou kon aangetas het nie. Die sonde kan alleen gedoen word met die gawes en kragte wat God gegee het. Om God te onteer en onheil te bewerk, is egter n fatale misbruik van daardie gawes. Die sonde werk die dood, en as dit in sy doel kon slaag en alles vernietig, dan sou daarmee die sonde self ook vernietig wees. Die sonde bly dus n onverklaarbare raaisel, sowel as wat sy oorsprong en sy wese betref. Nietemin, dit is n magtige faktor waarom die heil of ondergang van die ganse skepping draai.


  Carel
  [SIGPIC][/SIGPIC]

 4. #44
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  50

  Default Re: Geestelike Reis Na Sterwe?

  Die sonde vernietig nie die wese van die skepping nie: Voor en n die sondeval bly die mens byvoorbeeld nog ‘n mens. Hy het nog die beeld van God. Hy het nog verstand, maar bedink daarmee vleeslike in plaas van geestelike dinge. Hy het nog liefde, maar dit is nou selfsugtige liefde vir homself in plaas van God. Hy het nog ‘n wil maar daarmee verset hy hom teen die wil van God in plaas van God se wil te dien. Die mens kan egter herstel, op voorwaarde dat die verderflikheid van die sonde in hom omgekeer of gebreek kan word en dat hy deur Christus die sonde kan oorwin. Die sonde wis dus nie die skepping van God uit nie, maar stel die kragte en wette wat daarin werksaam is, m tot die ontbinding en verbreking van God se handewerk. In daardie sin werk die sonde dan die dood.

  Alleen ‘n redelike-sedelike wese kan sondig: Sonde is altyd gefundeer in ‘n persoonlike wil. Daarom kan ‘n dier of plant nie sondig nie. Daar is by die mens ook wel sonde uit onkunde, uit begeerlikheid of uit erflike aanleg, maar dit staan alles nie los van die wilslewe nie. Selfs die vleeslike karakter van ons drifte en neiginge is bepaal deur ons wilslewe, wat sy stempel op ons afdruk. Daarom kan ons nooit aanvaar dat die begeerte tot sonde nie verkeerd is nie, dan met die voorbehoud dat ons net nie daardie beegeertes tot sonde in sondige dade omskep nie (vergelyk Mattheus 5:28).

  Mattheus 5:28 Maar Ek s vir julle dat elkeen wat na ‘n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het.

  Sonde baar sonde en druk ‘n stempel op ons hele wese af, wat ons na die (meer) sonde laat neig. So gesien kan ges word dat ons soms gestraf word vir ons sonde, omdat dit ons in groter sonde laat val. Die begeerlikheid baar sonde, en die sonde lei tot die dood (Jakobus 1:13-15).

  Jakobus 1
  (13) Laat niemand, as hy in versoeking kom, s: Ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek Hy niemand nie. (14) Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. (15) Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde; en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort.

  Daarom s Paulus dat ‘n bietjie suurdeeg die hele deeg suurmaak (Galasirs 5:9) en dat di wat aan Christus behoort, die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig het (Galasirs 5:24).

  Galasirs 5
  (9) ‘n Bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur.
  (24) Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig.


  As Paulus in Romeine 7:14-20 s dat dit nie hy is nie maar die sonde wat in hom woon wat hom die sonde laat doen, dan bedoel hy nie dat hy nie daarvoor verantwoordelik is nie, maar wil hy alleen aandui dat sy verloster wil in Christus stry teen daardie bedorwe vleeslike wil, wat nog in sy natuur gewortel is, al is die wortel ook afgesny. Sonde is dus ‘n positiewe verderwing van ons wilslewe en stel ons verantwoordelik voor God. Dit is nie ‘n “siekte” waarvoor ons dan eintlik “bejammer” moet word nie.

  Romeine 7
  (14) Want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. (15) Want wat ek doen, weet ek nie; want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek. (16) En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is. (17) Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. (18) Want ek weet dat in my, dit wil s in my vlees, niks goeds woon nie; want om te wil, is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. (19) Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. (20) Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon.


  Carel
  [SIGPIC][/SIGPIC]

 5. #45
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  50

  Default Re: Geestelike Reis Na Sterwe?

  Is daar n rangorde van sonde? Daar word verskillende indelinge gemaak ten opsigte van die sondes, byvoorbeeld sondes in gedagtes, woorde en dade, sondes van die gees en van die vlees, sondes van nalatigheid en van bedryf, verborge en openbare sondes ensomeer. Alle sondes is deur God vervloek en dodelik in hul uitwerking. Tog maak die skrif n verskil tussen sondes wat uit onkunde en sondes wat doelbewus gedoen is.


  Numeri 15:

  (22) Verder, as julle jul misgaan en nie al hierdie gebooie doen wat die HERE aan Moses meegedeel het nie (23) alles wat die HERE julle deur Moses beveel het van die dag af dat die HERE dit beveel het en verder in julle geslagte (24) dan moet die hele vergadering, as dit buiten wete van die vergadering, in swakheid gebeur het, een jong bul berei vir n brandoffer as lieflike geur aan die HERE, met die spysoffer en die drankoffer wat volgens voorskrif daarby behoort; en een bokram as sondoffer. (25) En die priester moet versoening doen vir die hele vergadering van die kinders van Israel, en dit sal hulle vergewe word; want n swakheid was dit, en hlle het hul offer as vuuroffer aan die HERE en hul sondoffer, weens hulle swakheid, voor die aangesig van die HERE gebring. (26) Dit sal dan die hele vergadering van die kinders van Israel vergewe word, ook die vreemdeling wat onder hulle vertoef; want dit het die hele volk deur swakheid oorgekom. (27) En as n enkele siel in swakheid sondig, moet di n jaaroud bokooi as sondoffer bring. (28) En die priester moet versoening doen vir die siel wat hom misgaan het, weens sy sonde in swakheid voor die aangesig van die HERE begaan, om vir hom versoening te doen; en dit sal hom vergewe word. (29) Wat die kind van die land onder die kinders van Israel aangaan en die vreemdeling wat onder hulle vertoefeen en dieselfde wet moet vir julle geld, vir hom wat in swakheid iets doen. (30) Maar die siel wat iets moedswillig doen, van die kinders van die land of van die vreemdelinge, hy versmaad die HERE; en di siel moet uitgeroei word onder sy volk uit. (31) Want die woord van die HERE het hy verag en sy gebod verbreek. Di siel moet sekerlik uitgeroei word; sy ongeregtigheid is op hom.  Onkunde maak die sonde ligter, maar neem nie alle skuld weg nie.


  Handelinge 3:17 En nou, broeders, ek weet dat julle dit in onwetendheid gedoen het, net soos julle owerstes;


  In die algemeen kan ges word dat die sondes teen God swaarder is as oortredinge teenoor mense. Wie meer gawes as n ander het, staan des te skuldiger.


  Lukus 12:47 En daardie dienskneg wat die wil van sy heer geken het en nie klaargemaak of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slae geslaan word; (48) maar hy wat nie geweet het nie en gedoen het wat slae verdien, sal met min slae geslaan word. En elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word; en aan wie hulle veel toevertrou het, van hom sal hulle oorvloediger eis.


  Omstandighede maak ook n verskil, alhoewel dit ons nie lle skuldigheid ontneem nie, en eweeens of en in hoeverre ons aan die sonde toegee.


  Spreuke 6:30 n Dief word nie verag as hy steel om sy begeerte te bevredig nie, omdat hy honger het;


  Carel
  [SIGPIC][/SIGPIC]

 6. #46
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  50

  Default Re: Geestelike Reis Na Sterwe?

  Die sonde teen die Heilige Gees: Toe Jesus n duiwelbesetene wat blind en stom was, gesond gemaak het, het die Farisers Hom beskuldig dat Hy dit deur die krag van Belsebul gedoen het. Dit is toe dat Jesus ges het: (Mat 12:31) Daarom s Ek vir julle: Elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal die mense nie vergewe word nie. (32) En elkeen wat n woord spreek teen die Seun van die mens, dit sal hom vergewe word; maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie, in hierdie eeu nie en ook in die toekomende nie.

  Volgens Hebrers 6:4-8; 10:26 en 29 asook 1 Johannes 5:16 wil dit voorkom asof daar geen genade vir hom is wat sondig teen die Heilige Gees nie.

  Hebrers 6
  (4) Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het, (5) en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wreld, (6) en afvallig geword hetom di weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulleself die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. (7) Want die grond wat die ren indrink wat dikwels daarop val, en nuttige plante voortbring ter wille van hulle vir wie dit ook bewerk word, het deel aan die sen van God. (8) Maar as dit dorings en distels oplewer, deug dit nie en is naby die vervloekingdie einde daarvan is verbranding.


  Hebrers 10:26 Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie,

  Hebrers 10:29 hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die Gees van genade gesmaad het?

  1 Johannes 5:16 As iemand sy broeder n sonde sien doen wat nie tot die dood is nie, moet hy bid, en Hy sal hom die lewe geevir die wat nie n sonde tot die dood doen nie. Daar is n sonde tot die dood; daarvoor s ek nie dat hy moet bid nie.

  In al hierdie gevalle wil dit voorkom of die sonde teen die Heilige Gees alleen gedoen kan word deur iemand wat deur God se wonderdadige openbaring as te ware oorweldig en oortuig word van die waarheid en wat hom nogtans daarteen verset en verhard en die Goddelike openbaring uitmaak vir Satanswerk. Tog moet ons alle ongeloof beskou as Godverwerping, al is daar miskien graadverskil. Ons weet dat dit die Heilige Gees is wat die openbaring van Gods genade in Christus Jesus subjektief aan ons toepas, en in daardie sin sou ons kon s dat alle verwerping van Gods geopenbaarde waarheid n sonde teen die Heilige Gees is, omdat dit die Gees is wat ons oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel (Johannes 16:8)

  Johannes 16:8 en as Hy kom, sal Hy die wreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel:

  Carel
  [SIGPIC][/SIGPIC]

 7. #47
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  50

  Default Re: Geestelike Reis Na Sterwe?

  Die Satan en die sonde: Dat ons glo aan n satan wat die groot aanhitser tot sonde is, help ons om baie ander dinge te verstaan. In die eerste plek weet ons dat die sonde nie n ewige Goddelike beginsel is soos sommige mense meen nie. Satan is n skepsel, en die sonde kom dus van die skepsele. Verder weet ons dat sonde in sy diepste kern n geestelike beginsel en nie n sinlike element is nie, aangesien dit begin het by Satan wat n gees was. Sonde is ook nie n noodsaaklike en verbygaande faktor in die proses van ontwikkeling nie, want Satan bly altyd Satan, draer van die bose, ook in die hel. Verder weet ons dat die mens nie n duiwel is of ooit kan word nie. Anders as die Satan is die mens verlei tot sonde en is daar by hom reddingsmoontlikheid, waarvoor die duiwel nie vatbaar is nie. Die duiwels het een vir een op hulself in sonde geval, anders as die mens, wat in sy hoof Adam, organies in die sonde versink het, en daarom in Christus, die tweede Adam, gered kon word.


  Carel
  [SIGPIC][/SIGPIC]

 8. #48
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  50

  Default Re: Geestelike Reis Na Sterwe?

  SAMEVATTING VAN DIE WESE VAN DIE SONDE

  Dit sal miskien gepas wees om die wese van die sonde wat ons op die aardse terrein en domein (afdeling 4 van die model) ervaar, by wyse van n voorbeeld uit die Bybel te illustreer. In hierdie verband dien die gedeelte van die geskiedenis van Dawid soos aangeteken in 2 Samuel 11:2 en dit wat daarop volg as voorbeeld.

  2 Samuel 11:2 En teen die aand, toe Dawid van sy bed opgestaan het en op die dak van die paleis wandel, sien hy van die dak af n vrou wat besig was om n bad te neem; en die vrou was baie mooi van aansien. (3) En Dawid het ondersoek laat doen na die vrou, en hulle het ges: Is dit nie Btseba, die dogter van Elam, die vrou van Ura die Hetiet nie? (4) Daarop stuur Dawid boodskappers en laat haar haal. En toe sy by hom inkom, het hy met haar gemeenskap gehad, terwyl sy haar juis van haar onreinheid gereinig het. Daarna het sy na haar huis teruggegaan. (5) En die vrou het swanger geword en gestuur om Dawid te laat weet: Ek is swanger. (6) En Dawid het Joab laat weet: Stuur Ura, die Hetiet, na my. En Joab het Ura na Dawid gestuur.

  Kyk ons na wat ges is oor die aard van die eerste sonde dan was Dawid net soos Adam en Eva ongehoorsaam en het hy ook begeer. Dawid was wel bewus dat hy sondig maar daaroor meer op n latere stadium. Wanneer ons kyk wat die Bybel aandui wat alles onder sonde ingesluit word dan merk ons oortreding van grense, afdwaling, afval, troubreuk, dwaasheid, goddeloosheid en vleeslikheid as enkeles van dit wat hy gesondig het. Hy het die vyandigheid van God geword (Romeine 8:7).

  Omdat alle sondes teen God is, is dit nie maar net n misdaad teenoor Ura of of n onreg teenoor Btseba nie, maar is n aanranding van God self.

  Dawid se sonde het vleeslike in plaas van geestelike dinge bedink. Hy het nog liefde, maar dit is nou selfsugtige liefde vir homself in plaas van God. Sy sonde was gefundeer in n persoonlike wil. Sy sonde was doelbewus gedoen. Het Dawid nie meer gawes as n ander gehad nie? Maak dit hom nie des te skuldiger nie?

  Die vraag kan nou gevra word of Dawid sonde teen die Heilige Gees gepleeg het? Dit is interessant om daarop te let dat die Heilige Gees in die ou vertaling slegs drie keer in die Ou Testament vermeld word. Dawid was baie deeglik bewus van die Heilige Gees. In Psalm 51:11 (OV) s hy: Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. (Die ander twee verwysings na die Heilige Gees kom later ter sprake). Volgens my siening het Dawid nie teen die Heilige Gees gesondig nie, maar teen God omdat alle sondes teen God is.

  Dat die stryd teen satan as aanhitser verloor is, blyk duidelik dat Dawid nie net Btseba begeer en met haar gemeenskap gehad het nie, nee hy het verder gegaan en haar man Ura, die Hetiet, laat vermoor.

  Die rede waarom Dawid God versoek om hom nie van sy aangesig te verwerp nie, ook om die Heilige Gees van hom weg te neem nie, is juis vanwe sy sonde soos in 2 Samuel 11:1 en verder, soos beskryf word.

  Psalm 51 verdien egter n bespreking aangesien hierdie psalm geskryf is na die dood van sy seun wat hy by Btseba verwek het. Die dood van sy seun was die straf op sy sonde.

  Carel
  [SIGPIC][/SIGPIC]

Similar Threads

 1. Beginsels vir geestelike oorlogvoering
  By Vryheids Vegter in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 3
  Last Post: 23rd August 2008, 20:33
 2. Mbeki se Geestelike Posisionering
  By Die Ou Man in forum Nuus
  Replies: 1
  Last Post: 30th May 2007, 19:19

Tags for this Thread

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •