Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 25

Thread: GeslagsRegister van Jesus

 1. #1
  Mod knipmes's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Polokwane
  Age
  59
  Posts
  612
  Blog Entries
  7
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  66

  Default GeslagsRegister van Jesus

  In
  Mat 1:1 Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham:
  Mat 1:2 Abraham was die vader van Isak, en Isak die vader van Jakob, en Jakob die vader van Juda en sy broers;
  Mat 1:3 en Juda was die vader van Peres en Serag by Tamar, en Peres was die vader van Hesron, en Hesron die vader van Ram,
  Mat 1:4 en Ram die vader van Ammínadab, en Ammínadab die vader van Nagson, en Nagson die vader van Salmon,
  Mat 1:5 en Salmon die vader van Boas by Ragab, en Boas die vader van Obed by Rut, en Obed die vader van Isai,
  Mat 1:6 en Isai die vader van koning Dawid, en koning Dawid die vader van Salomo by die vrou van Uría,
  Mat 1:7 en Salomo die vader van Rehábeam, en Rehábeam die vader van Abía, en Abía die vader van Asa,
  Mat 1:8 en Asa die vader van Jósafat, en Jósafat die vader van Joram, en Joram die vader van Ussía,
  Mat 1:9 en Ussía die vader van Jotam, en Jotam die vader van Agas, en Agas die vader van Hiskía,
  Mat 1:10 en Hiskía die vader van Manasse, en Manasse die vader van Amon, en Amon die vader van Josía,
  Mat 1:11 en Josía die vader van Jegónia en sy broers in die tyd van die Babiloniese ballingskap.
  Mat 1:12 En ná die Babiloniese ballingskap het Jegónia die vader geword van Seáltiël, en Seáltiël was die vader van Serubbábel,
  Mat 1:13 en Serubbábel die vader van Abíud, en Abíud die vader van Éljakim, en Éljakim die vader van Asor,
  Mat 1:14 en Asor die vader van Sadok, en Sadok die vader van Agim, en Agim die vader van Elíud,
  Mat 1:15 en Elíud die vader van Eleásar, en Eleásar die vader van Mattan, en Mattan die vader van Jakob,
  Mat 1:16 en Jakob die vader van Josef, die man van Maria uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word.
  Mat 1:17 Al die geslagte dan van Abraham tot Dawid is veertien geslagte, en van Dawid tot die Babiloniese ballingskap veertien geslagte, en van die Babiloniese ballingskap tot Christus veertien geslagte.
  en ook in
  Luk 3:23 En Hy, Jesus, was omtrent dertig jaar oud toe Hy begin leer het; en Hy was, soos hulle gemeen het, die seun van Josef, die seun van Eli,
  Luk 3:24 die seun van Mattat, die seun van Levi, die seun van Melgi, die seun van Janna, die seun van Josef,
  Luk 3:25 die seun van Mattatías, die seun van Amos, die seun van Nahum, die seun van Esli, die seun van Nággai,
  Luk 3:26 die seun van Maät, die seun van Mattatías, die seun van Sémeď, die seun van Josef, die seun van Juda,
  Luk 3:27 die seun van Jóhanan, die seun van Resa, die seun van Serubbábel, die seun van Seáltiël, die seun van Neríja,
  Luk 3:28 die seun van Melgi, die seun van Addi, die seun van Kosam, die seun van Elmódam, die seun van Er,
  Luk 3:29 die seun van Joses, die seun van Eliëser, die seun van Jorim, die seun van Mattat, die seun van Levi,
  Luk 3:30 die seun van Símeon, die seun van Juda, die seun van Josef, die seun van Jonan, die seun van Éljakim,
  Luk 3:31 die seun van Meléas, die seun van Mainan, die seun van Máttata, die seun van Natan, die seun van Dawid,
  Luk 3:32 die seun van Isai, die seun van Obed, die seun van Boas, die seun van Salmon, die seun van Nagson,
  Luk 3:33 die seun van Ammínadab, die seun van Ram, die seun van Hesron, die seun van Peres, die seun van Juda,
  Luk 3:34 die seun van Jakob, die seun van Isak, die seun van Abraham, die seun van Tera, die seun van Nahor,
  Luk 3:35 die seun van Serug, die seun van Rehu, die seun van Peleg, die seun van Heber, die seun van Sela,
  Luk 3:36 die seun van Kainan, die seun van Arpágsad, die seun van Sem, die seun van Noag, die seun van Lameg,
  Luk 3:37 die seun van Metúsala, die seun van Henog, die seun van Jered, die seun van Mehaláleël, die seun van Kenan,
  Luk 3:38 die seun van Enos, die seun van Set, die seun van Adam, die seun van God.
  lees ek van die geslagsregister van Jesus.

  Dit word vir my voorgehou dat Jesus deur die heilige Gees verwek is met die voortplanting wat in die vleeslike liggaam van Maria plaasgevind het. Soos hierbo gesien in
  Mat 1:16 en Jakob die vader van Josef, die man van Maria uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word.
  staan dit duidelik geskrywe dat Josef die bloedlyn is waardeur Jesus gebore is. Hoe kon Maria 'n maagd gewees het en tog was Josef se saadlyn betrokke? Of lees ek dit verkeerd?

  Die Ou Man, jou wysheid en insig asseblief...

 2. #2
  Stefanus's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Bloemfontein
  Age
  58
  Posts
  1,608
  Blog Entries
  1
  Total Downloaded
  477.1 KB
  Videos
  129
  Rep Power
  10

  Default

  The Council of the Lateran (649) reads:

  “If anyone does not profess according to the holy Fathers that in the proper and true sense the holy, ever-Virgin, Immaculate Mary is Mother of God, since in this last age, not with human seed but of the Holy Spirit, She properly and truly conceived the divine Word, who was born of God the Father before all ages, and gave him birth without any detriment to her virginity, which remained inviolable even after his birth: let such a one be condemned.”

  The second Dogma proclaimed by the Church on Virgin Mary is her Perpetual Virginity, defined under anathema in the third canon of the Lateran Council held in the time of Pope Martin I, A.D. 649, insisting the Council that Mary remained “ever-Virgin”.

  It also maintains that Jesus Christ was Mary’s only child. The so-called “brothers and sisters” are close relations.

  Groete,
  Stefanus

  "However, if Joseph and Mary knew that their son had no human father but was begotten of God's holy spirit, if it had been revealed to them from the start that the child was to be the Messiah, and if they had not kept this secret from Jesus, how can he not have affirmed that he was the Messiah or that he was the unique Son of God?"

 3. #3
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  73

  Default Re: GeslagsRegister van Jesus

  Quote Originally Posted by knipmes View Post
  In

  Hoe kon Maria 'n maagd gewees het en tog was Josef se saadlyn betrokke? Of lees ek dit verkeerd?

  Die Ou Man, jou wysheid en insig asseblief...
  Knipmes, in alles aangaande Jesus, asook sy boodskap, moet ons onderskei tussen vlees en gees.

  Die Christus was eers Gees. Hy het reeds bestaan voor sy geboorte. Vir die doeleinde van sy opdrag, moes hy vlees aanneem. Die samevoeging van gees en vlees het in die buik van Maria gebeur. Die vlees het ontstaan tussen 'n eiersel van Maria en 'n spermsel van Josef. Die geslagsregister is dus korrek in soverre dit betrekking het op Jesus se vleeslike liggaam. In die antieke tye het die woord "maagd" ook verwys na 'n jong vrou.

  Die Christus se Gees is egter deur die Heilige Gees bewerkstellig. Die Bybel is dus tegnies korrek.

  Let op die volgende gedeelte in die Evangelie van Phillip:

  "Some say the Holy Spirit inseminated Mary.
  They are wrong and don't know what they are saying.
  When did a woman ever get a woman pregnant?
  Mary is a virgin and no powers dirtied her."
  Ek plaas ook die voetnota uit The Gnostic Bible.

  The spirit is considered feminine in Semitic sources and in texts such as the Gospel of Thomas, The Secret Book of James, and especially the Gospel of the Hebrews, in wich Jesus refers to his mother the holy spirit.
  Liefde groete.

  Die Ou Man

 4. #4
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  73

  Default Re: GeslagsRegister van Jesus

  Knipmes & Stefanus.

  Let asb op hierdie insiggewende aanhaling uit die Evangelie van Phillip:

  THE LORD'S FATHER

  The lord would never say, "My father who is in heaven"
  unless he had another father elsewhere.
  He would have simply said, "My father."
  Hierdie kennis was algemeen beskikbaar in die vroeë Christendom.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 5. #5
  Mod knipmes's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Polokwane
  Age
  59
  Posts
  612
  Blog Entries
  7
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  66

  Default Re: GeslagsRegister van Jesus

  Quote Originally Posted by Die Ou Man View Post
  Hierdie kennis was algemeen beskikbaar in die vroeë Christendom

  DOM, wat het veroorsaak dat die kennis soos hierdie pragtige voorbeeld so hemelsbreed verander of verdwyn het deur die tye? Is dit nou maar net die mens in bree wat weens aardsheid met gepaardgaande welluste en denke verantwoordelik is, of sou daar n spesifieke rede met doelgerigte groepe agter alles sit...

  Wat seg jy, Ou Broer ?

  groetnis
  knipmes

 6. #6
  Member Jaco Slabbert's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Gauteng, Springs
  Posts
  22
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  58

  Default Re: GeslagsRegister van Jesus

  Quote Originally Posted by knipmes View Post
  DOM, wat het veroorsaak dat die kennis soos hierdie pragtige voorbeeld so hemelsbreed verander of verdwyn het deur die tye? Is dit nou maar net die mens in bree wat weens aardsheid met gepaardgaande welluste en denke verantwoordelik is, of sou daar n spesifieke rede met doelgerigte groepe agter alles sit...

  Wat seg jy, Ou Broer ?

  groetnis
  knipmes
  Dagse Knipmes

  Dit is die stryd wat ek stry hier by my, die waarheid het amper heeltemal tot niet gegaan deur die dogmatiek van die kerk. Ek bly in 'n klein dorpie wel 75 000 mense maar dit is redelik klein, hier is 64 kerke in my dorp. In die werk wat ek is kom ek in aanraaking met meeste van die predikers. Glo dit of nie hulle wil glad nie met my oor die Bybel praat nie, sodra ek hulle begin vra vra dan verander hulle die onderwerp. Snaaks hoe mense net glo in wat vir hulle vertel of geleer word sonder om dit te ondersoek.

  Groete

  Jaco

 7. #7
  Mod knipmes's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Polokwane
  Age
  59
  Posts
  612
  Blog Entries
  7
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  66

  Default Re: GeslagsRegister van Jesus

  Hallo Jaco, man, dit sal darem lekker wees om jou in die oe te kan kyk, maar gee maar kans....

  Snaaks hoe mense net glo in wat vir hulle vertel of geleer word sonder om dit te ondersoek
  Jong, vra hulle sommer net een vragie, soos waar kom Melgisedek vandaan?

  Hebreers 6.20 "waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, Hy wat volgens die orde van Melgisedek 'n Ho'epriester geword het vir ewig."

  Ek dink DOM kan dalk meer uitwei hieroor, want dit is ook 'n baie warm punt van bespreking vir sommiges, want dit seg mos dat Jesus laer moet wees as Melgisedek, of hoe?

  groetnis
  knipmes

 8. #8
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  73

  Default Re: GeslagsRegister van Jesus

  Quote Originally Posted by knipmes View Post
  In

  Dit word vir my voorgehou dat Jesus deur die heilige Gees verwek is met die voortplanting wat in die vleeslike liggaam van Maria plaasgevind het.

  Die Ou Man, jou wysheid en insig asseblief...
  Knipmes.

  Jy moet my maar vergewe, maar die kennis kom na ons toe, nie in ons eie tyd nie, maar soos dit Diegene behaag wat dit deurgee. Terwyl jy, Vicky, Stefanus, Die Boer, D P v O, Jaco S, dan nou familie is, sal jy weet waarvan ek praat.

  Jy is reg. Die kerk leer ons dat Jesus deur die Heilige Gees verwek is. Maar dit is 'n halwe waarheid. En 'n halwe waarheid is 'n infame leuen. Lees die volgende gedeelte aandagtig.

  Lukas 1:34 en 35.

  Toe sę Maria vir die engel: Hoe kan dit wees aangesien ek geen man het nie?

  En die Engel antwoord en sę vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word.
  Waarom verswyg die kerk die rol van die Allerhoogste?

  Die Christus is gebore deur die Heilige Gees sowel as die Allerhoogste.

  Die Heilige Gees is Eva, die Trooster en Moeder van alles wat lewe.

  Die Allerhoogste is Adam, die heerser van die aarde, soos aangestel deur die Elohim.

  Die gedeelte wat ek aanhaal bewys dus dat die Christus nie fisies nie, maar wel geestelik die Seun van Adam en Eva was. Ek het dit hier verduidelik. Vader en Moeder

  Die fisiese geslagsregister van die Christus staan vas.

  Liefde groete.

  Die Ou Man
  Last edited by Stefanus; 15th March 2019 at 18:30.

 9. #9
  Mod knipmes's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Polokwane
  Age
  59
  Posts
  612
  Blog Entries
  7
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  66

  Default Re: GeslagsRegister van Jesus

  Die dogma waaronder ek en almal voorgehou word rakende die drie-enige God genaamd Vader, Seun en Heilige Gees, is in werklikheid dus:

  Vader (Adam) Seun (Jesus) Heilige Gees (Eva)

  Hoe wonderlik is die wete dat ons Ouers altyd daar was, al was ons onkundig in onskuld...

  groetnis
  knipmes

 10. #10

  Default Re: GeslagsRegister van Jesus

  `n Hartlike goeie môre vanuit `n ysige Boland.

  In die eerste pos is daar twee geslagsregister van Jesus, soos beskryf word in Mat en Lukas. Waarom verskil die twee geslagsrigisters van mekaar?

  Liefdegroete.
  Sonette.

Tags for this Thread

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •