Die woord ďMensĒ beteken volgens die woordeboek verskeie dinge, onderandere:

 • Persoon, individu, enkelvoudig,
 • Skepsel onderskeidend van dier en plant wÍreld,
 • Besoekers, iemand kom kuier,
 • Ondergeskiktes, iemand werk onder hom of haar,
 • Maatskaplike lewe, deel van die mens,
 • Ou mens aflÍ, nuwe blaadjie omslaan,
 • Verwysing, iemand sonder naam,
 • Belediging, wat maak mens as jy so beledig word,
 • Die Jy word altoos met die woord mens vervang.


En so kan mens aangaan...

Dan ook verwys die woordjie na:

 • Die Goddelike soos bv. Beskikking... die mens wik, maar God beskik!
 • God het die mens geskape na Hulle beeld...


Ek wil graag stilstaan by die laaste insetsel. Na Hulle of liewer ĎOnsí beeld geskape...
Waar kom die woord mens in die Bybel dan na vore?
In Genesis 1 word daar duidelik van die Mens gepraat.

Gen. 1:26 En God het gesÍ: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis...
Hierdie is die eerste skeppingsverhaal. Sou dit beteken dat ons hier op aarde dan almal by liggaam geskape is na die beeld van God? Ons lyk dan almal dieselfde, kop, lyf, arms, bene, maar tog verskil ons elkeen as unieke individue. Geen een van ons is dieselfde nie! Sou dit dan beteken dat ons elkeen het ʼn eie aparte God na wie se beeld ons geskape is? Ek glo nie! Ook is daar ʼn skeiding tussen net twee geslagtelike vorme van die mensekinders op aarde, naamlik manlik en vroulik. Daar is nie ʼn derde vorm nie, dis nie nodig nie, veral as mens die voortplantings vermoŽns in bring in die prentjie. Dus kan by implikasie dan verstaan word dat by beide die term ĎGodí en Ďmensí daar dan verwys word na ʼn manlike en ʼn vroulike spesie wat saam as God bestaan, maar afsonderlik as mensekinders? Let wel op dat hier na God verwys word as meervoud!

Gen. 2:7 En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens Ďn lewende siel geword.
In die tweede skeppingsverhaal word daar skielik net een mens gemaak, uit die stof van die aarde, met ʼn siel, deur net een God genaamd die HERE God. Hierdie God word toe daarop gewys dat die mens alleen is, eensaam is, en toe uit ʼn ribbebeen van die mens skep Hy toe ʼn vrou as onderdaan van die mens.

Gen. 2:18 Ook het die HERE God gesÍ: Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom Ďn hulp maak wat by hom pas.
Gen. 2:20 vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie.
Gen. 2:22 En die HERE God bou die rib wat Hy van die mens geneem het, tot Ďn vrou en bring haar na die mens.
En hier begin die grootste sonde op aarde ooit waar die vrou as slaaf en hoer uitgemaak word! Hoe kan daar in die eerste skepping gepraat word van twee mense wat as man en vrou geskape word, aparte entiteite, gelyk aan mekaar, gelyk aan God en na God se ewebeeld; en in die ander skepping eers ʼn man, en later ʼn vrou as onderdaan, glad nie gelyk in ewebeeld of gelykenis na die man of die God wat hulle geskape het nie? let op dat hier na die HERE God verwys word as ʼn enkele entiteit.
Die Bybel verwys na baie Gode, en daar is etlike verwysing in geskrifte so oud soos die mens self oor die Gode, maar nÍrens is daar enige verwysing na ʼn God vir elke mens nie! Ons lees in Deut. 32.8-12 tog daarvan dat elke nasie op aarde ʼn God as leier gekry het by die Allerhoogste, onderandere die Semiete se afgemete God was die HERE God, die god van Jakob.

Deut. 32:8 Toe die Allerhoogste aan die nasies ʼn erfdeel gegee het, toe Hy die mensekinders van mekaar geskei het...
Deu 32:9 Want die HERE se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel.
Hier word duidelik gepraat van mensekinders aan wie hierdie gode toevertrou was! Sou dit beteken dat daar dan ʼn onderskeid is tussen die Mens en mensekinders?
In Gen. 6 word daar weereens verwys na mensekinders teenoor die Gode.

Gen. 6:1 Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is,
Gen. 6:2 sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was... :3: Toe sÍ die HERE, My Gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is...
Wat opvallend is, is dat hier duidelik na ʼn ander God verwys word genaamd die HERE. Nie God, die HERE God nie, ook nie die Allerhoogste nie. Dis duidelik dat die mensekinders self vermeerder, met dogters wat as vroulike entiteite die bevolking vermeerder op aarde. Die Gode wat in ʼn ander liggaam bestaan het hierdie dogters geneem en kinders gebaar. Hierdie kinders was half mensekind, half Goddelike, en was as reusagtige monsters uitgewys wat gelei het tot die verwoesting van die mensekinders met die sondeval.

Gen. 6:12 Toe sien God die aarde aan, en dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe.
Gen. 6:7 En die HERE sÍ: Ek sal die mens wat Ek geskape het, van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voŽls van die hemel; want dit berou My dat Ek hulle gemaak het.
Daar het die vermenging van Goddelike met mensekind tot ʼn einde gekom, en is almal uiteindelik gedwing om voortaan as mensekind te bestaan in ʼn aardse vleeslike liggaam wat ons vandag beslis goed ken deur die DNA uitkenning van gene. Daarvandaan was daar uitsluitlik na die mens verwys as mens regdeur die Ou Testamentiese tye.

Tog wat word werklik dan bedoel met die woord MENS?
Hoe word dit verhaal in die nuwe Testamentiese tye?
Dit het my laat dink aan Jesus.
Jesus verwys na Homself elke keer as hy gevra word wie hy dan is, as die Seun van die Mens! Nie die Seun van God nie! As hy dan die Seun van die Mens is, wie is daardie mens dan? Hy kan tog nie ons almal se seun wees nie. die verduideliking is baie sigbaar in die geslagsregister van Jesus...

Luk. 3:23 En Hy, Jesus, was omtrent dertig jaar oud toe Hy begin leer het; en Hy was, soos hulle gemeen het, die seun van Josef, die seun van Eli...
Joh.6:42 En hulle sÍ: Is Hy nie Jesus, die seun van Josef, wie se vader en moeder ons ken nie?
Regdeur die geslagsregister terug tot by die eerste mens wat geskape was...

Luk. 3:38 die seun van Enos, die seun van Set, die seun van Adam, die seun van God.
Dit is dus duidelik dat in Jesus se tyd op aarde was die mensekinders wat Hom geken het uiteraard bewus dat Hy die seun van Josef was. Maar Hyself verwys na homself as die Seun van die Mens! Wie is daardie mens dan? Dit vat my terug regdeur die ou tye na die tweede skepping waar die eerste mens geformeer was uit stof!

Gen. 2:23 Toe sÍ die mens: Dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal mannin genoem word, want sy is uit die man geneem.
Beide die mens en sy vrou het geen name gehad nie, sy was sy onderdaan en hy haar meester.

Gen. 3:9 Toe roep die HERE God na die mens en sÍ vir hom: Waar is jy?
Gen. 3:16 Aan die vrou het die HERE gesÍ: Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap; met smart sal jy kinders baar; en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers.
En daar het die vrou eerste ʼn naam gekry, voor haar man nog!

Gen. 3:20 En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe.
1Ti_2:13 Want Adam is eerste gemaak, daarna Eva.
Die eerste keer wat die mens ʼn naam gekry het wat in die bybel opgespoor word was met die geboorte van hul derde seun. Tot dan was Adam bekend as die MENS.

Gen. 4:25 En Adam het sy vrou weer beken, en sy het Ďn seun gebaar en hom Set genoem.
En met die stamboom van Adam word daar duidelik uitgespel dat Adam deur God geskape was, na Hul gelykenis!

Gen.5:1 Dit is die stamboom van Adam. Die dag toe God Adam geskape het, het Hy hom gemaak na die gelykenis van God.
Voorts word uitgespel dat Adam sy seun Set na sy eie ewebeeld en gelykenis geskape het. Set is die volgende DNA Geen wat lei dan tot by die geboorte van Jesus deur Sy aardse vader Josef.

Gen.5:3 Toe Adam honderd en dertig jaar oud was, het hy Ďn seun verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld, en hom Set genoem.
Luk. 3:38 die seun van Enos, die seun van Set, die seun van Adam, die seun van God.
En omdat die sondeval die mens in een vleeslike kruis van die dood gedwing het op aarde...

1Co.15:22 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;
1Co.15:45 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ʼn lewende siel geword; die laaste Adam ʼn lewendmakende Gees.
By implikasie kan dan duidelik waargeneem word dat Jesus onderskeid tref as Hy verwys na Sy Vader en Sy God. Sy Vader is die Allerhoogste, die God van die Gode op aarde. Die eerste en die laaste... Adam!

Joh.20:17 Jesus sÍ vir haar: Raak My nie aan nie, want Ek het nog nie opgevaar na my Vader nie; maar gaan na my broeders en sÍ vir hulle: Ek vaar op na my Vader en julle Vader, en my God en julle God.
Luk.22:69 Van nou af sal die Seun van die mens sit aan die regterhand van die krag van God.
Luk.24:7 Die Seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die derde dag opstaan.
Joh.1:51 (1:52) En Hy sÍ vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sÍ vir julle, van nou af sal julle die hemel geopend sien en die engele van God opklim en neerdaal op die Seun van die mens.
Joh.3:13 En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is.
Joh.3:14 En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word,
Joh.5:27 En Hy het Hom mag gegee om ook te oordeel, omdat Hy die Seun van die mens is.
Jesus is dus die Seun van Adam, die eerste MENS. Hierdie eerste skepping van die Mens het plaasgevind in die Hemele. Die tweede skepping van die mensekind uit stof het op aarde plaasgevind. Daar is dus ʼn groot onderskeid tussen die MENS en die mensekind!
Die Gode wat oorspronklik dus op aarde gewandel het, en met die mensekinders vermeng het was dus MENSE wat met die mensekinders vermeng het. Daardie MENS se goddelike liggaam was dus geskape na die ewebeeld van God, en een van daardie Gode genaamd die HERE God, het die mensekind sÍ vleeslike liggaam as kruis van die dood geskape uit stof.

Daarom is dit noodsaaklik om te weet dat daar ʼn groot verskil is tussen die mensekind wat ʼn Siel het van onder gebore, en die Goddelike MENS wat ʼn Gees het van Bo gebore. Jesus stel dit so duidelik...

Joh. 3:3 Jesus antwoord en sÍ vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sÍ vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.
Joh. 3:4 Nikodťmus sÍ vir Hom: Hoe kan ʼn mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ʼn tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie?
Joh. 3:5 Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sÍ vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.
Joh. 3:6 Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.
Joh. 3:7 Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesÍ het, julle moet weer gebore word nie.
Joh. 3:8 Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is.
Joh. 3:9 Nikodťmus antwoord en sÍ vir Hom: Hoe kan hierdie dinge gebeur?
Joh. 3:10 Jesus antwoord en sÍ vir hom: Jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie?
Joh. 3:11 Voorwaar, voorwaar Ek sÍ vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis nie aan nie.
Joh. 3:12 As Ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as Ek julle van die hemelse vertel?
Joh. 3:13 En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is.

Daarom het die woord ďmensĒ ʼn baie diepe betekenis wat eerbiedig moet word, want aardse mensekinders is waarlik nie werd om MENS genoem te word nie, en dit is hoekom elkeen dan ʼn naam gekry het soos John en Petrus...

Vandag het een van die mees kosbaarste wesens op aarde vir my die kompliment gegee dat ek haar ďMensieĒ noem! Kosbaar is sy beslis vir my, want omdat sy vir my uit God weer gebore is as Gees, is die aller eerbaarste titel wat ek haar kan gee... Mensie!groetnis
knipmes