Results 1 to 8 of 8

Thread: Die Rebellie en die Overeenkomst. Traktate

 1. #1
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default Die Rebellie en die Overeenkomst. Traktate

  Op 17 Oktober 1914 sluit die Rebelle, onder handtekening van Generaal S G Maritz, ‘n "Overeenkomst" met die verteenwoordiger van die Keizer van Duitsland.

  Overeenkomst

  gemaakt en aangegaan door en tussen de Keizerlijke Governeur van Duits Zuid West Afrika, als vertegenwoordiger van zyn Ge-eerbiedigde Majesteit, de Keizer van Duitsland, en Generaal S.G. Maritz die namens en ten behoeve van een aantal Officieren en manschappen handelt die bereid zyn de onafhanelikheid van Zuid-Afrika te verklaren, te weten:-

  1. Genoemde Generaal S.G. Maritz heft de onafhankelikheid van Zuid-Afrika verklaart en de stryd tegen Engeland aangevangen.

  2. De Regierung van D.Z.W. Afrika erkent alle Afrikaanse Strydmchten die tegen Engeland optreden als Oologsvoerende Machten aan en zal ze, na verdere bespreking in de stryd tegen Engeland ondersteunen.

  3. Wordt dat tot nu Brits Zuid-Afrika gedeeltelik of als een geheel onafhankelik zal de Keizerlijke Goeverneur van D.Z. W. Afrika alle middelen aanwenden om die staat of Staten zo spoedig mogelik door het Duitse Ryk als zodanig erkend te krygen en ze te laten vallen onder de algemene vrede-sluiting.

  4. In kosideratie voor zodanige verleende hulp zullen de nieuw gevormde staat of Staten geen bezwaar maken als het Duitse Ryk Walvis-Baai en de Eilande die tegenover D.Z.W. Afrika liggen in bezit nemen.

  5. Het Dalweg van de Oranje Rivier zal in die toekomst de grenzen vormen tussen D.Z.W. Afrika en de Kaap Kolonie.

  6. De Duitse Ryk zal geen bezwaar maken als genoemde Staten Delagoa Baai in bezit nemen.

  7. Als de opstand op een mislukking uitloopt zullen de opstandelingen die sich op Duitse Gebiet begeve als Duitse Bundgenoten aangezien en als zulks behandeld woorden.

  Aldus gedaan en getekend to Kaimoes
  op de 17de Oktober 1914.

  Get. S.G. Maritz.

  B. von Zastrow, Keizerl. Bezirksamtmann
  als vertegenwoordiger van de Keizerlijke Goeverneur
  van Duits Zuid West Afrika.


  Uit GENERAAL J.C.G.KEMP EN DIE EPIESE WOESTYNTOG: M.C.E van Schoor

 2. #2
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default

  Die vraag is nou of klousule 3 van die traktaat steeds as bindend op beide partye beskou kan word.

  Wordt dat tot nu Brits Zuid-Afrika gedeeltelik of als een geheel onafhankelik zal de Keizerlijke Goeverneur van D.Z.W. Afrika alle middelen aanwenden om die staat of Staten zo spoedig mogelik door het Duitse Ryk als zodanig erkend te krygen en ze te laten vallen onder de algemene vrede-sluiting.
  Liefde groete.

  Die Ou Man

 3. #3
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default Re: Die Rebellie en die Overeenkomst

  GEN MARITZ: OOREENKOMS MET DUITSERS


  Generaal Maritz se ooreenkoms met die Duitsers

  en die Rebellie van 1914


  Toe Maritz hierdie ooreenkoms (oorspronklike vertaal in Afrikaans hier regs geplaas) met die Duitsers van Suid-Wes-Afrika op 17 Oktober 1914 aangegaan het, was die moontlikheid nog groot dat alle bepalings daarin vervat aan albei kante uitgevoer kon word, want die rebellie teen Louis Botha se deelname aan die Europese oorlog aan Engelse kant en sy plan om Duits-Suid-Wes te gaan aanval, was besig om sterk weerstand te ontwikkel in die rebellie wat ontketen is.

  Die Unie van Suid-Afrika het met die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog in 1914 reg gehad om uit die maalstroom van oorlogvoerendes te bly, maar Engeland het die Unie gevra om die Duitse hawens aan die weskus en Windhoek te gaan beset en hulle sterk radiosenders buite werking te stel.


  Louis Botha het ingewillig en die Volksraad het hom met 92 teen 12 stemme gesteun.

  Generaal Koos de la Rey was nie daarmee gediend nie. Daar het veral in die Vrystaat en Wes-Transvaal ontsteltenis geheers oor die regering se planne. Minder as ‘n jaar tevore, is op 16 Desember 1913 die Vrouemonument te Bloemfontein ter gedagtenis aan die groot aantal vroue en kinders wat in die konsentrasiekampe omgekom het, onthul. Daar was duisende Afrikaners wat onder geen omstandighede vir Brittanje die wapen sou opneem nie. Generaal CF Beyers, hoof van die weermag, het sy pos bedank. Generaal De la Rey het die burgers van Lichtenburg opgeroep om op 15 Augustus 1914 byeen te kom.

  Tydens die vredesonderhandelinge by Vereeniging in 1902, het Botha vir De la Rey en De Wet omgehaal om die stryd te staak, met die belofte dat met die eerste geleentheid waar Engeland weer in ‘n Europese oorlog betrokke raak, hulle die vryheid van die Republieke weer sou terugvat.

  Met daardie belofte in gedagte het De la Rey die middag van 15 September saam met Beyers in ‘n motor uit Pretoria vertrek. Hulle sou oor Johannesburg na Potchefstroom gaan om sake met die weermag te reël. Toe die motor by Langlaagte by ‘n beheerpunt nie wou stilhou nie, het die polisie gevuur en generaal De la Rey dodelik getref. Hy het in sy vriend, generaal Beyers se arms gesterf. Die padblokkade was glo opgestel om ‘n rowerbende te vang. Die groot skare van duisende mense wat sy begrafnuis op Lichtenburg bygewoon het, was diep bewoë en het die regering die skuld gegee vir die ou krygsman se dood. Hulle het gesê en geglo dat hy opsetlik doodgeskiet is.

  Sy dood het ‘n wydverspreide onrus tot gevolg gehad. Oral in Wes-Transvaal en ook in die Noord- Vrystaat is oproerige vergaderings gehou. Majoor JCG Kemp en luitenant-kolonel SG Maritz het betrokke geraak. Kemp was in bevel van ‘n oefenkamp by Potchefstroom en Maritz by een te Kakemas.

  Maritz het op 20 Oktober 1914 met sy manskappe die grens oorgesteek en hom by die Duitsers gevoeg en op eie houtjie gerebelleer. Botha het reeds op 12 Oktober krygswet afgekondig en die burgers opgeroep om die rebellie te onderdruk. Toe het die ontevredenes in die Vrystaat en Transvaal hulle eie kommando’s op die been gebring. Hulle het by Kopjes op 22 Oktober 1914 besluit dat generaal De Wet in die Vrystaat en generaal Beyers in Transvaal die leiding sou neem. Binne enkele dae was feitlik elke dorp in die Noord-Vrystaat deur die rebelle beset en Wes-Transvaal aan die rebelleer. In die Vrystaat was hul getal sowat 7 000 man. In Transvaal was dit ongeveer 3 000 en in Kaapland om en by 2 000, wat die wapen teen die regering opgeneem het.

  Generaal De Wet het weswaarts beweeg met die doel om by Maritz aan te sluit, maar hy moes uiteindelik op 1 Desember 1914, met net ‘n paar man by hom, naby Kuruman aan Botha se Afrikanertroepe oorgee. Generaal Beyers, wat uit Wes-Transvaal na die Vrystaat beweeg het, se mag is herhaaldelik aangeval en verstrooi. Beyers is met ‘n paar man by hom, deur Botha se troepe agtervolg. Beyers is in die Vaalrivier dood, onderwyl hy en sy manne deur die rivier geswem het om hul agtervolgers te ontduik Daar word beweer dat hy verdrink het, maar daar is ook vas geglo dat hy gesterf het deur ‘n koeël wat hom getref het.

  Met Beyers se dood en De Wet in die tronk, was die rebellie feitlik onderdruk in die Vrystaat en Transvaal. In die omgewing van Pretoria was daar egter nog ‘n paar manne wat hardnekkig voortgeveg het en die regeringstroepe swaar verliese toegedien het. Hulle aanvoerder, Jopie Fourie, het nie as weermagoffisier bedank toe hy by die rebelle aangesluit het nie. Toe Jopie na ‘n hewige geveg op 16 Desember 1914 uiteindelik die wapen neerlê, is hy voor ‘n krygshof gedaag en ter dood veroordeel. Afrikanerleiers het om begenadiging en versagting van hierdie vonnis gepleit. Jan Smuts, die minister van verdediging, wou hulle nie te woord staan nie. Jopie Fourie is op Sondagmôre, 20 Desember 1914 voor ‘n vuurpeleton tereggestel.

  In die verre noord-weste van Kaapland het Maritz nog uitgehou saam met Kemp. Maritz het daarna na Suid-Wes gevlug en Kemp het op 2 Februarie 1915 met sy eie en Maritz se mag oorgegee. Daarna is die 1914-rebellie beëindig. Daar het 190 rebelle en 132 regeringsmanne gesneuwel. Van 12 000 rebelle is 281 voor die hof gedaag. Tronkstraf (maksimum 7 jaar) en boete (maksimum 2 000 pond) is opgelê. Alle rebelle-gevangenes is voor die einde van 1916 vrygelaat, maar Botha en Smuts is voortaan deur ‘n groot deel van die Afrikaners gebrandmerk as handlangers van Brittanje en verraaiers van die Afrikaner.

  So het daar niks tereggekom van die bepalings van die ooreenkoms wat generaal Maritz met die goewerneur van Duits Suid-Wes-Afrika in 1914 gemaak het nie. Alte jammer!

  OOREENKOMS

  Aangegaan deur en tussen die Keiserlike Goewerneur van Duits Suid-Wes-Afrika, as verteenwoordiger van sy eerbiedwaardige Majesteit, die Keiser van Duitsland, en Generaal SG Maritz, wat namens en ten behoewe van ‘n aantal offisiere en manskappe handel, wat bereid is om Suid-Afrika onafhanklik te verklaar, te wete:

  1. Generaal SG Maritz het Suid-Afrika onafhanklik verklaar en die stryd teen Engeland begin.
  2. Die Regering van Duits Suid-Wes-Afrika erken alle Suid-Afrikaanse strydmagte wat teen Engeland veg, as oorlogvoerende magte en sal hulle na verdere ooreenkoms teen Engeland ondersteun.
  3. Indien hulle daarin slaag om Brits Suid-Afrika geheel of gedeeltelik onafhanklik te proklameer, sal die Keiserlike Goewerneur alle middels aanwend om hierdie staat of state so spoedig moontlik deur die Duitse Ryk erken te word en aan die algemene vredesluiting deel te neem.
  4. In agneming van sodanige verleende hulp, sal die nuwe staat of state geen beswaar hê indien die Duitse Ryk Walvisbaai en die eilande wat teenoor Duits Suid-Wes-Afrika lê, in besit neem nie.
  5. Die Dal-pad van die Oranjerivier sal in die toekoms die grens vorm tussen Duits Suid-Wes-Afrika en die Kaap.
  6. Die Duitse Ryk sal nie beswaar maak indien die nuwe staat Delagoabaai in besit neem nie.
  7. As hierdie opstand misluk, mag die opstandelinge vir asiel na Duitse gebied vlug, waar hulle as Duitse bondgenote behandel sal word.


  Aldus gedaan en geteken te Keimoes op die 17e Oktober 1914.

  Geteken: S G Maritz

  B von Sastrow, Keiserlike Magistraat, as verteenwoordiger van die Keiserlike Goewerneur van Duits Suid-Wes-Afrika.

 4. #4
  Member Pionier's Avatar
  Join Date
  Jul 2007
  Location
  Boerland
  Posts
  141
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  54

  Default Re: Die Rebellie en die Overeenkomst

  DOM

  Punt 7 van die Overeenkomst het volgens my direk betrekking op punt 3 sowel as die hede.

 5. #5
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default Re: Die Rebellie en die Overeenkomst

  Georg Friedrich, Prince of Prussia


  Georg Friedrich Ferdinand, Prince of Prussia, (legal name: Georg Friedrich Ferdinand Prinz von Preußen) (born 10 June 1976) is the current head of the Imperial House of Hohenzollern, the former ruling house of the German Empire and the Kingdom of Prussia.

  Early life


  Georg Friedrich is the only son of Prince Louis Ferdinand of Prussia (1944–1977) and Countess Donata of Castell-Rüdenhausen (born a member of a mediatized princely family, she is now Duchess Donata of Oldenburg by her second marriage to her former sister-in-law's ex husband, Duke Friedrich August of Oldenburg). He is also the great-great-grandson of Wilhelm II, the last German Emperor and King of Prussia. Georg Friedrich attended grammar schools in Bremen and Oldenburg and completed his education at Glenalmond College near Perth, Scotland, where he passed his A-levels. Following a two-year stint in the German Army, Georg Friedrich studied business economics at the Freiberg University of Mining and Technology.

  House of Hohenzollern

  Georg Friedrich succeeded his grandfather, Prince Louis Ferdinand I of Prussia as Head of the House of Hohenzollern on 26 September 1994. As Head of the House he is occasionally styled His Royal Highness The Prince of Prussia (German: Seine königliche Hoheit, der Prinz von Preußen), or alternatively His Imperial and Royal Highness The Prince of Prussia (Seine kaiserliche und königliche Hoheit, der Prinz von Preußen) and is sometimes referred to by the anglicisation of his name, George Frederick. German law does not officially recognise the existence of any Princely titles but, under German civil law, former non-primogeniture titles are considered to be part of a person's surname.

  His position as sole heir to the estate of his grandfather was challenged by his uncles Prince Friedrich Wilhelm and Prince Michael who filed a lawsuit claiming that the loss of their places in the succession based on their marriages was discriminatory and unconstitutional. His uncles were initially successful with the Regional Court of Hechingen and the higher Regional Court of Stuttgart ruling in their favour in 1997, citing that the requirement to marry equally was "immoral". The Federal Court of Justice of Germany overturned the original rulings in favour of his uncles and the case returned to the courts in Hechingen and Stuttgart, which this time both ruled in favour of Georg Friedrich. His uncles then took their case to the Federal Constitutional Court of Germany, which overruled the previous court rulings in favour of Georg Friedrich. On 19 October 2005, a German regional court ruled that Georg Friedrich is the full heir of his grandfather, but that his uncles and the other children of Prince Louis Ferdinand are entitled to a portion of the Prussian inheritance.

  Georg Friedrich is also the heir of the Prussian claimants of the title of Prince of Orange. As a descendant of the United Kingdom's Queen Victoria, Georg Friedrich is in the line of succession to the British throne. He is also related to all of the current monarchs in Europe.

  Bron

 6. #6
  Member
  Join Date
  Jun 2010
  Location
  Deutchland
  Age
  40
  Posts
  1
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  0

  Default Re: Die Rebellie en die Overeenkomst

  Die vraag bly staan:

  Waar in Suid-Afrika is die oorspronklike "afskrif" van die ooreenkoms?

 7. #7
  Member Pionier's Avatar
  Join Date
  Jul 2007
  Location
  Boerland
  Posts
  141
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  54

  Default Re: Die Rebellie en die Overeenkomst

  Quote Originally Posted by Boere Pres. View Post
  Die vraag bly staan:

  Waar in Suid-Afrika is die oorspronklike "afskrif" van die ooreenkoms?
  BP alvorens ons kan aanvoer dat ons daardie dokument in besit het, en by magte is om dit te gebruik moet ons eers na die volgende gaan kyk:

  17th September 2007 11:24
  Die Ou Man

  Die vraag is nou of klousule 3 steeds as bindend op beide partye beskou kan word.
  Volgens die verdrag van Versailles in 1919 het Duitsland ooreengekom op ondermeer die volgende:

  Elzas-Lotheringen aan Frankrijk afstaan, de kolenmijnen in het Saargebied aan Frankrijk afstaan, Moresnet, Eupen, Malmédy en St. Vith aan België afstaan, het grootste deel van West-Pruisen en bijna de gehele provincie Posen aan de nieuwe staat Polen afstaan, alle koloniën afstaan: Togo en Kameroen, de gebieden in Oost- en Zuidwest-Afrika, enkele eilanden in de Stille Oceaan en bezittingen in China. Alle Duitse goederen en bezittingen in het buitenland worden verbeurd verklaard, alle oorlogsmateriaal aan de geallieerden afstaan.
  bron: Mein Kampf

  Die Duitse kolonie is oorgeneem en beset deur die Unie van Suid-Afrika in 1915 in een van die veldtogte van die Tweede Wêreldoorlog. Suid-Afrika het 'n mandaat van die Volkebond in 1919 onder die Verdrag van Versailles oor Suidwes-Afrika gekry..
  bron:Namibiese volksmoord 1904-1908

 8. #8
  Member Pionier's Avatar
  Join Date
  Jul 2007
  Location
  Boerland
  Posts
  141
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  54

  Default Re: Die Rebellie en die Overeenkomst

  Die nadraai van die sg. Suid-Afrikaanse bosoorlog, meer spesifiek die Vredes-ooreekoms/onafhanklikheid van Suid-Wes in 1990 kom nou ter sprake.

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •