PDA

View Full Version : Kwelvrae oor moeilike verse in die BybelSilencio
16th December 2010, 22:33
'n Paar vrae wat my laat kopkrap het, ek verneem graag julle antwoorde daarop.

Kwelvrae oor moeilike verse in die Bybel


Die sonde tot die dood (http://kopkrap.bybelglo.com/doodsonde.html)
Wat is die sonde tot die dood in 1Joh. 5:16? As iemand sy broeder n sonde sien doen wat nie tot die dood is nie, moet hy bid, en Hy sal hom die lewe geevir die wat nie n sonde tot die dood doen nie. Daar is n sonde tot die dood; daarvoor s ek nie dat hy moet bid nie.
Van watter doop praat 1 Petrus 3:21? (http://kopkrap.bybelglo.com/doop.html)
Waarvan die tebeeld, die doop, ons nou ook red, nie as n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as n bede tot God om n goeie gewete deur die opstanding van Jesus Christus
Leer Paulus in 1 Kor. 7:19 dat ons die wet moet onderhou? (http://kopkrap.bybelglo.com/wet-onderhou.html)
1. Wat bedoel Paulus as hy in 1Kor.7:19 s: Die besnydenis is niks en die onbesnydenheid is niks, maar die onderhouding van die gebooie van God?
2. Wat is die betekenis van Fil.4:19: En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid in Christus Jesus? Van watter behoeftes praat Paulus? Is dit fisies, geestelik of albei?
Wie was die 'seuns van God' in Gen. 6:2, 4? (http://kopkrap.bybelglo.com/reuse.html)
Mense vra dikwels wie die reuse in die Bybel was, waar hulle vandaan kom en wat van hulle geword het.
Vraag: Wie is die 'SEUNS VAN GOD' in Gen. 6:2, 4?
Die doop van Johannes (http://kopkrap.bybelglo.com/Joh-se-doop.html)
Lees die volgende verse aandagtig: Matt. 3:5,6; Markus 1:4,5; Luk 3:7, 12, 14, 21.
1. Hoe is dit moontlik dat Israel hulle so maklik deur Johannes laat doop het? Was hulle dan nie eers skepties oor waar hy die gesag vandaan gekry het om so n snaakse nuwe ritueel op hulle uit te voer nie?
2. Of was dit dalk nie n snaakse nuwe ritueel nie? Was dit dalk n ou bekende gebruik wat uit die Ou Testament kom? (Ex. 30:19,20; Eseg. 36:25).
3. Wat moet ons nou s van die doop van Johannes? Was dit n nuwe ritueel wat vir Christene in die Nuwe Testament ingestel is, of is dit n ou Joodse gebruik?
Die Christelike lewenswandel


Wat is Woede (http://kopkrap.bybelglo.com/woede.html)
1. Is daar verskillende grade van Woede?
2. Wat leer die Bybel ons oor die hantering van woede?
Leidrade: Rom. 12:18; 7:17; Fil:2:5; 1Joh. 3:15
Hoe ken ons God se wil? (http://kopkrap.bybelglo.com/wil.html)
Wanneer mens bid is dit soms n byna wanhopige smeking dat God Sy wil aan ons moet openbaar. Maar is dit reg om so te bid of het God reeds sy wil aan ons bekend gemaak?
Wat is God se wil vir jou en my lewe?
Hoe kan ons God se wil leer ken?
Hoe weet ons dat ons binne die wil van God is?
Lees Ef. 5:17 en 1Thes. 5:18
Tree God tussenbeide om ons omstandighede te verander? (http://kopkrap.bybelglo.com/intervensie.html)
Kom ons besin oor Jesus Christus se intrede vir ons. In die Ou Testament het God baie maal ingegryp in hulle omstandighede.
1. Is daar vandag nog intervensie vir ons?
2. In ons Gebedslewe?
3. In voorsiening vir ons?
4. In lyding?
Leidrade: By Israel van ouds: Ex. 14:13-14; 15:4-6; 19:4.
Liggaam van Christus: Ef. 3:16-18; 2Pet. 1:20-21; Fil. 4:6-9; 2Tim. 3:16-17
Wat is die rol van gebed in ons geloofslewe? (http://kopkrap.bybelglo.com/gebed.html)
God is alwetend, is dit daarom regtig vir ons nodig om te bid? Waarvoor mag ons bid? Daar is duidelike riglyne in die Bybel oor gebed. Ons gaan na gebed kyk na aanleiding van die volgende vrae:
Is dit vir gelowiges nodig om te bid?
Wanneer moet ons bid en hoe?
Wat is die effek van verwaarloosde gebed in die lewe van n gelowige?
Waarvoor het Paulus gebid?
Gebed behoort elke gelowige baie na aan die hart te l, want dit is ons kommunikasie kanaal met God.

Wat bedoel Kol. 3:13 met "Vergewe mekaar"? (http://kopkrap.bybelglo.com/vergewe.html)
Wat is die Bybelse reels om konflik te hanteer (http://kopkrap.bybelglo.com/konflik.html)
* Wat is die oorsaak van konflik?
* Het die Bybel enige voorskrifte oor wat om te doen en wat om te vermy om konflik te beperk en/of uit te skakel? (Soek soveel moontlike Bybel verse)
* Is daar regte en verkeerde metodes om hierdie konflik te hanteer?

Waar kom die huwelik vandaan? (http://kopkrap.bybelglo.com/huwelik.html)
Waar kom die huwelik vandaan? Is dit deur God ingestel?'n Nuwe Dispensasie


Watse fondament het Paulus gel? (http://kopkrap.bybelglo.com/fondament.html)
Paulus s hy het soos 'n bekwame boumeester die fondament gel (1 Kor. 3:10)
1. Wat is die fondament wat hy van praat? (kyk na 3:11)
2. Waaroor praat 1 Kor. 3 dus? Is dit oor goeie werke en slegte werke, of is dit dalk oor die model en die inhoud van ons boodskap? (kyk na 3:11; 3:19 vgl. 1:23,24 en 2:2 en 2:7)
3. Wat beteken dit dat Paulus s hy het die fondament gel? Beteken dit hy is belangriker as die ander predikers - of beteken dit hy was 'n bietjie hoogmoedig? - of is dit dat sy lewenshandel 'n voorbeeld vir die ander mense was? - of is dit dat van Paulus se tyd af daar 'n "nuwe begin" gemaak is? (vgl. 2 Kor. 5:16,17).
4. Noem 'n paar dinge op wat as voorbeelde kan dien van die nuwe fondament wat deur Paulus gel is. (1 Kor. 2:7-10; Rom. 3:21,22; 1 Kor.15: 9,10,21-24; 2 Kor. 3:5,6; 2 Kor. 4:5-7)
5. Waar kry Paulus die gesag en die reg om hier in 1 Kor. 3:10 te s dat hy die nuwe fondament l? (kyk na 2 Kor. 12:1-7; Gal. 1:8-20).


Rol van engele in die Bybel en vandag (http://kopkrap.bybelglo.com/engele.html)
Hierdie keer handel die Kopkrap oor n kontroversile saak. Al hoe meer mense glo aan beskerm engele, maar wat s die Bybel daaroor? Het ons in hierdie bedeling van God se genade beskerm engele nodig? In die Ou Testament lees ons van beskerm engele wat na Israel omsien. Is dit vandag nog nodig?

Moes Paulus eintlik in Judas se plek aangestel gewees het? (http://kopkrap.bybelglo.com/Matthias.html)
Matthias is gekies in Judas se plek om die 12de apostel te wees. Daar is bepaalde redes waarom daar juis 12 apostels moes wees. Later is daar nog n apostel gekies deur die verrese Jesus, naamlik Paulus.
> Is daar n verskil tussen Paulus se bediening en die bediening van die 12 apostels?
> Waarom is Paulus nie van die begin af in Judas se plek gekies nie?
Waaroor gaan Jesus se intog in Jerusalem? (http://kopkrap.bybelglo.com/intog.html)
Deel van die lydenstyd of "Passion week" was Jesus se "triomfantelike" intog in Jerusalem (Matt. 21:1-11; Mark. 11:1-11; Luk.19:29-44; Joh. 12:12-19)
1. In die lig van die feit dat dit deel van die lydensweek was, kan ons werklik Jesus se intog in Jerusalem as "triomfantelik" beskou? Vergelyk dit met Openb. 19:11-16.
2. Wat gebeur tydens die intog in Jerusalem wat Jesus se Godheid bo alle twyfel bevestig.
3. Wat gebeur tydens die intog in Jerusalem wat onteenseglik bevestig dat Jesus na die aarde gekom het as die Koning van Israel?
4. Het Israel die Here Jesus se goddelike besoek aan hulle erken en opgemerk? Wat is die implikasie hiervan.
5. Johannes s dat daar tydens die intog dinge ges is en gebeur het wat die dissipels nie verstaan het nie, maar dat hulle dit later verstaan het nadat al die dinge rondom die kruisiging en opstanding verby was. Dit is 'n baie interessante stelling wat ons heelwat leer oor hoe die Bybel en die Evangelies interpreteer moet word. Verduidelik die stelling verder.
Verklaar die woord: "Verborgenheid" in 1 Kor. 3 en Ef. 3 (http://kopkrap.bybelglo.com/verborge.html)
1. Wat is die verborgenheid wat ons in die Pauliniese briewe vind? (Ef. 3:1-7; 1Kor. 3:10-15)
2. Na aanleiding van die volgende Skrifgedeeltes, wat is die belangrikheid van die verborgenheid vir ons vandag?
Ef. 1:9; Ef. 3:9; Ef. 6:19; Kol. 2:2; Kol. 4:3; Rom. 16:26
Waar is ons burgerskap en wat is ons hoop? (http://kopkrap.bybelglo.com/hemel.html)
Kol. 3:1-2 As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Dink na oor hierdie opdrag en wat dit werklik beteken. Waar is ons burgerskap en wat is ons hoop?
Wat is jou siening aangaande die vervangingsteologie? (http://kopkrap.bybelglo.com/vervang.html)
Die vervangingsteologie leer dat die Kerk die nuwe Israel van God is en dat Sy beloftes aan die ou Israel vervul word in die Kerk. Leidraad: Rom 11
Wat beteken "vroer" en "maar nou" in Ef. 2:11-13? (http://kopkrap.bybelglo.com/maar-nou.html)
Het hierdie onderskeid dalk te doen met 2 Tim. 2:15 se opdrag om die woord van die waarheid reg te sny?
Werp Ef. 2 dalk lig op die wyse waarop die Bybel "reg gesny" moet word?
Die weg van verlossing


Het hulle ook soos ons op die kruis gehoop? (http://kopkrap.bybelglo.com/OT-Verlossing.html)
1. Is Ou Testament gelowiges uit genade en deur geloof gered net soos ons?
2. Het gelowiges van die Ou Testament in die geloof vooruitgekyk na die toekomstige kruisdood en opstanding van Christus?
Leidrade: Luk. 18:34; Luk. 24:44-46; Gal. 3:23-25; Ef. 6:19; Luk. 24:13-35
Noem vyf skaduwees van die kruis in die Ou Testament (http://kopkrap.bybelglo.com/skaduwees.html)
In elkeen van die eerste 5 boeke van die Ou Testament (Pentateug) is daar voorbeelde of tipes van Jesus Christus. M.a.w. skaduwees van Jesus Christus en dit wat Hy op aarde sou kom doen het. Soek minstens 1 voorbeeld uit elk van die eerste 5 boeke.
2 Tim 3:16,17 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.
Paulus skryf hier aan Timothes en verwys na die hele Skrif. Na watter Skrif verwys Paulus? Op daardie stadium was die Skrif wat hulle beskikbaar gehad het die Ou Testamentiese geskrifte. Daarom soveel te meer merkwaardig dat Paulus so daarna verwys en daarom is dit ook vir ons vandag baie belangrik om die Ou Testament nie te verwaarloos nie.

Wat is die tweeledige doel van Jesus Christus se Opstanding uit die dood? (http://kopkrap.bybelglo.com/opstanding.html)
Leidraad: Hand. 2:30-31; 1Pet.1:10-12; Rom. 4:24-25; 1Pet. 1:3; Joh. 11:23-26
Wat beteken (ver)losser in die verhaal van Rut? (http://kopkrap.bybelglo.com/losser.html)
Wat is die dieper betekenis van die (ver)losser of die kinsman-redeemer soos dit veral uit Rut in die Ou Testament geleer word? Rut 3:9 En hy vra: Wie is jy? Toe antwoord sy: Ek is Rut, u dienares; brei dan u vleuel oor u dienares uit, want u is die losser.Wat hou die toekoms in?


Kan die Christene die bruid van Openbaring wees? (Op. 19:7-9) (http://kopkrap.bybelglo.com/bruid.html)

(bron)

Groetnis
Silencio

Stefanus
16th December 2010, 23:33
Silencio,

Dominee seg die volgende oor die Bybel:


Die Bybel is die wreld se mees wonderlike boek omdat dit God se boek is. Dit is wonderlik dat God n boek geskryf het en nog meer so dat Hy dit deur die eeue bewaar het en selfs in die tale van die nasies laat vertaal het. Ons het God se Woord, sodat ons dit in ons hande kan neem en self kan bestudeer wat God ges het en wat die boodskap is wat Hy wil oordra. Dit is voorwaar n fantastiese sen vir elkeen beskore, maar daar is meer.

Eerstens moet ek glo dat God hierdie boek self geskryf het met al sy foute sonder om vrae te vra, tweedens moet ek glo dat God 'n boek geskryf het wat derduisende Christen demoninasies en oortuigings voortgebring het elk met hul eie interpretasie oor die vertolking van die inhoud van die boek, dus gaan elke demoninasie sy eie vertolking van die "kwelvrae" he.

Solank as wat Dominee ons probeer vertel dat die HERE/Yahweh van die Ou Testament die Vader van Die Christus is, en dat Die Christus vir ons sondes "gesterf" het en daarby ook te vertelle het dat God die boek gegee/genspireer het kan ek hom nie ernstig opneem nie.

Groete,
Stefanus