Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 11 to 20 of 31

Thread: Afrikaner of Boer?

 1. #11
  Member Ou Sanna's Avatar
  Join Date
  Jan 2009
  Location
  Potchefstroom
  Posts
  75
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  46

  Default Re: Afrikaner of Boer?

  Afdeling 3

  Die Kaap / Nederlandse Setlaars


  Toe die blanke bevolking aan die Kaap oor kolonialisme skeur – soos wat vroeër aangedui is – het diegene wat die koloniale bewing wou ontvlug, uit die Kaap emigreer.
  Diegene wat egter geen nasionalistiese ideal gehad het nie, het verkies om hulle bande met Europa te behou en in die Kaap agtergebly.


  Diegene wat agtergebly het, was uitsluitlik Nederlanders en toe die Britte die Kaap begin betrek, was die Nederlanders ook heeltemal tevrede daarmee om getroue Britse burgers te word.
  Diegene wat in die Kaap agtergebly het, het bekend gestaan as die Kaapse Nederlanders “Cape Dutch”, ‘n simbool van hulle verbintenisse met Europa. Hierdie groep het getrou enige Europese koloniale bewind ondersteun en hewige weerstand gebied teen pogings van die vlugtende Boere om hul bande met die koloniale regerings te verbreek.

  Hierdie groep het op alle vlakke van die samelewing met die Boere verskil; eers rakende hulle houding jeens kolonialisme en later selfs hulle taal. Dit is byvoorbeeld nie wyd bekend dat daar ‘n duidelike verskil in die praatstyl van die Boer en die Kaap/Nederlands is nie.
  Die hewigheid waarmee die Kaapse Nederlanders die Boere opponeer het was onderstreep toe die Boere uiteindelik uit die Kaaps/ Nederlandse Hervormde Kerk ge-ekskomunikeer is toe hulle die Kaap verlaat het. Die koerant van destyds, De Zuid-Afrikaan, was die eerste om die “rebelled” te verdoop “emigranten Boeren”, en vandaar die naam BOER!

  Hierdie groep van die Kaaps/Nederlandse setlaars het dus altos die Boere gemeenskap se strewe na onafhanklikheid en anti-kolonialisme opponeer en tesame met die Britse setlaars, was hulle die koloniale meesters van Suidelike Afrika, en dit terwyl die Boere altos prober het om weg te beweeg van hierdie sort mentaliteit en stand van sake.


  Die Britse Suis Afrikaners

  Nadat die Britte die eerst keer in 1795 die Kaap betrek het, het die Britte besluit dat Afrika gevoeg moet word by die steeds uitbreidende Britse Empire. Om hierdie rede het die Britse Regering betrokke geraak by die grootskaalse vestiging van Britse burgers in Suid Afrika.
  Die eerste besondere groot vestiging was die koms van die Britse setlaars in 1820. Hulle het hulle eerste in die Kaap gevestig en later ook in Natal.

  Die Britte se koms na die Kaap is belangrik want dit het weereens daartoe gelei dat die Boere, wat toe reeds aan die wegtrek was uit die Kaap weens hulle veset teen die Nederlandse bewind aan die Kaap, ook die Britte se koloniale bewing teengestaan het.

  Die Boere se rebellie teen die Britse bewind in die Kaap het ‘n hoogtepunt bereik met ‘n gewapende rebellie in 1812/3, bekend as die Slagtersnek Rebellie. Alhoewel hierdie rebellie gefaal het, het dit duidelik die verskil tussen die Boere en beide die Nederlands en Engelsprekende blanke setlaars beklemtoon.

  Die Boere wou onafhanklikheid hê en wou geen deel hê in kolonialisasie nie, terwyl die ander groepe bloot kolonialiste was en niks anders nie.

  Die Britte se vestiging in Suid Afrika het die tweede grootste etniese groepering van blankes gevorm. Tot vandag toe nog het hulle hul Britse erfenis en aangetrokkenheid tot hul vaderland behou, of ten minste toegang het tot dubbele burgerskap – Suid Afrikaans en Brits.

  Hierdie Engelsprekende element het in sy oorgroter meerderheid van sy geskiedenis in Suid Afrika, lojaal aan Groot Brittanje gebly en boonop die Boere teengestaan in hul anti-kolonialistiese strewe. Die taal, kultuur en godsdiens van hierdie Britse setlaars vorm nog steeds ‘n belangrike deel van hule Europese vaderland.

  Sien Afdeling 4

 2. #12
  Member Ou Sanna's Avatar
  Join Date
  Jan 2009
  Location
  Potchefstroom
  Posts
  75
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  46

  Default Re: Afrikaner of Boer?

  Afdeling 4

  Die Boere

  Toe die eerste anti-kolonialistiese beweging onder die Nederlanders in die Kaap begin het, het die vurige Boere ook begin om die Kaap te verlaat in hul soeke na Vryheid en onafhanklikheid. Hierdie mense het voortdurend verder en verder van die Kaap af weggetrek en het uiteindelik met die Nguni-trekkers, die Xhosas, kennis gemaak. Die Xhosas was terselfdetyd besig om suidwaarts te trek. Die kennismaking het plaasgevind in die gebied vandag bekend as die Oos- Kaap.

  Die Boervolk en die Zhosa trekgeselskappe het by die Visrivier ontmoet en ‘n wyle vertoef. In hierdie tydperk het die Britse Empire reeds die Kaap kolonie betrek en die Boere wat reeds soveel opgeoffer het om hul blanke Nederlandse koloniale meester te ontvlug, het hulself hierdie keer onder blanke Britse oorheersing bevind.
  Dit was vanuit die Oos-Kaap dat die eerste beweging van wat bekend geword het as die Groot Trek, onstaan het. Die Groot Trek was in wese die emigrering, weg vanaf die Britse Empire – net nog ‘n bewys dat die eerste anti-koloniale beweging in Afrika, die Boere Beweging was, ‘n inheemse volk wat die oorheersing van ‘n Europese koloniale mag prober ontvlug het.

  Die hoofrede vir die Groot Trek was as gevolg van die Britse koloniale meesters wat probeer het om die Boere, van die Kaapse grense, te kolonialiseer het. Daar was ander klein faktore ook, maar opsommenderwys kan gesê word dat dit die Boervolk se aanleiding tot die Groot Trek gegee het.

  Daardie hartsbegeerte om homself soewerein binne sy eie geografiese opset in Vryheid te regeer – vorm vandag nog ‘n karaktertrek van die Boervolk, asook van ander blankes wat hulle met die ideologie, tradisie, godsdiens, taal en kultuur van die Boervolk vereenselwig.
  Dit is van kardinale belang om daarop te let dat telkens wanneer na die Groot Trek verwys word, daar elke keer gesê word dat dit die Boervolk was wat aan die Groot trek deelgeneem het. Daar was geen “Afrikaner” Groot Trek nie!!!!. En daar was ook geen “Afrikaner” Groot trek leiers nie, maat uitsluitlik Boere leiers van die Groot Trek. Dit is ‘n verdere verwysing dat in hierdie vroeë stadium reeds, die Boervolk ‘n eie identiteit ontwikkel het, ‘n identiteit afsonderlik van die Kaapse Nederlanders en die Engelse setlaars aan die Kaap.
  Die Boere het, omdat hulle onafhanklikheid nagestreef het, opgepak en noordwaarts begin uitwyk na wat vandag bekend is as die Oranje Vrystaat, Transvaal en tot in Natal.
  Alhoewel daar verspreide groepe van die Nguni-sprekende volkere in hierdie gebiede gewoon het, veral in Natal waar die Zoeloes die gesag gevoer het, was die grootste dele van hierdie gebiede onbewoon weens ‘n uitdunningsproses vanweë interstam-oorloë wat volgens oorlewering uit die geledere van die Zoeloe-koning, Tsjaka begin is.

  Die eerste Boere beweging in Natal het gepoog om met die Zoeloe koning, Dingaan, te onderhandel. Hierdie pogings om met die Zoeloe oor grondgebied te onderhandel het gefaal en die Boere leiers is vermoor.
  Die Zoeloe leier was egter verslaan in ‘n veldslag wat later bekend geword het as die slag van Bloedrivier in 1838. Die eerste Boere Republiek is kort daarna in Natal gevestig.

  Alhoewel die Boere in werklikheid lank voor die slag van Bloedrivier hul eie identiteit gevestig het, is die slag van Bloedrivier duer die Boere as die simboliese geboorte van die Boervolk beskou, veral omdat die Boere hul oorwinning by Bloedrivier aan ‘n Goddelike ingryping toegeskryf het, ingevolge die Verbond wat die Boere voor die slag van Bloedrivier met God gesluit het, is belowe dat die betrokke dag as ‘n heilige dag gedenk sou word, maar groter nog, dat hulle vir die Here ‘n “huis sou stig”, betekende in Bybelse terme; ‘n VOLK sou stig – ‘n BOERVOLK!

  1 Kor 3:16
  “Weet gij niet, dat gij Gods temple zijt, en des Geest Gods in u woont?”

  2 Kor 6:16
  “Of wat samenvoeging heft de temple Gods met de afgoden? Want gij zijt de temple van de levende God; gelijk God gezegd heft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn.”

  Jes 66:8
  “Wie heft ooit zulks gehoord? Wie heft iets dergelijks gezien? Zou een land kunnen geboren worden op een dag? Zou een volk kunnen geboren word op een maal? Maar Sion heft weeën gekregten, en zij heft haar zonen gebaard.”

  Die Boere het daarna opnuut onderhandelinge met die Zoeloes aangeknoop. Die nuwe Zoeloe koning, Mpande, het toegestem dat die Boere ‘n deel van Natal kon betrek. Uit hierdie gebeurtenis is dit weereens duidelik dat selfs in hierdie vroeë stadium het die Boervolk reeds erkenning as inmeemse volk geniet. Die Boervolk was nie as ‘n koloniale mag beskou nie. As die Boervolk nie as inheemse volk beskou was nie, maar bloot as ‘n verlengstuk van die Europese koloniale magte, dan sou die Zoeloes sekerlik nie met die Boervolk ‘n ooreenkoms aangegaan het nie. Die Zoeloes sou dan verkies het om eerder direk met die Europses magte te onderhandel.

  Sien Afdeling 5
  Last edited by Stefanus; 6th April 2019 at 22:59.

 3. #13
  Member Ou Sanna's Avatar
  Join Date
  Jan 2009
  Location
  Potchefstroom
  Posts
  75
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  46

  Default Re: Afrikaner of Boer?

  Afdeling 5

  Maar die Britse Empire wou steeds die Boere kolonialiseer en het daarom in 1840 Natal geannekseer. Na ‘n paar ligte veldslae teen die Britte, het die Boere oplaas weer ‘n keer opgepak en Natal verlaat. Net ‘n klein groupie Boere is in noord Natal agtergelaat.
  Die Boere uit Natal het daarna by hul volksgenote in die Oranje Vrystaat en Transvaal aangesluit. Die Boere in die OVS en Transvaal was toe ook reeds oppad na volkstatus.
  Alhoewel daar in daardie stadium ook ander volkere in hierdie dele gewoon het, het hulle die Boere as inheemse volk aanvaar, nogtans het ‘n paar grootskaalse botsings tussen die Boere en sommige van hierdie ander volkere plaasgevind. Sulke botsings het gewoonlik gehandel oor veediefstal of weiding, probleme wat eintlik as normaal beskou word vir inheemse volke o moor te stry.

  In 1852 was die Britse Emoire uiteindelik gedwing om self die Boere se onafhanklikheid tydens die Zandrivier Konvensie te erken. Die jaar 1852 is ongetwyfeld die besliste erkenning ingevolge die internasionale reg van die Boere as ‘n inheemse volk. In daardie vroeë stadium is nie net een nie, maar twee onafhanklike Boere Republieke deur die internasionale wêreld erken.
  Die Boere se erkenning was ‘n kontaktuele verbintenis, net soos wat dit in die geval van enige ander inheemse volk sou wees. Die eenvoudige feit dast die Britse koloniale meester hierdie teodrag van sake aanvaar en onderskryf het, toon dat selfs die Europese magte die Boere se onafhanklikheid erken het, en dat hulle ook aanvaar het dat hierdie vrye volk uit Afrika ontspring het en nie een of ander koloniale ekspriment nie.

  Intussen het die Boere hul eie kultuur, tradisie en taal ontwikkel. Die feit dat die taal wat deur die Boervolk gebesig word, een van die nuutste tale in die wêreld is. Dit is ‘n taal uitsonderlik van enige Europese taal en baie van die woordgebruik se oorsprong is in Afrika te vinde en nie in enige Europese taal nie. Taalkundig dan is die taal van die Boervolk in Afrika geskep. Dit is net nog ‘n bewys dat die Boere en hul kultuur inheems aan Afrika is en nie ‘n koloniale invoerproduk nie.

  Dit is ook van uiterste belang om kennis te neem dat toe melding gemaak is van die onafhanklike republieke, daar altyd verwys is na Beore republike en nooit na die “Afrikaner” republieke nie.

  Dit dien dus as bewys dat die Boere ‘n afsonderlike identiteit as die Kaaps/Nederlanders gehad het. Hierdie afsonderlike identiteit was bevestig ingevolge die internasionale reg by Zandrivier in 1852.

  Daarom was daar ook gepraat van die Anglo Boere oorlog en nie die Anglo Afrikaner oorlog nie. Om daardie rede staan die museum by die Vroue monument in Bloemfontein bekend as die Museum van die Boere Republieke en nie die Museum van die Afrikaner Republieke nie!

  Alhoewel die Boere gemeen het dat hulle uiteindelik Vryheid gevind het weg van kolonialisme, was hulle verkeerd. Die Britse Empire het nog twee aanslae geloods om die Boere te kolonialiseer en die tweede keer was die Britte suksesvol.

  Die eerste aanslag om die Boere te kolonialiseer was met die besting van Transvaal deur ‘n klein Britse kontigent in 1877. Hierdie voorval het direkte aanleiding gegee tot die eerste anglo Boere oorlog en in 1881 is die Britse magte tot so ‘n mate deur die Boere verslaan dat die Britte weer gedwing was om die Boere Republieke te erken.
  Hierdie stap het amptelik erkenning by die Londense Konvensie van 1884 verkry. Dit was die tweede keer dat die Boervolk ingevolge die internasionale reg erkenning as inheemse volk geniet het.

  Dit is ‘n prikkelende gedagte vir die mense van die 1990’s om te besef dat die eerste Vryheidsoorlog teen ‘n koloniale meester in Afrika, juis deur die Boere teen die blanke britse kolonialiste geveg was – en boonop decades voordat enige swart vryheidsoorloë geveg was. Daar kan selfs geredeneer word dat alleenlik ‘n inheemse volk ‘n vryheidsoorlog kan regverdig. Nogtans is dit net weer ‘n bewys dat die Beore ‘n inheemse volk is.

  Die tweede poging deur die Britte om die Boere te kolonialiseer het tot die tweede Anglo Boere oorlog in 1189-1902 aanleiding gegee. Hierdie oorlog het gelei tot die ontwikkeling deur die Boere van die metode van gorilla oorlogvoering. Dit is sedertdien deur vryheidsbewegings regoor die wêreld gebruik.
  Alhoewel die Boere soos helde teen die oormag geveg het, het die Britte ‘n wrede en tot nou toe onbekende wyse van oorlogvoering gebruik – hulle het die Boervroue en kinders (nie Afrikaner vroue en Afrikaner kinders!) bymekaargemaak en hulle in konsentrasie kampe ingeperk. Sowat 27 000 Boervroue en kinders het gesterf. Sowat 20% van die Boere bevolking is op die manier uitgewis.

  Teen sulke onmenslike optrede kon die Boere nie veg nie en uiteindelik het die Britte daarin geslaag om die Boere in 1902 te kolonialiseer, toe die verdrag van Vereeniging onderteken is; met die Boervolk en nie met die Afrikaner nie. Maar selfs in hulle nederlaag het die Boere steeds erkenning ingevolge die internasionale reg ervaar.

  Die houding van die Kaaps/Nederlanders en die Engelse setlaars tydens hierdie oorlog, lewer ook verdure bewys dat hierdie groepe hulself nie met die Boervolk gassosieer het nie. Alhoewel ‘n paar Kaaps/Nederlanders wel die wapen opgeneem het en aan die kant van die Boere geveg het (hulle was as die “Kaapse Rebelle” bekend), het die oorgrote meerderheid van die Kaaps/Nederlanders en die Engelse setlaars in die Kaap en Natal die Britse kolonialisering van Suid Afrika gesteun, asook die kolonialisering van Botswana, Zimbabwe, Zambië ens.

  Die verdrag van Vereeniging het dus beteken die onderwerping van die Boere aan die blanke Europese koloniale meesters – ‘n lot wat ‘n menigte ander inheemse volkere te beurt geval het, en dit, terwyl die Britte en ander Europses emires steeds Afrika en ander wêrelddele as hul eie persoonlike besitting beskou het. Die Boere se geval was egter uniek daarin dat hulle die enigste blanke inheemse volk was wat aan koloniale gesag onderwerp is – ‘n volk wat deur die British Broadcasting Corporation (BBC) genome is “ Die Wit Stam van Afrika”


  Sien Afdeling 6

 4. #14
  Member Ou Sanna's Avatar
  Join Date
  Jan 2009
  Location
  Potchefstroom
  Posts
  75
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  46

  Default Re: Afrikaner of Boer?

  Afdeling 6

  Die Afrikaners

  Aan die einde van die tweede Anglo Boere oorlog was daar dus drie sterk onderskeibare etniese groep onder die breë spectrum van die blanke bevolking in Suid Afrika:
  • Die internasionale erkende inheemse BOERVOLK
  • Die Kaaps/Nederlandse setlaars – Trou aan die Britse Empire
  • Die Engelsprekende wit setlaars – Ook trou aan die Britse Empire


  Die Britse Empire het besef dat hulle die Boere vir eens en vir altyd onder beheer moes kry en ‘n plan is toe bedink om die Boere Republieke te neutraliseer – ‘n plan om ‘n sort “eenheid” tussen die Boere en die ander twee wit segmente in die Britse kolonies in Suid Afrika te bewerk.
  Die nasionale konvensie van 1908, was die breinkind van die Britse meesters van Suidelike Afrika. Hulle het gesorg vir die skepping van die Unie van Suid Afrika. Hierdie Unie het bestaan uit die voormalige Kaap kolonie, die Natal kolonie en die twee voormalige Boere Republieke.

  Hierdie Unie was nie bloot ‘n geografiese gerief nie, maar ‘n doelbewuste plan om te poog om die Boere, wat onafhanklik wou wees, te vermeng met die Kaap-Nederlanders en die Engelse setlaars.Dit is noodwendig dat mens daarop moet let dat die Britse Empire hierdie tegniek van hulle ook in ander dele van Afrika toegepas het.

  Die voorste verteenwoordiger van die Britse Empire in Suid Afrika, Sir Alfred Milner, het dit so gestel: “Die nuwe strategie (om die Boere te onderwerp) moet wees om die onderskeie gebiede van Brits Suid Afrika te konsolideer in een nasie. Alhoewel die konsolidering aanvanklik die Boere in politieke beheer van die ganse Suid Afrika sal plaas, sal dit, ironies genoeg, uiteindelik tot hulle val lei.”
  Dit is natuurlik presies wat gebeur het, maar nie voordat ‘n nuwe naam vir die nuwe “nasie” waarvan Milner gepraat het, ontwikkel is nie. Hulle sou nie daarmee voortgaan om die nuwe nasie ‘n “boerestaat” te noem nie want die Boere was toe ‘n onderwerpte volk. Hulle kon dit ook nie ‘n Kaaps/Nedelandse staat noem nie want die Nederlandse kolonialiste wastoe reeds Britse kolonialiste. Om ooglopende redes kon dit ook nie ‘n Britse staat genoem word nie. Die antwoord was in ‘n algemene term en so is die inwonersvan die nuutgevonde unie “Afrikaners” genoem. Alhoewel die word eintlik “African” (Swaermens) beteken, is dit deur ‘n groep Kaaps/Nederlandse propagandiste onder SJ du Toit in 1880 in literatuurwerke verpolitiseer. (Dit was ook dieselfde jaar waarin die Boere die wapen teen die Britse kolonialiste opgeneem het).

  Dit was toe dat besluit was om die Boere, die Kaaps/Nederlanders en die Engels sprekende wit bevolking te vermeng en hulle tot die versamelnaam “Afrikaners” te verdoop in plaas daarvan om na al drie volgens hul etniese grondslae te verwys het.

  Dit is dan hoe die wêreld begin hoor het van “Afrikaners” alhoewel net 8jaar gelede, nog nie so ‘n word in die internasionale woordgebruik was nie.

  Deur die Boere in die Unie van Suid Afrika in te dwing het die Britte die Boere mede verantwoordelik gemaak vir die beleid van rassegregasie, ‘n beleid wat natuurlik deur die Britse koloniale regering gemaak en in wetgewing vervat is.

  Die nuwe “Afrikaners” is in werklikheid eintlik ‘n koalisie van die wit groeperinge – hulle het hulle bes prober om die rasse en geografiese nalatenskap van die Britse koloniale tye te handhaaf. Dit was as gevolg van hierdie ramp dat die beleid van Apartheid ontwikkel is.

  Dit is van kardinale belang om daarop te let dat die Boere, wat onwillig in die Unie wording van Suid Afrika ingesleep is, by die eerste beste geleentheid prober het om hulself te bevry. Dit is wat gelei het tot die 1914 Boere-rebellie, wat geëindig het toe sekere generals uit die Boere era doodgemaak of in tronke gestop is deur die pro-britse unie van die Suid Afrikaanse regering.

  Dit is dus onregverdig van die internasionale wêreld om die Boervolk te beskou as die mense wat verantwoordelik is vir dit wat in Suid Afrika plaasgevind het in die tweede deel van die 20ste eeu. Die Boere was net soveel slagoffers van die koloniale magte as wat menigte ander inheemse volk in Suid Afrika was.

  Milner se woorde is bewaarheid. Deur die Boere in die valse unie wording van Suid Afrika in te gedwing het, is die Boere gedwing om hulle aan die breë Suid Afrikaanse Britse kolonie te onderwerp.

  Sien Afdeling 7
  Last edited by Stefanus; 9th February 2010 at 20:15.

 5. #15
  Member Ou Sanna's Avatar
  Join Date
  Jan 2009
  Location
  Potchefstroom
  Posts
  75
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  46

  Default Re: Afrikaner of Boer?

  Afdeling 7

  ‘n Inheemse Volk

  Die valse unie wording van Suid Afrika was ‘n berekende poging om die oorspronklike Britse beleid van rasse segregasie in Suid Afrika te laat geld en verder uit te bou om uiteindelik te gelei het tot die 1994 verkiesing en die bewindsoorname van die ANC.

  Die bewindsverandering beteken egter nie dat die onderliggende redes vir die val van die unie van Suid Afrika (later die Republiek van Suid Afrika), uit die weggeruim is nie. Daardie redes bestaan steeds, en dit is die realiteit dat daar verskeie etniese groepe of dan, inheemse volkere, in die groter Suid Afrika is wat almal sry om hul eie geografiese gebiede en leefruimte.

  Die Boervolk is een van hierdie inheemse volkere. Die Boervolk het nie verdwyn nie. Die Britse Empire het probeer om die Boere uit hulle volkskap te manuvreer, maar in werklikheid het hulle nie daarin geslaag nie.

  Die bestaan van die Boervolk het niks in gemeen met rassisme of apartheid nie. Die Boervolk het bestaan lank voordat daar apartheid was. Die Boervolk is ‘n goed gevestigde inheemse volk wat die eerste anti-koloniale vryheidsoorloë in Afrika geveg het. Dit het geen verskil gemaak dat die kolonialiste ook wit was nie. As die Boere, volgens die wêreldmening, eenvoudig net “wit rassiste” was, dan sou die Boere nooit die wapen teen wit kolonialiste opgeneem het nie!

  Die feit dat die Boere onderwerp was, kanselleer hoegenaamd nie die feit weg dat die Boere ‘n eie volk is nie. Die Boervolk het sy eie geskiedenis, sy eie tradisies, feesdae, politieke filosofie, hulle het hulle eie grondgebied gehad (staat), eie simbole, eie vlae, eie volksliedere, ens.Dit alles het uit die Afrika bodem ontwikkel! Die Boervolk is dus ‘n ware inheemse volk, en dit in kontras met die ander twee wit etniese groepe in Suid Afrika, wat self niks nuuts of oorspronklik ontwikkel het nie, maar getrou gebly het aan die koloniale meesters se embleme en tradisies.

  Die Boere vra nie om ‘n staat of gebied vir die “blankes” van suid Afrika nie. Dit is ‘n klug waarmee weggedoen moet word vir eens en vir altyd. Al wat die Boervolk vereis is ‘n eie onafhanklike gebeid, net soos wat hulle gehad het voordat die wit kolonialiste hulle daarvan ontneem het. Niks meer nie en niks minder nie, word vereis. Ons herhaal:Hierdie het niks met rassisme of ras te doen nie. Hierdie is eenvoudig die begeerte van ‘n inheemse volk om hulleself te wees en hulself in hul eie geografiese gebied te regeer.
  Dit is so dat die Afrikaner en die Engelse teenstander van self-regering binne ‘n geografiese gebied is en dit selfs teengaan. Hulle keuse is om in ‘n sogenaamde reënboognasie opgeneem te word. En weer wil hulle die Boervolk ook daarin dwing soos voorheen.

  Prof. MCE van Schoor maak ‘n skokkende onthulling in sy boek: “Die Nasionale Vrouemonument” (1993). Die statuut van die Nasionale Vrouemonument Kommissie, ‘n trust liggaam, het deur die jare die term “Boerenasie” gebruik. In 1987 egter is besluit dat die statuut “ietwat verouderd” sou wees. Sekere wysigings is toe aangebring en ondermeer is die term Boere nasie op 27 Augustus 1987 vervang met die term “Afrikanersnageslag”. Die Boervolk sal hierdie aangeleentheid regstel.Terwyl sommige slimmerds dit verander het van Boere nasie na Afrikaner nageslag, staan die kompleks steeds amptelik bekend as die “Oorlogsmuseum van die Boere Republieke”.

  Sien Afdelig 8
  Last edited by Stefanus; 6th April 2019 at 23:00.

 6. #16
  Member Ou Sanna's Avatar
  Join Date
  Jan 2009
  Location
  Potchefstroom
  Posts
  75
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  46

  Default Re: Afrikaner of Boer?

  Afdeling 8

  Opsomming

  Dit is dus duidelik dat daar verskille tussen kulterele groeperinge onder die Suid Afrikaanse bevolking is.
  Dit is ook belangrik om daarop te let dat die kulterele verskille tot ‘n groot mate deur die groepe self bepaal is en dat die groepe sonder dwang en sonder wette tot stand gekom het.
  Baie Engelsprekende Suid Afrikaners byvoorbeeld, sal nooit instem om as Boere gedefinieer te word nie, terwyl baie Afrikaansprekende blankes ook nie as Boere gedefinieer wil word nie. Die veelrassige aard van die Afrikaner groepering, soos tekenend is van die Afrikaner Broederbond se 1998 besluit (soos wat vroeër bespreek is) is weer ‘n ander onderskeibare karaktertrek.

  Wat heelwaarskynlik die duidelikse verskil in die culture van die Boere, Afrikaners en die Britse Suid Afrikaners is, word geilustreer in hul politieke seining. Ten tye van die referendum oor republiekwording, het die Transvaal en die Vrystaat oorweldigend ten gunste van ‘n verbreking van bande met Engeland gestem, terwyl die Kaap en Natal ten gunste daarvan was om ‘n Britse kneg te bly.

  Vanweë hierdie verdeeldheid het Suid Afrika dan ook net-net met ‘n kortkop (51%) ‘n republiek geword. Dit was basies die inwoners van die voormalige Boere Republieke van Transvaal en die Vrystaat wat die knoop tot Republiekwording deurgehaak het.
  Hierdie noord/suid verdeeldheid het voortgeduur tot hedendaagse tye met die noorde wat bekendstaan as meer konserwatief as die suide.

  Dit is beteken nie dat alleenlik die afstammelinge van die oorspronklike inwoners van die Boere Republieke as Boere kwalifiseer nie. Die konsep Boer in teenstelling met Afrikaner en Britse Suid Afrikaner, is ‘n kulturele konsep en is dus oordraagbaar.
  So ‘n assimilasie moet egter wedersyds wees- dit is moontlik vir enige iemand om lide van die genoemde groepering te word – op voorwaarde dat hulle vatbaar is vir die begrip, asook op voorwaarde dat die groep met wie hulle assimileer, hulle ten volle aanvaar. So is dit moontlik vir Afrikaners om by die Britse groep aan te sluit (hiervan was Sir Laurens van der Post ‘n goeie voorbeeld) en vir Britte om by die Boergroep in te skakel, net soos wat baie Iere en ander Europese nasionaliteite gedoen het. Vandag is daar heelwat Engelse wat hulle een honderd persent by die ideologie van die BOervolk skaar.

  Die Boere kan uiteindelik gedefinieer word as ‘n groep met ‘n gemeenskaplike genetiese erfenis (Europees) en ‘n gemeenskaplike kulturele erfenis, wat sy wortels daarin het dat hulle begeer om alleen deel te wees van ‘n nuwe afsonderlike volkskap.

  Die Boervolk is vandag maklik uitkenbaar deurdat alleen hy daarop aandring om himself in sy eie soewereine staat te wil regeer, terwyl die Afrikaner die sogenaamde hervorming en liberale denke gesteun het en steeds steun.Dit is nodig dat die Boervolk die 48 Artikels van die Konsep Deklarasie van die VN se Sub Kommissie oor die Regte van Inheemse Volkere ten volle erken en himself in grootse eendragtigheid bymekaar moet maak om daardie ideale te verkry vir wie ookal daarvoor kwalifiseer.

  Die Boervolk is die enigste wit faksie in Suid Afrika wat die status van inheemse volk regverdig en na regte dus soewereine self regering binne ‘n eie geografiese gebied mag opeis en besig is om dit ten uitvoer te bring.
  Die Afrikaner is daardie deel van die wit faksie wat liberal hand om die blaas met ander volksvreemdes loop.

  Einde


  Let daarop dat die “Afrikaner” steeds vasklou aan die ou kompremievlag (Unievlag) of ook die “Ou Landsvlag”, asof die Boerevlae dan nie landvlae was nie!
  Hulle minag ook die vierkleur en haat die woord “Boer”.

  Hulle het eers na 1903 op Alfred Milner se breinvrug begin bestaan (as ‘n groepering), maar hulle moet noodgedwonge die Boer se kultuur en agtergrond kaap om hulleself iewers in te pas.Bo alles het hulle nog nooit saam met die Boervolk geveg en gely vir Vryheid nie.

  Die Slot
  Last edited by Stefanus; 6th April 2019 at 23:01.

 7. #17
  Mod knipmes's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Polokwane
  Age
  59
  Posts
  612
  Blog Entries
  7
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  62

  Default Re: Afrikaner of Boer?

  Ou Sanna,

  Voorwaar 'n deursigtige verhandeling wat wyd loop, en inderdaad die kaf van die koring skei!

  groetnis
  knipmes

 8. #18
  Member Ou Sanna's Avatar
  Join Date
  Jan 2009
  Location
  Potchefstroom
  Posts
  75
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  46

  Default Re: Afrikaner of Boer?

  Quote Originally Posted by knipmes View Post
  Ou Sanna,

  Voorwaar 'n deursigtige verhandeling wat wyd loop, en inderdaad die kaf van die koring skei!

  groetnis
  knipmes
  Dankie Knipmes
  Ek hou van jou Avitar, is dit die Boere Republiek van Natalia? Daar is mos 'n vlag waar die rugkant teenoorgesteld ook is?

  Groete

 9. #19
  Mod knipmes's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Polokwane
  Age
  59
  Posts
  612
  Blog Entries
  7
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  62

  Talking Re: Afrikaner of Boer?

  Naand Ou Sanna,

  Inderdaad is dit die vlag van die eerste Boere Republiek van die Voortrekkers, en nogals in Natal van alle plekke... ek weet nie van die ongekeerde een nie, so as jy meer daarvan ken laat weet maar...

  Die mes is sommer net 'n voorbeeld van 'n mes wat ek gebruik het ondat dit 'n slagter mes voorstel, maar wat vir my belangrik is, is die chinese skrywe in rooi wat ek daarop aangebring het. Hierdie simbool in hul taal staan vir "Siel" of "Soul" en wat dit vir my so simboliseer is dat ek as opgeleide lem vegter met hart en siel myself beleef in alles wat ek doen...

  groetnis
  knipmes

 10. #20
  Member Ou Sanna's Avatar
  Join Date
  Jan 2009
  Location
  Potchefstroom
  Posts
  75
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  46

  Default Re: Afrikaner of Boer?

  Knipmes

  Ja dis mooi!!!!!

Similar Threads

 1. Atlantis en die Boer
  By Die Ou Man in forum Volksimbole
  Replies: 22
  Last Post: 10th April 2010, 23:24
 2. Afrikaner Harte!
  By Die Vrou in forum Spirit Guide - Die Vrou
  Replies: 3
  Last Post: 9th January 2010, 10:26
 3. Dagboek van 'n Boer II
  By Carel van Heerden in forum Gedagtes wat Praat
  Replies: 1
  Last Post: 1st April 2009, 10:10
 4. Dagboek van 'n Boer
  By Carel van Heerden in forum Gedagtes wat Praat
  Replies: 5
  Last Post: 17th March 2009, 15:07
 5. WFHermans groet sy Afrikaner vriende
  By WFHermans in forum Aanmelding
  Replies: 2
  Last Post: 9th July 2008, 01:35

Tags for this Thread

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •